АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Додаткова література. 1. Болонський процес у фактах і документах/ Упорядники Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В

Читайте также:
 1. II. Спеціальна література
 2. IV. Література
 3. p сер. – двічі перетворена m (додаткова вартість)
 4. VІ. Література та інформаційні ресурси
 5. VІ. Основна нормативно-правова і навчальна література для підготовки до заліку (іспиту) з Кримінально-виконавчого права.
 6. Англійська література ІІ половини ХХ століття
 7. б) додаткова
 8. Б. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
 9. Використана література
 10. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 277
 11. Давньоримська література
 12. Джерела та література

1. Болонський процес у фактах і документах/ Упорядники Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І.. Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім.В.Гнатюка, 2003. - 52 с. (www.tspu.edu.ua).

2. Болонський семінар «Вища освіта, що ґрунтується на результатах навчання, – Шотландський досвід», Едінбург, Великобританія, 21-22 лютого 2008 Висновки і рекомендації http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/BolognaSeminars/documents/Edinburgh/Edinburgh_Feb08_Final_Conclusions_and_Recommendations.pdf

3. Болонський семінар «Вища освіта, що ґрунтується на результатах навчання, – Шотландський досвід», Едінбург, Великобританія, 21-22 лютого 2008Інформація з семінару (внески, презентації): http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/BolognaSeminars/Edinburgh2008.htm

4. Болонський семінар «Вища освіта, що ґрунтується на результатах навчання, – Шотландський досвід», Едінбург, Великобританія, 21-22 лютого 2008 Остаточний звіт http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/BolognaSeminars/documents/Edinburg h/Edinburgh_Feb08_final_report.pdf

5. Болонський семінар з питань визнання, Латвійський університет, Рига, 3-4 грудня 2004, організований урядом Латвії і Радою Європи, за підтримки програми ЄС Сократес. Фінальний звіт і рекомендації конференції. http://www.aic.lv/rigaseminar/documents/Riga_Final_ReportP_S_Adam.pdf

6. Болонський семінар ‘Розробка загального розуміння результатів навчання і ЄКТС: Порто, Португалія, 19-20 червня 2008 Інформація про семінар (матеріали, презентації): http://portobologna.up.pt/

7. Болонський семінар ‘Розробка загального розуміння результатів навчання і ЄКТС: Порто, Португалія, 19-20 червня 2008 Фінальний звіт і рекомендації http://portobologna.up.pt/documents/BS_P_Report_20080915_FINAL.pdf

8. Болонський семінар «ЄКТС, що ґрунтується на результатах навчання і навчальному навантаженні» Москва, Росія, 17-18 квітня 2008 Висновки http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/BolognaSeminars/documents/Moscow_April2008_conclusions_final.pdf

9. Ван дер Венде М.К. Болонская декларация: расширение доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе // Высшее образование в Европе. -2000. - Том XXV.-№ 3.10. Вища освіта в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991-2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського; Упоряд.: Л.О. Пономаренко, І.П. Моісеєва, Л.І. Ніколюк, О.С. Микитенко; Наук.ред. П.І. Рогова; Наук. консультант Б.І. Корольов; Бібліогр.ред. Л.О. Пономаренко. – К., 2008. – С. 15.

11. В. Луговий. Інститут вищої освіти: завдання сьогодення // http://library.uipa.kharkov.ua

12. Долженко О.В. Сорбонская и Болонская декларации: Информация к размышлению… // Вестник высшей школы: Alma mater. -2000. -№ 6.

13. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. - К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2003. - 200 с

14. Інформація і результати проекту Тюнінг: http://unideusto.org/tuning

15. Інформація про Європейську рамку кваліфікацій: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm#doc

16. Касьянов Г. Університетська автономія: складова громадянського суспільства // Дзеркало тижня. – № 31 (559) 13-19 серпня 2005 р.

17. Конвенція з визнання кваліфікацій вищої освіти в Європейському регіоні (CETS 165, 1997) http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=165&CL=ENG

18. Конвенція з визнання кваліфікацій вищої освіти в Європейському регіоні (CETS 165, 1997) Пояснювальний звіт про Конвенцію: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/165.htm

19. Кремень В.Г. Болонский процесс: сближение, а не унификация//Зеркало недели. - № 48(473). -13-19 декабря 2003.

20. Крячко Ю.М. Українська вища освіта потребує серйозного реформування. Міркування і пропозиції у контексті підготовки нової редакції Закону України “Про вищу освіту” // Інтернет-сайт: http://www.osvita.org.ua/bologna/vprov/articles/25.html

21. Лукичев Г.А. Интеграция и эффективность - цели реформ в высшем образовании стран Европы // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. -2000. -№ 26. -С.13-18.

‡агрузка...

22. Матеріали науково-практичного семінару "Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації". Львів, 21-23 листопада 2003. - Львів: "Львівська політехніка". - 111 с.

23. Національне кваліфікаційне управління Ірланрдії – Національна рамака кваліфікацій http://www.nfq.ie/nfq/en/index.html

24. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003 - 2004 рр.)/ За ред. В.Г. Кременя, авт. кол.: Степко М.Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубінко В. В., Бабин І. І.. - Київ -Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. - 147 с. (www.tspu.edu.ua).

25. Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/QF-EHEA-May2005.pdf

26. Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, Міністерство науки, технологій і інновацій, 2005 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/050218_QF_EHEA.pdf

27. Рекомендації Європейського парламенту і Ради Європи від 23 квітня 2008 щодо запровадження Європейської рамки кваліфікацій навчання впродовж життя http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF

28. Реформа высшего образования в Нидерландах // Голландский институт в Санкт-Петербурге: http://www.holinst.spb.ru.

29. Хелена Сєбкова. Акредитація і забезпечення якості вищої освіти в Європі. – Переклад В.В. Сміян // http://library.uipa.kharkov.ua/library/BD/BolonProz/3_Stati_iz_periodicheskih_i_prodolgaugshiesa_izdaniy/nov2.htm

Шотландська кредитна рамка кваліфікацій http://www.scqf.org.uk

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)