АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство. Рибне господарство

Читайте также:
 1. Домогосподарство та його ознаки.
 2. Домогосподарство – діяльність, що здійснюється залежно від сімейного бюджету, який визначається співвідношенням між прибутками і витратами сім’ї.
 3. Зернове господарство Сумської області
 4. Змістовний модуль 1.2 Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій
 5. Змістовний модуль 1.4 Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (V– XV ст.).
 6. Інфраструктура - комплекс галузей народного господарства, які обслуговують промисловість, сільське господарство.
 7. Комунальне господарство включає...
 8. Модуль 2 Світове та українське господарство, економічна думка останньої третини ХІХ –початку ХХ століття.
 9. Поняття про світове господарство та етапи його формування
 10. Ремонтне господарство
 11. С.- г. – сільськогосподарський (але: с. г. – сільське господарство)
 12. Світове господарство в період НТР, основні риси НТР

53. 630 Лісове господарство. Лісівництво

54. 631 Загальні питання сільського господарства

55. 631.1 Організація та управління сільським господарством

56. 631.2 Сільськогосподарські будівлі, споруди (експлуатація обладнання). Будівлі для домашньої худоби, продукції, машинного устаткування

57. Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти

58. 631.4 Грунтознавство. Грунтові дослідження

59. 631.5 Сільськогосподарські роботи. Агротехніка

60. 631.6 Сільськогосподарська меліорація

61. 631.8 Добрива. Збагачення органічних і неорганічних добрив. Стимулювання росту рослин. Ростові речовини. Рослинні стимулятори

62. 632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин

63. 632.1 Непаразитичні хвороби. Рослинні хвороби комплексного походження

64. 632.2 Симптоматологія рослин

65. 632.3 Бактеріальні та вірусні хвороби рослин

66. 632.4 Грибкові хвороби рослин

67. 632.5 Шкідливі рослини (тобто шкідливі для інших рослин)

68. 632.6 Тварини — шкідники рослин (крім комах)

69. 632.7 Комахи — шкідники рослин

70. 632.8 Інші шкідники та хвороби рослин

71. 632.9 Боротьба з хворобами рослин та шкідниками рослин

72. 633 Рільництво. Польові сільськогосподарські культури та їх виробництво

73. 633.1 Хлібні злаки. Зернові культури

74. 633.2 Кормові трави. Лугові та пасовищні трави

75. 633.3 Кормові рослини (крім трави)

76. 633.4 Харчові коренеплоди та бульби. Коренеплоди

77. 633.5 Прядильні та волокнисті культури

78. 633.6 Цукрові та крохмалеві рослини

79. 633.7 Збуджуючі і наркотичні рослини. Рослини, що використовуються у виробництві напоїв

80. 633.8 Ароматичні (ефіроолійні) рослини. Рослини-приправи. Олійні рослини. Красильні рослини. Дубильні рослини. Лікарські рослини

81. 633.9 Інші рослини промислового використання

82. 634 Садівництво в цілому. Плодівництво

83. 634.1 Плодівництво в цілому

84. 634.2 Кісточкові плоди в цілому

85. 634.3 Рутові (включаючи цитрусові). Шовковичні (тутові). Загальні питання

86. 634.4 Інші плодові

87. 634.5 Горіхоплодові

88. 634.6 Різноманітні тропічні та субтропічні плодові

89. 634.7 Невеликі плоди кущів та трав'яних рослин. Ягідні культури

90. 634.8 Виноградарство. Культурні сорти винограду. Виноградники91. 635 Овочівництво і декоративне садівництво

92. 635.1 Столові (харчові) коренеплоди

93. 635.2 Харчові бульбоплоди та цибулинні

94. 635.3 Рослини з їстівними стеблами, листям або квітками

95. 635.4 Інші зелені овочеві культури. Листові овочеві

96. 635.5 Салатні рослини. Салатні овочі

97. 635.6 Рослини з їстівними плодами та насінням. Бобові культури

98. 635.7 Ароматичні, запашні трави. Пряні рослини

99. 635.8 Гриби

100.635.9 Декоративні рослини. Декоративне садівництво

101.636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів. Скотарство. Домашні тварини та їх розведення

102.636.1 Однокопитні (непарнокопитні) тварини. Домашні коні. Коні східні, азіатські коні

103.636.2 Велика рогата худоба

104.636.3 Малі жуйні тварини. Мала рогата худоба. Вівці. Кози

105.636.4 Свині

106.636.5 Домашні птахи

107.636.6 Птахи (крім домашніх та бійцівських птахів), які розводять або утримують люди

108.636.7 Собаки

109.636.8 Кішки

110.636.9 Інші тварини, яких утримують люди

111.637 Продукти тваринництва

112.637.1 Молочна промисловість у цілому

113.637.2 Масло та маслоробство

114.637.3 Сир та сироварство

115.637.4 Яйця. Продукти переробки яєць

116.637.5 М'ясо. Свіжі м'ясні харчові продукти

117.637.6 Інша тваринна продукція (крім харчової)

118.638 Догляд, утримання і розведення комах та інших членистоногих

119.638.1 Бджільництво. Утримання бджіл

120.638.2 Розведення шовковичного шовкопряда. Шовківництво

121.638.3 Комахи кошеніль

122.638.4 Виведення, розведення інших комах

123.638.5 Розведення павукоподібних комах

124.638.8 Утримання комах з декоративною метою

125.639 Полювання, мисливство. Рибне господарство. Рибальство

126.639.1 Полювання

127.639.2 Риболовля. Рибальство і його продукти

128.639.3 Риборозведення. Рибництво

129.639.4 Розведення водяних молюсків

130.639.5 Розведення ракоподібних, морських їжаків, п'явок тощо

‡агрузка...

131.639.6 Інші морепродукти


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)