АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV – ЛОГАРИФМІЧНІ РІВНЯННЯ

Читайте также:
 1. V – ЛОГАРИФМІЧНІ НЕРІВНОСТІ
 2. БНМ 2.2.14 Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів
 3. БНМ 5.1.2 Рівняння гармонічних коливань у контурі
 4. Вибір та порівняння декількох схем навантажувально-розвантажувальних робіт
 5. Завдання 4.4.31. Знайти загальний розв’язок лінійного диференціального рівняння другого порядку
 6. Загальні відомості про теплообмін, рівняння теплопередачі
 7. Інтегральні криві рівняння Пфаффа
 8. Ірраціональні рівняння
 9. Комплектування та вибір раціональних складів МДЗ для будівництва каналізаційного колектора на підставі техніко-економічного порівняння варіантів
 10. ПОПИТ НА ГРОШІ ТА ЙОГО ВИДИ. КІЛЬКІСНЕ РІВНЯННЯ ОБІГУ. КРИВА СУКУПНОГО ПОПИТУ НА ГРОШІ
 11. Порівняння особливостей гомосексуальних і гетеросексуальних стосунків

1. Логарифмічним рівнянням називається рівняння, яке містить невідому змінну лише під знаком логарифма.

2. Рівняння вигляду де x — змінна, a,b — дійсні числа, називається найпростішим логарифмічним рівнянням. Якщо a>0 і a≠1, то таке рівняння при довільному дійсному значенні b розв’язується за означенням логарифма: x=ab, після розв’язання логарифмічного рівняння потрібно зробити перевірку використовуючи умову x>0.

3. Рівняння вигляду

(a>0, a≠1)

після потенціювання (операції, оберненої до логарифмування)

зводиться до вигляду .

4. Після розв’язання логарифмічного рівняння потрібно виконати перевірку отриманих коренів використовуючи умову під логарифмічний вираз більший нуля.

5. Приклади:

1)

2x-1=32

2x-1=9

2x=10 |:2

x=5

Перевірка до даного рівняння.

х=5 є коренем даного рівняння.

2x-1>0

Відповідь: х=5

2)

2x2+26x+72=100

2x2+26x-28=0 |: 2

x2+13x-14=0

x1=-14

x2=1

Перевірка до даного рівняння.

x1=-14 не є коренем даного рівняння.

x2=1 є коренем даного рівняння.

Відповідь: х=1


1 | 2 | 3 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)