АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практична робота №5. “Вибір типу і потужності конденсаторних установок .”

Читайте также:
 1. Cамостійна робота студентів
 2. Cамостійна та індивідуальна робота
 3. Cамостійна та індивідуальна робота
 4. Cамостійна та індивідуальна робота
 5. Cамостійна та індивідуальна робота
 6. Cамостійна та індивідуальна робота
 7. Cамостійна та індивідуальна робота
 8. Cамостійна та індивідуальна робота
 9. Cамостійна та індивідуальна робота
 10. II. Індивідуальна робота студентів.
 11. II. Індивідуальна робота студентів.
 12. II.Практична частина

“Вибір типу і потужності конденсаторних установок .”

Електропостачальна організація для проектуємого об'екту задає ефективний коефіцієнт потужності, значення якого становить:

соsj=0.92 (tgj=0.426).

Виконання цієї умови для проектуємих споживачів здійснюється за допомогою комплектних конденсаторних установок, які під'єднуються до шин розподільчого пристрою напругою 0,4 кВ.

Централізована компенсація реактивної потужності дозволяє збільшити пропускну здатність живлячих провідників, зменшити втрати електроенергії та здійснити економію енергії.

Тип, номінальну потужність конденсаторної установки приймаємо з номенклатурного каталогу основних виробів ВАТ”УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".

1. Розраховуємо потужність конденсаторної установки з умови:

Qкку=Qмм·tgj(квар).

де QM; рм - розрахункові потужності

2. Приймаємо тип, потужність, струм конденсаторної установки з каталогу.

3. Вибираємо елементи схеми:

- автоматичний вимикач з умови:

Ін.а.вн.тр.

Ін.тр³1,3 Ікку де Ікку-струм конденсаторної установки А;

- nepepiз живлячого кабелю з умови:

Іт.д.> Із ·Кз, де Ізн.тр , Кз=І Для мережі до 1 кВ.

Іт.д. приймаємо з [ПВЕ т. 1.37;1.3.18]

4.Перевіряємо реальний tgj

де QККУ-потужність конденсаторної установки за каталогом, квар

Так як в конденсаторній установці певна кількість ступенів, то можливе автоматичне регулювання i підтримка заданого значення tgjза допомогою вмикання ступенів.

 
 

Рекомендовано приймати конденсаторну установку типу QR виконану в шафах із листової сталі з гратами для штучної вентиляції. Конденсаторні установки встановлюються на підлогу, або з конденсаторами над кабельним каналом. Стандартно кабель підводиться знизу. але по замовленню може підводитись кабелем або шинами із трансформаторної підстанції зверху. В якості головного вимикача використовується трьохполюсний вимикач, вбудований в шафу. Кожну ступінь захищають силові запобіжники.

Тип, потужність комплектної конденсаторної установки
Іт.д.; А
Тип та переріз кабелю живлення
Розрахункова схема


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)