АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Будова й робота зварювального напівавтомата

Читайте также:
 1. II. Контрольна робота.
 2. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 3. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 4. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 5. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 6. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 7. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 8. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 9. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 12. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

Для виконання дугового зварювання у вуглекислому газі застосовуються зварювальні напівавтомати і автомати. У напівавтоматах подача електродного дроту і захисного газу в зону дуги автоматизовані, а переміщення зварювального пальника уздовж крайок зварюваних заготовок з необхідною швидкістю здійснюється вручну. Джерелами струму найчастіше служать випрямлячі з жорсткою або пологопадаючою зовнішньою характеристикою. Технічні характеристики поширених напівавтоматів для зварювання у вуглекислому газу наведені в таблиці 2.

Таблиця 2. Напівавтомати для зварювання у вуглекислому газі

Технічні характеристики Mapки напівавтоматів
ПДГ-305 ЦДГ-502 ПДГ-601 Magpol- 400 ВДУ-506 У3 А-765 (без СО2)
Напруга живлячої мережі, В   380, 220     380, 220  
Номінальний зварювальний струм, А            
Межі регулювання зварювального струму, А 50-315 100-500 100-700 50-315 50-500  
Номінальний режим роботи НP, %       60; 100    
Діаметр електродного дроту, мм 0,8-1,4 1,2-2,0 1.2-2,5 0,8-1,6   1,6-3,0
Швидкість подачі дроту, м/год 180-720 180-720 110-1094 94-1260   58-582
Тип випрямляча ВДГ-302 УЗ ВДУ-500-1 ВДГ-601 ЕР1   ВС-600

 

В якості прикладу на рисунку 4 показано загальний вид зварювального напівавтомата ПДГ-305. Напівавтомат складається з пальника 1, механізму подачі електродного дроту 2, переносного пульта управління 3, зварювального випрямляча з вбудованим блоком управління 4, газового редуктора з витратоміром, підігрівача газу, з’єднувальних шлангів і проводів.

Рис. 4 Зварювальний напівавтомат ПДГ-305

Пальник для дугового зварювання служить для подачі в зону дуги електродного дроту та захисного газу, а також підведення до електродного дроту зварювального струму. Зварювальний пальник комплектується змінними соплами які мають різні швидкості підведення газу.

Механізм подачі забезпечує безперервну подачу електродного дроту в зону дуги з необхідною швидкістю по мірі його розплавлення. На механізмі подачі розміщені касета з електродним дротом і переносний пульт керування. Механізм подачі встановлюється на турелі, яка забезпечує можливість повороту навколо вертикальної осі на 360° відносно корпусу напівавтомата.

Підігрівач поліпшує випаровування вуглекислоти та запобігає замерзанню каналу проходу газу при перепаді тиску.

Випрямляч забезпечує перетворення трифазного змінного струму в постійний струм з жорсткою зовнішньою характеристикою та регулювання зварювальної напруги в необхідних межах.

Блок управління призначений для регулювання й стабілізації швидкості подачі електродного дроту, регулювання величини зварювального струму та напруги. Газовий редуктор з витратоміром дає можливість регулювати і підтримувати постійний тиск і витрату вуглекислого газу.

Налагоджування напівавтомата на вибраний режим зварювання необхідно виконувати в такій послідовності:

ü увімкнути електричну схему вимикачем В1; при цьому на блоці управління загорається сигнальна лампа Л1;

ü пропустити електродний дріт через шланг пальника, натиснувши тумблер переміщення дроту на переносному пульті керування, і встановити необхідний виліт дроту;

ü відкрити вентиль балона з вуглекислим газом і обертанням гвинта редуктора витратоміра встановити необхідний тиск і витрату газу;

ü обертанням маховичка потенціометра встановити вибрану швидкість подачі електродного дроту;

ü обертанням маховичка потенціометра встановити вибрану величину струму і напруги зварювальної дуги;

ü встановити пальник під кутом 75–80° до зварюваних заготовок на відстані 10-25 мм від них;

ü натиснути вимикач на пальнику.

При натисненні вимикача вмикається газовий клапан, вуглекислий газ проходить по системі та витісняє з неї повітря. Через одну секунду вмикається випрямляч і привід подачі дроту. Електродний дріт подається з касети по гнучкому направляючому каналу в зону дуги. При замиканні електродного дроту на зварювані деталі запалюється дуга й починається процес зварювання.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)