АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Додаток Г (довідковий)

Читайте также:
 1. V. ГРАФІЧНИЙ ДОДАТОК
 2. Додаток
 3. ДОДАТОК
 4. Додаток 1
 5. Додаток 1
 6. Додаток 1
 7. Додаток 1
 8. Додаток 1
 9. Додаток 1
 10. Додаток 1
 11. Додаток 1
 12. Додаток 1

Фізичні характеристики матеріалів

Таблиця Г.1 Фізичні характеристики матеріалів для сталевих конструкцій

Характеристика Значення
Густина r, кг/м3:  
– прокату і сталевих виливків  
– виливків з чавуну  
Коефіцієнт лінійного розширення a, °С-1 0,12 × 10-4
Модуль пружності Е, Н/мм2:  
– прокатної сталі, сталевих виливків 2,06 × 105
– виливків з чавуну марок:  
– СЧI5 0,83 × 105
– СЧ20,СЧ25,СЧ3О 0,98 × 105
– пучків і пасм паралельних дротів 1,96 × 105
– канатів сталевих:  
– спіральних і закритих 1,67 × 105
– несучих  
– подвійного звивання 1,47 × 105
– подвійного звивання з неметалевим сердечником 1,27 × 105
Модуль зсуву прокатної сталі і сталевих виливків G, Н/мм2 0,79 × 105
Коефіцієнт поперечної деформації (Пуасона) n 0,3
ПриміткаЗначення модуля пружності наведені для канатів, попередньо витягнутих зусиллям не менш як 60% розривного зусилля для каната в цілому.

 

Додаток Е (обов’язковий)

Вибір сталей для конструкцій будівель і споруд

Таблиця Е.2 Характеристичні і розрахункові опори при розтягуванні, стисканні та згинанні
для листового, широкоштабового універсального і фасонного прокату згідно з ГОСТ 27772

Сталь Товщина прокату1), мм Характеристичний опір2), Н/мм2, прокату Розрахунковий опір3), Н/мм2, прокату
Листового, широкоштабового, універсального Фасонного Листового, широкоштабового, універсального Фасонного
Ryn Run Ryn Run Ry Ru Ry Ru
С235 від 2 до 20                
понад 20 до 40                
понад 40 до 100        
понад 100        
С245 від 2 до 20                
понад 20 до 30        
С255 від 2 до 3.9        
від 4 до 10                
понад 10 до 20                
понад 20 до 40                
С275 від 2 до 10                
понад 10 до 20                
С285 від 2 до 3,9        
від 4 до 10                
понад 10 до 20                
С345 від 2 до 10                
понад 10 до 20                
понад 20 до 40                
понад 40 до 60        
понад 60 до 80        
понад 80 до 100        
C345K від 4 до 10                
С355 від 8 до 50        
С375 від 2 до 10                
понад 10 до 20                
понад 20 до 40                
C390 від 4 до 50        
С390К від 4 до 30        
С440 від 4 до 30        
понад 30 до 50        
С590 від 8 до 50        
С590К від 16 до 40        
1) За товщину фасонного прокату слід приймати товщину полиці. 2) За характеристичні опори прийняті гарантовані значення межі текучості і тимчасового опору. 3) Значення розрахункових опорів одержані діленням характеристичних опорів на коефіцієнти надійності за матеріалом, визначені згідно з п. 1.3.2 із заокругленням до 5 Н/мм2. Примітка Розрахункові опори Ryw стінок гарячекатаних двотаврів і швелерів допускається збільшувати на 10% порівняно до Ry.

Додаток Ж (обов’язковий)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)