АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Послідовність виконання практичної роботи. Послідовність рішення задачі Короткі теоретичні відомості 1

Читайте также:
 1. B Хід роботи.
 2. II. Основні напрями роботи, завдання та функції управління
 3. III. Організація роботи з підготовки та направлення структурними підрозділами органів ДПС запитів на встановлення місцезнаходження платника податків
 4. III. Основний зміст роботи
 5. K вн – середній коефіцієнт виконання норм вироблення всіма робітниками, що обслуговуються.
 6. L Перевірка виконання домашньої задачі.
 7. V. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 8. V. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ВІДПОЧИНКУ
 9. VІ. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 10. VІІ. Оформлення роботи
 11. Алгоритм виконання курсової роботи
 12. Алгоритм виконання маніпуляції

 

  Послідовність рішення задачі Короткі теоретичні відомості
  1. Розбити вал на ділянки   Січні площини проходять через середини шківів і підшипників, обмежують початок і кінець валу.
  2. Визначити крутячі моменти в перетинах і побудувати епюру крутячих моментів.   Крутячі моменти в перетині дорівнюють алгебраїчній сумі обертальних моментів (зовнішніх), прикладених по одну сторону від січної площини Правило знаків: крутячий момент вважається позитивним, якщо обертаючий момент направлений по ходу годинникової стрілки при погляді від січної площини.  
  3. Визначити діаметри ділянок валу і виконати його ескіз.   З умови міцності на кручення визначити діаметри ділянок валу Масштаб вибирається виходячи з розмірів формату і величини діаметрів ділянок валу    
  4. Визначити потужність на шківах   Потужність визначається за формулою  

 

 

Короткі теоретичні відомості

 

Крученням називається такий вид деформації, при якому в будь-якому поперечному перетині бруса виникає крутячий момент.

 

Правила побудови епюри крутячих моментів

 

1. Січні площини проводяться через середини деталей, що обертаються, і підшипників.

2. Крутячий момент вважається позитивним, якщо обертаючий момент направлений по ходу годинникової стрілки при погляді від січної площини.

 

3. Крутячий момент в перетині дорівнює алгебраїчній сумі обертальних моментів узятих по одну сторону від січної площини.

 

4.Скачки на епюрі крутячих моментів знаходяться в точках додатку обертаючих моментів.

 

При крученні в перетині виникає дотична напруга. Умова міцності на кручення

 

 

де Wp, м3 – момент опору крученню.

 

Для круглого перетину Wp = 0,2 d3.

 

Список літератури

 

1. Эрдеди А.А., Медведев Ю. А., Эрдеди Н. А., Техническая механика, М., Высша школа, 1991, с.206 - 214

2. Мовнин М. С., Израелит А. Б.,Рубашкин А. Р., Руководство к решению задач по технической механике, М. Высшая школа, 1977, с.137 – 152

 

 

Практична робота №8Проектний розрахунок балки на згин

 

Мета роботи: виконати аналіз вантаження балки, розрахувати внутрішні силові чинники, підібрати розміри двох поперечних перетинів і виконати розрахунок на економічність.

 

Хід роботи

 

1. Перекреслити задану схему навантаження балки.

 

2.Виконати розрахункову схему: замінивши опори балки їх реакціями, рівномірно розподілене навантаження рівнодіючою силою.

 

3. Виконати аналіз завдання.

 

3.Визначити реакції опор балки.

 

4.Визначити поперечні сили і згинальні моменти і побудувати їх епюри.

 

5. Підібрати розміри двох поперечних перетинів і виконати розрахунок на економічність.

 

6. Оформити звіт, який містить:

тему;

мету роботи;

завдання;

визначення реакцій опор балки;

розрахунок поперечних сил і їх епюра;

розрахунок згинальних моментів і їх епюра;

визначення небезпечного перетину;

проектний розрахунок балки в двох варіантах;

розрахунок на економічність;

висновок.

 

Контрольні питання

 

1. Які внутрішні силові чинники виникають в перетинах балки при прямому поперечному згині?

2. Як визначається поперечна сила в перетині?

3. Як визначається згинальний момент в перетині?

4. Який перетин балки є небезпечним?

5. Що називається моментом опору згину?

6. Як читається умова міцності при згині?

7. Яке напруження виникає в перетині при згині?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)