АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 9. Особливості фінансової звітності малих підприємств

Читайте также:
 1. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
 2. Авіатранспортного підприємства»
 3. Аграрні кризи та їхні особливості
 4. Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства
 5. Аналіз галузі та конкурентного середовища підприємства в галузі
 6. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства
 7. Аналіз маркетингового середовища підприємства
 8. Аналіз оточуючого середовища сервісного підприємства
 9. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 10. Аналіз та оцінка середовища підприємств за методом SWOT-аналізу
 11. Аналіз товарної політики підприємства
 12. Аналіз фінансових результатів на підприємстві

Мета практичного завдання—ознайомлення з вимогами П(С)БО 25 та поглиблення теоретичних, засвоєння практичних навичок для складання звіту суб’єкта малого підприємництва.

Контрольні запитання

1.Опишіть структуру та зміст Звіту суб’єкта малого підприємництва.

2.Які існують критерії віднесення підприємств до малих?

3. Назвіть критерії, що передбачені нормативними актами в Україні, щодо терміну “мале підприємство”, “суб’єкт малого підприємництва ”.

3.Чим відрізняється фінансова звітність, що складають суб’єкти малого підприємництва від тієї, що складається іншими юридичними особами.

4.Назвіть суб’єкти малого підприємництва (юридичні особи), які не можуть бути переведені на сплату єдиного податку.

5. Опишіть нормативно-правову базу регулювання організації бухгалтерського облiку для пiдприємств малого бiзнесу.

6.Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

Тестові питання

1. Юридичні особи, що працюють на спрощеній системі оподаткування, подають в органи ДПАУ Розрахунок про сплату єдиного податку?

а) Не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом;

б) До 20 числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом.

2. Чи необхідно до Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва-юридичною особою додавати платіжні доручення про сплату єдиного податку за звітний період з позначкою банку про списання коштів на сплату єдиного податку?

а) Так.

б) Ні.

3. Посадова особа ДПАУ відмовилася прийняти Розрахунок про сплату єдиного податку. Підприємство висилає його поштою 18 числа місяця, наступного за звітним. Чи повинна податкова прийняти Розрахунок?

а) Так.

б) Ні.

4. Середньооблікова чисельність працюючих підприємства — платника єдиного податку за підсумками 1-го кварталу 2009 року перевищила 50 чоловік. Чи повинне таке підприємство — платник єдиного податку перейти з 2-го кварталу 2010 року на загальну систему оподаткування?

а) Так.

б) Ні.

5. Розмір виручки підприємства — платник єдиного податку в 1-му кварталі 2009 року перевищив 1 млн. грн. Чи повинне таке підприємство з 2-го кварталу 2009 року перейти на загальну систему оподаткування?

а) Так.

б) Ні.

6. Юридична особа— платник єдиного податку здає в оренду виробничі приміщення. Орендні платежі включаються платником єдиного податкома) до складу позареалізаційних доходів;

б) до виручки від продажу.

7. Юридична особа займається реалізацією цінних паперів. Що потрапляє під базу оподаткування єдиним податком?

а) Фінансовий результат.

б) Виручка від реалізації.

8. Підприємство — платник єдиного податку брало участь у пайовому будівництві житла. Будівництво припинилося, і кошти були повернуті підприємству. Чи потрібно включати повернуті суми до бази оподаткування єдиним податком?

а) Так.

б) Ні.

9. Підприємство — платник єдиного податку реалізувало основні фонди. Що потрапляє під оподаткування?

а) Різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, і їхньою залишковою вартістю на момент продажу.

б) Сума, що надійшла на розрахунковий рахунок або до каси підприємства від продажу основних фондів.

10. Підприємство — платник єдиного податку в 1-му кварталі 2009 року продало основні засоби, за які покупець не розрахувався. Чи повинне підприємство в Розрахунку за 1-й квартал показати суму виручки від реалізації цих основних засобів?

а) Так.

б) Ні.

11. Підприємство — платник єдиного податку продає основний засіб, що значиться в нього на балансі. Чи повинне воно користуватися даними бухгалтерського обліку при визначенні залишкової вартості основного засобу?

а) Так.

б) Ні.

12. Верстат використовувався на підприємстві — платнику єдиного податку менше 365 днів і його було реалізовано. Базою для оподаткування є:

а) вся сума, що надійшла на розрахунковий рахунок від реалізації верстата;

б) різниця між сумою, отриманою від реалізації верстата, і його за­лишковою вартістю на момент продажу.

