АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Поняття про моделі та моделювання

Читайте также:
 1. АРХІТЕКТУРА ІНФОРМАЦІОГЕННОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ
 2. ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
 3. Вибір задачі для моделювання
 4. Визначення поняття «корпорація»
 5. Визначення поняття «неологізм» та його характеристики
 6. Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному провадженні: поняття, значення, структура та особливості оцінки.
 7. Вихідні арт-терапевтичні поняття
 8. Власність: поняття, сутність, правовий та економічний зміст. Типи, форми і види власності.
 9. Вплив держави на параметри економічної рівноваги: трансформація приватного споживання та заощадження; державні та національні заощадження, моделі економічної рівноваги
 10. Вступ. Педагогічна діагностика (поняття, складові і функції педагогічної діагностики).
 11. Г) злочин – це конкретно суспільне небезпечне діяння; склад злочину – юридичне поняття про злочин певного виду.
 12. Дайте визначення поняття адміністративного правопорушення та назвіть його ознаки.

Тема 14. ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

1. Поняття про моделі та моделювання

2. Інформаційне моделювання

3. Основи реінжинірингу бізнес-процесів

 

Поняття про моделі та моделювання

Одним із важливих методів добування нової інформації людиною, пізнання нею довколишнього світу є моделювання.

Моделювання – це процес дослідження властивостей об'єкта на основі побудови відповідної моделі.

Поняття «об'єкт» тут і надалі вживається у загальнонауковому значенні – як деяка частина довколишнього світу, яку можна розглядати як єдине ціле. Предмет, процес, явище – все це об'єкти.

Модель – це матеріальний або уявний об'єкт, який у процесі вивчення (навчання) замінює об'єкт-оригінал, зберігаючи певні, важливі для даного дослідження, типові характеристики і властивості оригіналу.

Моделі лежать в основі навчання і поширення знань. Моделювання є одним із найважливіших методів наукового дослідження.

Моделювання дозволяє:

1) зрозуміти, як побудований даний об'єкт (модель більш доступна, ніж реальний об'єкт);

2) навчитися управляти об'єктом (процесом);

3) прогнозувати безпосередні та непрямі наслідки реалізації заданих спосо­бів і форм дії на об'єкт.

Усе розмаїття моделей, з якими має справу людина, можна класифікувати за різними ознаками (основами): за способом подання, за формою подання, за фактором часу та іншими.

За способом подання всі моделі поділяються на два великі класи: матеріальні {предметні) та інформаційні.

Матеріальна модель – це модель, яка відтворює геометричні та фізичні властивості об'єкта-оригінала. Вона завжди має реальне втілення.

Приклади матеріальних моделей: макети різноманітних споруд, технічних конструкцій, іграшки, географічні карти і т. п.

Інформаційна модель (у широкому розумінні) — це інформація, що характеризує властивості та стани об'єкта, його взаємозв'язок із зовнішнім світом.

Така інформація може бути подана у словесно-мислительній чи знаковій формі, тому за формою подання розрізняють вербальні та знакові інформаційні моделі.

Вербальна інформаційна модель (від лат. «verbalis» — усний) — це модель, яку одержують у результаті роздумів, логічних умовисновків. Такі моделі можуть залишатися у мозку людини в мислительній формі або подаватися за допомогою слів усної мови.Знакова інформаційна модель — це модель, в якій властивості та характеристики об'єкта описуються за допомогою певної системи знаків: математичних виразів та рівнянь, фізичних чи хімічних формул, нотних записів, графіків, схем, рисунків, креслень тощо.

Знакове інформаційне моделювання — це моделювання на основі побудови та дослідження знакових інформаційних моделей; воно включає сукупність правил, за якими можна оперувати обраними знаковими системами, підсис­темами та їхніми елементами. Знакове інформаційне моделювання, зокрема математичне, є прогностичним, дозволяє відкривати нові властивості досліджуваного об'єкта.

За способом реалізації знакові інформаційні моделі Поділяються на комп'ютерні і некомп'ютерні.

Комп'ютерна — це така модель, яка реалізується засобами комп'ютерного середовища.

Будь-який реальний об'єкт завжди знаходиться у просторі та часі. Отже, моделі доцільно класифікувати за фактором часу. За фактором часу всі моделі, як матеріальні, так і інформаційні, поділяються на статичні та динамічні.

Матеріальні статичні моделі відображають просторові характеристики реального об'єкта, а інформаційні — його будову і параметри. Матеріальні динамічні моделі виражають особливості функціонування об'єкта (проходження електричного струму в певному колі, продування літака в аеродинамічній трубі), а інформаційні — процес зміни та функціонування об'єкта, який задано набором його параметрів. До динамічних, зокрема, належать алгоритмічні моделі, що описують функціонування тієї чи іншої системи.

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)