АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок елементів суцільного перерізу

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. I. Розрахунок захисного заземлення.
 3. II. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв
 4. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 5. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 6. Вибір та розрахунок обладнання для підготовки сировини до розпилювання.
 7. ВИЗНАЧЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
 8. Вимоги до структурних елементів курсової роботи
 9. Гідравлічний розрахунок мережі для періоду максимального водорозбору і пожежі інтуїтивним методом
 10. Гідравлічний розрахунок мережі для періоду максимального водорозбору методом В.Г. Лобачова
 11. Діагностика пасивних елементів
 12. ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ ОБМІНУ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ

1.4.1.1 Розрахунок на міцність елементів із сталі з характеристичним опором Ryn Ј 440 Н/мм2 при центральному розтягу і стиску слід виконувати за формулою

. (1.4.1)

Розрахунок на міцність розтягнутих елементі зі сталі з відношенням Ru / u > Ry, експлуатація яких можлива і після досягнення металом межі текучості, а також елементів із сталі з характеристичним опором Ryn > 440 Н/мм2 слід виконувати за формулою (1.4.1) із заміною значення Ry на Ru / u.

Розрахунок на міцність елементів у перерізі з нарізкою для гайки слід виконувати як розрахунок болта на розтяг; при цьому значення Rbt слід обчислювати за табл. 1.3.4 із заміною Rbun на Run.

1.4.1.3 Розрахунок на стійкість елементів суцільного перерізу при центральному стиску і при виконанні вимог п.п. 1.4.3.2 – 1.4.3.7 слід виконувати за формулою

(1.4.3)

де – коефіцієнт стійкості при центральному стиску, значення якого при і 0,4 необхідно обчислювати за формулою

(1.4.4)

Значення коефіцієнта у формулі (1.4.4) слід обчислювати за формулою

(1.4.5)

де і – коефіцієнти, що характеризують початкові неправильності форми та залишкові напруження і визначаються за табл. 1.4.1 залежно від типу поперечного перерізу стрижня та типу кривої стійкості; – умовна гнучкість стрижня, яка визначається за формулою

.

Значення коефіцієнтів , обчислені за формулою (1.4.4), слід приймати не більшими за у випадку, коли >3,8 для типу кривої стійкості а, і для типів кривої стійкості відповідно b і с.

При значеннях для всіх типів кривої стійкості допускається приймати = 1,0.

Значення коефіцієнтів наведені у табл. К1 додатку К.

1.4.1.4 Розрахунок на стійкість стрижнів з одиночних кутиків слід виконувати з урахуванням вимог п. 1.4.1.3. При визначенні гнучкості цих стрижнів радіус інерції перерізу кутика і розрахункову довжину стрижня необхідно приймати відповідно до вимог п. п. 1.9.1.4, 1.9.1.5, 1.9.2.2.

 

Таблиця 1.4.1 Значення коефіцієнтів і

Тип поперечного перерізу Тип кривої стійкості Значення коефіцієнтів
а 0,03 0,06
b 0,04 0,09
с 0,04 0,14
ПриміткаДля прокатних двотаврів заввишки понад 500 мм у разі розрахунку на стійкість у площині стінки слід приймати тип кривої стійкості а.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)