АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Будова вірусу гепатиту С

Читайте также:
 1. БАБА ПРІСЬКА І ПЕРЕБУДОВА
 2. Будова верстата
 3. Будова деаераторів атмосферного і підвищеного тиску.
 4. Будова дизельного двигуна
 5. Будова і властивості напівпровідників
 6. Будова і властивості полімерів
 7. Будова і принцип роботи порта принтера
 8. Будова і принцип роботи пристрою
 9. Будова і принцип роботи тахеометру
 10. Будова й робота зварювального напівавтомата
 11. Будова прицілу

За зовнішніми параметрам - це звичайний дрібний сферичний вірус, який має оболонку. Як відомо, властивості живих істот кодуються у генах, сукупність яких складає геном. У вірусу гепатиту С дуже маленький геном, – в ньому лише 1 ген, де зашифрована структура 9 білків. Вони беруть участь у проникненні вірусу в клітину. Після проникнення вірус зосереджує роботу клітини на собі та примушує функціонувати у своїх інтересах. Геном вірусу гепатиту С представлений 1 ниткою рибонуклеїнової кислоти (РНК), яка вміщена в капсулі.

КАРТИНКА

У капсулі є серцевинний білок, який синтезує вірус та порушує імунну відповідь інфікованої людини. Вірус, що потрапив у кров, розноситься по всьому організму

У печінці він приєднується до поверхневих структур (клітки печінки) та проникає в них. Життєдіяльність гепатоцита порушується, основні структури клітини тепер працюють на вірус, синтезуючи вірусні білки та РНК. Нові вірусні частинки виходять з клітини та починають заражати здорові гепатоцити. Тривале перебування вірусу у печінці призводить до загибелі її клітин і навіть до їх переродження в злоякісні ракові клітини.

Одна з яскравих особливостей генома вірусу полягає в існуванні в ньому дільниць, де дуже часто відбуваються мутації. У підсумку вірус вислизає з-під імунного контролю та поступово руйнує печінку. Іноді він може проникати в інші тканини та органи. Наприклад, в імунні клітини чи серце, і тоді розвиваються серйозні супутні захворювання.

У вірусного гепатиту С є ще одна особливість, яка полягає в здатності вірусу існувати в людині у вигляді «квазівидів» - видозмінених часток. Серед вірусів така здатність зустрічається рідко.

Імунна система виробляє антитіла до кожного з них, і якщо вона знищує вірус, то його місце посідає новий варіант, до якого ще немає антитіл. Таким чином відбуваються певного роду змагання між вірусним гепатитом С, який прагне створити багато різних варіантів, й імунною системою, яка знищує доступні варіанти, сприяючи розповсюдженню менш доступних.

У підсумку можна сказати, що швидка мінливість деяких білків вірусного гепатиту С та його квазівидова природа відіграють важливу роль у розвитку гепатиту С. Втім, імунна система може, хоча й рідко, знищити вірус. Відомо, що близько 15% хворих на гострий гепатит С виліковуються. На жаль, на сьогодні немає чітких уявлень про особливості імунної відповіді людей, які одужують. Але абсолютно чітко доведено, що послаблення імунної системи супутніми захворюваннями чи нездоровим способом життя сприяє розвитку хронічного гепатиту С.


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)