АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фінансово-економічна оцінка діяльності ринку цінних паперів

Читайте также:
 1. II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності
 2. II. Визнання та оцінка запасів
 3. II. Визнання та первісна оцінка запасів
 4. II. Визнання та первісна оцінка нематеріальних активів
 5. II. Мотивація навчальної діяльності школярів
 6. II. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРАЦІ, ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
 7. III. Визнання та первісна оцінка основних засобів
 8. III. Витрати діяльності
 9. III. Оцінка після первісного визнання та переоцінка нематеріальних активів
 10. IV. Мотивація навчально-трудової діяльності.
 11. IV. Оцінка вибуття запасів
 12. IV. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ

Аналітики фондового ринку постійно відстежують фінансовий стан, оцінюють різноманітні аспекти господарської діяльності і намагаються прогнозувати перспективи розвитку емітентів.

Властивості акцій окремих корпорацій оцінюються за допомогою системи показників (рис. 9.).

Рис. 9. Основні економічні показники біржової торгівлі акціями

 

 

Капіталізована вартість акцій визначає ринкову вартість акцій акціонерного товариства:

, 5.1.

де Ква – капіталізована вартість акцій;

Ое – кількість емітованих акцій;

Ар – ринкова вартість акцій.

Віддача акціонерного капіталу показує темп зростання вкладеного акціонерами капіталу:

, 5.2.

 

де Вак – віддача акціонерного капіталу;

П – сума чистого прибутку;

Пр – відсотки за користування позиковими коштами.

Балансова вартість однієї акції є бухгалтерським підтвердженням забезпеченості кожної емітованої акції капіталом акціонерного товариства:

 

,5.3.

 

де Аб – балансова вартість однієї акції;

Ка – балансова вартість акціонерного капіталу;

Р – розмір страхового (резервного фонду).

Співвідношення ринкової і балансової вартості акцій – це узагальнюючий показник, що свідчить про успіх (невдачу) корпорації:

, 5.4.

 

де Са – співвідношення ринкової і балансової вартості акцій.

Прибуток на акцію – робить можливим оцінку розмірів доходів, що спрямовуються на споживання і нагромадження і припадають на одну акцію:

, 5.5.

де Па – прибуток на акцію.

 

Дивідендна віддача акції – показує розмір доходу, що спрямовується на поточне споживання акціонерів, у відношення до ринкової вартості акції:

 

, 5.6.

де Да – дивідендна віддача акції;

Д – розмір нарахованого дивіденду.

 

Коефіцієнт "ціна-дохід" – характеризує зв'язок між ринковою вартістю акції і доходом, що вона приносить. Якщо порівнювати цей показник стосовно акцій кількох підприємств, найбільш інвестиційно привабливими будуть акції з найменшим коефіцієнтом:

, 5.7.

Коефіцієнт платіжності – свідчить, яка частка прибутку спрямовується на виплату дивідендів:

 

, 5.8.

Коефіцієнт забезпеченості привілейованих акцій – дає змогу оцінити забезпеченість привілейованих акцій чистими активами емітента, а отже, визначити ступінь захищеності капіталу інвестора: 

,5.9.

де Рак – чисті активи акціонерного товариства;

Опе – кількість емітованих привілейованих акцій.

 

Коефіцієнт ліквідності акцій – характеризує можливість продажу акцій конкретного емітента:

,5.10.

де Опроп – загальний обсяг пропозиції акцій;

Опрод – реальний обсяг продажу акцій.

 

 

Коефіцієнт "пропозиції-попиту" свідчить про співвідношення цін пропозиції та попиту на акції:

,5.11.

 

де Цпроп – ціна пропозиції акцій;

Цпоп – ціна попиту на акції.

 

Коефіцієнт обігу акцій – дає змогу визначити обсяг обігу акцій конкретного емітента і є різновидом показників ліквідності:

, 5.12.

 

Для характеристики якостей облігації використовуються наступні показники:

 

Прямий дохід на облігацію – визначає залежність доходу на облігацію від норми відсотка її ринкової вартості:

, 5.13.

 

де До – прямий дохід на облігацію;

Нв – норма відсотка;

Оп – номінальна вартість облігації;

Ор – ринкова вартість облігації.

 

Конверсійна премія – характеризує вигоди (збитки) інвестора за конвертації облігацій в акції:

 

, 5.14.

 

де ПК – конверсійна премія;

Арк – ринкова вартість акції на момент випуску облігації;

Цк – ціна конверсії.

Коефіцієнт конверсії показує кількість акцій, що їх отримано в обмін на конвертовану облігацію:

 

, 5.15.

 

де Цнк – номінальна вартість конвертованої облігації.

 

Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається виходячи з доходів від фондових цінностей, в які вкладає кошти інвестиційний фонд, виручки і витрат від операцій інвестиційного фонду на ринку цінних паперів:

 

, 5.16.

 

де Віс – розрахункова вартість інвестиційного сертифіката;

f – функціональна залежність;

Д – дивіденди та проценти, що припадають на один інвестиційний сертифікат;

‡агрузка...

Ов – виручка інвестиційного фонду від операцій з цінними паперами у розрахунку на один інвестиційний сертифікат;

З – витрати інвестиційного фонду на управління портфелем цінних паперів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат.

 

Вартість варранта розраховується наступним чином:

 

, 5.17.

де Ввар – розрахункова вартість варранта;

Авар – ціна акції, що визначив емітент для варранта;

Qвар – кількість акцій, які обмінюються на варрант.

 

Вартість опціону визначається виходячи з оцінки дії таких чинників: дивіденди на акцію, співвідношення поточної ринкової вартості акції з її ціною, визначеною в опціоні, термін дії опціону, безпечна відсоткова ставка, ступінь ризику:

 

, 5.18.

 

де Вопц – розрахункова вартість опціону;

Д – дивіденди на акцію;

Сопц – співвідношення поточної ринкової вартості акції з ціною акції, визначеною в опціоні;

tопц – термін дії опціону;

ŋ – безпечна відсоткова ставка;

R – ступінь ризику як стандартне відхилення.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.02 сек.)