АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Процес електродугового зварювання у вуглекислому газі

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. C.I Процессы с ключевых точек зрения
 3. I. Электрофильтры. Характеристика процесса электрической очистки газов.
 4. II.1 Газетная метафора и процесс интенсификации ее выразительности
 5. II.1.1 Разновидности метонимии и ее функция в процессе создания газетной экспрессии
 6. III. Литературный процесс
 7. L.3.1. Процессы переноса вещества и тепла.
 8. L.3.2. Процессы присоединения частиц. Механизмы роста.
 9. MS EXCEL. Использование электронного табличного процессора excel: построение графиков. Взаимодействие excel с другими приложениями windows.
 10. V. Цивільно-процесуальне законодавство
 11. V1: Переходные процессы в линейных электрических цепях, методы анализа переходных процессов
 12. V1: Процессы в сложных электрических цепях, цепи с распределенными параметрами

Дугове зварювання в середовищі вуглекислого газу є одним із способів напівавтоматичного зварювання в захисних газах. Як показано на рисунку 3 а, воно виконується на постійному струмі зворотної полярності плавким електродом 1 – непокритим електродним дротом суцільного перетину або порошковим дротом. Захист розплавленого металу зварювальної ванни здійснюється струменем вуглекислого газу, що подається в зону дуги в зазор між мундштуком 2 і соплом 3 пальника для дугового зварювання.

а) б)

Рис. 3 Схеми процесу зварювання у вуглекислому газі (а)
та електричної дуги (б)

Вуглекислий газ (CO2) – безбарвний із слабким запахом, його густина 1,839 кг/м3, більша за густину повітря, що й забезпечує захист зварювальної ванни. Поставляється в зрідженому стані під тиском 490–588 МПа в сталевих балонах чорного кольору. При випаровуванні 1 кг вуглекислоти виділяється 509 дм3 газу. Для зварювання використовується технічний СО2 першого ґатунку (вміст СО2 не менше 99,5%) і другого ґатунку (вміст СО2 не менше 98,5%). Захисні властивості вуглекислого газу обумовлюються не лише його чистотою, але й швидкістю струменя, залежного від розмірів вихідного сопла пальника. Швидкість витікання газу вибирається в межах 0,6..,1,5 м/с такою, щоб забезпечити ламінарний характер потоку газу з мінімальним перемішуванням вуглекислого газу з повітрям, відсутність підсосу повітря і утворення повітряних мішків. При надмірно великій швидкості витікання газу можливе його завихрення і проникнення повітря в зону зварювання внаслідок інжекції.

Дуга прямої дії у вуглекислому газі відрізняється більшою стабільністю і має зростаючу вольт-амперну характеристику. Стовп дуги, схема якої наведена на рисунку 3 б, складається з потоку електронів, іонів, збуджених і незбуджених нейтральних атомів і молекул. У ньому безперервно протікають процеси зародження (іонізації) і загаснення (рекомбінації) заряджених електронів та іонів. В зоні високих температур стовпа дуги, вуглекислий газ СО2 дисоціює по ендотермічній реакції:

.

На дисоціацію CO2 витрачається 20–25% теплової потужності дуги. У зоні з нижчою температурою, яка оточує стовп дуги, постійно йде процес рекомбінації молекул СО і О2, що супроводжується виділенням тепла. Електрична дуга є сильним випромінювачем ультрафіолетових (1700–1400 Ао) і інфрачервоних (7000–1500 Ао), променів.

Кисень, що утворився в результаті дисоціації і потрапив в зону зварювання, окислює метал зварювальної ванни по реакції:

.

При зварюванні вуглецевих і низьколегованих сталей в зварювальній ванні також протікають реакції окислення вуглецю, марганцю, кремнію та інших елементів. З метою усунення реакції окислення вуглецю, розкислювання металу шва, видалення оксиду заліза FeО і запобігання утворенню пор зварювання у вуглекислому газі виконується електродними дротами марок СВ08ГСА, СВ08Г2С, СВ1ОГС, СВО7ГСЮ та іншими, які мають підвищений вміст марганцю, кремнію та алюмінію. При взаємодії Мn і Si із оксидом заліза FеO проходить процес відновлення заліза і утворення шлаку по реакції:

│Si, Mn│↔ Fe + │SiO2, MnO│шлак.

Зварювання у вуглекислому газі забезпечує:

ü високу концентрацію тепла дуги і більшу розплавляючу здатність, ніж при ручному зварюванні. Це обумовлює менше розігрівання кромок, велику швидкість зварювання, вищу економічність і продуктивність процесу;

ü високу стабільність процесу в широкому діапазоні значень струму;

ü стійкість проти утворення пор і тріщин, обумовлену окислювальною атмосферою в зоні зварювання;

ü можливість спостереження за зварювальною ванною та формуванням шва.

Застосування порошкового дроту, який складається з металевої оболонки, заповненої порошкоподібними флюсами, підвищує ефективність металургійної обробки зварювальної ванни і поліпшує якість формування шва.

Останнім часом упроваджується зварювання самозахисним порошковим дротом, яке не потребує використання захисного газу. Простота й висока якість зварювання цього виду сприяє його використанню в монтажних умовах.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)