13. Платник єдиного податку здійснює послуги з хімічного чищення верхнього одягу із залученням сторонніх виконавців — юридичних осіб. За надані послуги відповідно до дого­вору платник єдиного податку одержує від замовника на розрахунковий рахунок суму коштів, частина яких перераховується сторон­нім виконавцям. Яку суму коштів необхідно обкладати єди­ним податком?

‡агрузка...

а) Всю суму, що надійшла на розрахунковий рахунок.

б) Суму, за винятком коштів, перерахованих співвиконавцям.

14. Підприємство — платник єдиного податку надало послуги з декларування митних вантажів відповідно до договору доручення. Замовник перерахував на рахунок платника єдиного податку суму коштів для сплати платежів з декларування вантажу разом із сумою винагороди брокеру. Яку суму коштів необхідно враховувати для визначення бази оподаткування?

а) Всю суму, що надійшла на розрахунковий рахунок підприємства — платника єдиного податку.

б) Суму винагороди, зазначену в договорі-дорученні.

15. Юридична особа— ринок працює на спрощеній системі оподаткування зі сплатою єдиного податку. Чи необхідно включати ринковий збір, утриманий з торговельних місць на ринку, до бази оподаткування при вирахуванні суми єдиного податку?

а) Так.

б) Ні.

16. Підприємство — платник єдиного податку надає в оренду виробничі приміщення. Плату за спожиту електричну енергію, воду і телефонні послуги орендарі перераховують на рахунок підприємства — платника єдиного податку. Чи враховуються ці кошти в базі оподаткування підприємства — платника єдиного податку при нарахуванні єдиного податку?

а) Так.

б) Ні.

17. У суб’єкта малого підприємництва—платника єдиного податку сума кредиторської заборгованості перевищує 1 млн. грн. Чи повинен такий платник перейти на загальну систему оподаткування?

а) Так.

б) Ні.

18. Підприємство є платником єдиного податку. Чи обкладаються єдиним податком суми, стягнені з підприємства —боржника в судовому порядку у вигляді штрафних санкцій за невиконання договірних зобов'язань?

а) Так.

б) Ні.

19. Чи обкладаються єдиним податком кошти, внесені засновником підприємства — платником єдиного податку як внесок до Статутного фонду?

а) Так.

б) Ні.

20. Підприємство — платник єдиного податку надає послуги з проживання в курортній місцевості. Отриманий від відпочиваючого курортний збір повністю перераховується до місцевого бюджету. Чи включається сума отриманого курортного збору до бази оподаткування єдиним податком зазначеного підприємства?

а) Так.

б) Ні.

21. Підприємство — платник єдиного податку за ставкою 6 %. Чи є сума коштів, отриманих на розрахунковий рахунок і до каси підприємства без урахування ПДВ, базою оподаткування?

а) Так.

б) Ні.

22. Підприємство — платник єдиного податку одержало фінансову допомогу на поворотній основі. Така допомога:

а) не обкладається єдиним податком;

б) обкладається єдиним податком у складі позареалізаційних операцій.

23. Юридична особа — платник єдиного податку надає в суборенду приміщення. Чи включаються до бази оподаткування отримані від суборендатора кошти?

а) Так.

б) Ні.

24. Підприємство — платник єдиного податку одержало товарно-матеріальні цінності, за які з постачальником не розрахувалося. Строк позовної давності по цій поставці минув. Чи треба оподатковувати єдиним податком вартість ТМЦ, по яких минув строк позовної давності?

а) Так.

б) Ні.

25. Яке джерело сплати єдиного податку із суб’єктів малого підприємництва (юридичних осіб)?

а) Загальний прибуток.

б) Собівартість продукції.

в) Амортизаційні відрахування.

г) Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг).

д) Чистий прибуток.

е) Фінансовий резерв платника податку.

26. Назвіть суб’єктів малого підприємництва (юридичних осіб), які не можуть бути переведені на сплату єдиного податку.

а) довірче товариство;

б) підприємство торгівлі;

в) фінансово-кредитні на небанківські фінансові установи;

г) підприємства, які мають стійку податкову заборгованість (недоїмку);

д) підприємства, у статутному фонді яких частка, що належить юридичним особам - учасникам та засновникам даних підприємств (які не є суб'єктами малого підприємництва), перевищує 25%;

е) страхова компанія.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)