АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахункові характеристики матеріалів і з’єднань

Читайте также:
 1. V. Расчет и построение скоростной характеристики ТЭД, отнесенной к ободу колеса электровоза.
 2. VI. Расчет и построение электротяговой характеристики ТЭД, отнесенной к ободу колеса электровоза.
 3. VII. Расчет и построение тяговой характеристики электровоза.
 4. Автомобильный транспорт, его основные характеристики и показатели.
 5. Акустические характеристики звукопоглощающих материалов
 6. Акустическое поле и его характеристики
 7. Алгоритм обробки матеріалів
 8. Алюминотермическое восстановление оксидов металлов. Характеристики алюминотермического процесса.
 9. В виде уравнения характеристики крупности.
 10. Важнейшие характеристики уверенного поведения
 11. Варистори та їх основні характеристики.
 12. Вибір параметрів і технічні характеристики бурових вишок

1.3.1 Розрахункові опори прокату і труб слід визначати за формулами, наведеними у табл. 1.3.1, де характеристичні опори Ryn і Run слід приймати такими, що дорівнюють гарантованому значенню межі текучості і тимчасового опору, які встановлені стандартами чи технічними умовами.

Таблиця 1.3.1 Формули для визначення розрахункових опорів прокату і труб

Напружений стан Умовнепозначення Розрахунковий опір прокату і труб
Розтяг, стиск, згин:    
– за межею текучості Ry Ryn / m
– за тимчасовим опором Ru Run / m
Зсув Rs 0,58 Ryn / m
Зминання торцевої поверхні (за наявності пригонки) Rp Run / m
Зминання місцеве у циліндричних шарнірах (цапфах) при щільному дотиканні Rlp 0,5 Run / m
Діаметральний стиск катків (при вільному дотиканні в конструкціях з обмеженою рухомістю) Rcd 0,025 Run / m
Розтяг у напрямку товщини прокату t (t Ј 60 мм) Rth 0,5 Run / m

1.3.2 Можливі відхилення в несприятливий бік фактичних значень межі текучості і тимчасового опору від характеристичних значень, а також розмірів перерізу прокатних профілів від номінальних розмірів, слід враховувати за допомогою коефіцієнта надійності за матеріалом m . При визначенні коефіцієнтів m слід виходити з того, що забезпеченість значень розрахункових опорів повинна бути не меншою за 0,998. Для матеріалів масового застосування за п. 1.2.2.1 коефіцієнти надійності за матеріалом m приймаються за табл. 1.3.2.

Розрахункові опори листового, широкосмугового універсального, фасонного прокату і труб масового застосування наведені в табл. Е2 і Е3 додатку Е.

 

 

Таблиця 1.3.2 Коефіцієнт надійності за матеріалом

Державний стандарт або технічні умови на прокат Коефіцієнт надійностіза матеріалом m
Для сталі за ГОСТ 27772 (окрім сталей марок С590, С590К), за документами [1,2], а також іншою нормативною документацією, що вимагає процедуру контроля властивостей прокату за ГОСТ 27772 1,025
Для сортового прокату з межею текучості понад 380 Н/мм2 за ГОСТ 19281 і для труб за ГОСТ 8731 1,100
Для решти прокату і труб, що задовольняють вимоги цих норм 1,050

1.3.3 Розрахункові опори гнутих профілів слід приймати такими, що дорівнюють, як правило, розрахунковим опорам листового прокату, з якого вони виготовлені; допускається враховувати зміцнення сталі листового прокату в зоні гнуття.

1.3.4 Розрахункові опори круглого, квадратного та смугового прокату слід визначати за формулами, наведеними у табл. 1.3.1, де значення Ryn і Run слід приймати відповідно до ГОСТ 535 і ГОСТ 19281.

1.3.5 Розрахункові опори зварних з’єднань слід визначати за формулами, наведеними в табл. 1.3.3. Розрахункові опори зварних стикових з’єднань із сталей з різними характеристичними опорами слід приймати як для стикових з’єднань із сталі з меншим значенням характеристичного опору. Характеристичні опори металу шва Rwun і розрахункові опори металу кутових швів Rwf наведені в табл. Ж2 додатку Ж.

Таблиця 1.3.3 Формули для визначення розрахункових опорів зварних швів

Зварне з’єднання Напружений стан   Характеристика розрахункового опору Умовнепозначення Розрахунковий опір
Стикове Стиск, розтяг і згин при механізо-ваному або ручному зварюванні з фізичним контролем якості шва за межею текучості Rwy Rwy = Ry
за тимчасовим опором Rwu Rwu = Ru
Розтяг і згин при механізованому або ручному зварюванні за межею текучості Rwy Rwy = 0,85 Ry
Зсув Rws Rws = Rs
З кутовими швами Зсув (умовний) за металом шва Rwf
  за металом межі сплавления Rwz
Примітка.Значення коефіцієнта надійності за матеріалом шва wm слід приймати таким, що дорівнює: 1,25 – при Rwun Ј 490 Н/мм2; 1,35 – при 490 Н/мм2 < Rwun Ј 590 Н/мм2.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)