АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практичне заняття4

Читайте также:
 1. II. Практичне завдання.
 2. II. Практичне завдання.
 3. За якими ознаками вивчається структура витрат і в чому її практичне значення?
 4. Заняття № 4 (практичне).
 5. Заняття № 5 (практичне).
 6. Заняття № 6 (практичне).
 7. Заняття № 7 (практичне).
 8. ІІІ. Практичне завдання (робота по групах):
 9. Методи економічного прогнозування. Класифікація прогнозів та методів прогнозування.Практичне значення економічного прогнозування.
 10. На самом же деле гораздо дешевле, практичнее и безопаснее, если вы будете принимать коллоидные минералы.
 11. Поняття та практичне значення класифікації злочинів
 12. Практичне завдання

Практичне заняття 2

План

1. Джерела вивчення української літературної мови.

2. Народна мова як джерело літературної мови.

3. Дві літературні мови Київської Русі.

4. Загальна характеристика творів цього періоду.

5. Риси української мови в пам’ятках ХІ-ХІІІ ст. Літописи. Художня література.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Підготувати повідомлення про Івана Огієнка та опрацювати статтю І.Огієнка «Наша літературна мова»,ст..139-151

2. Підготувати повідомлення про пам’ятки Київської Русі («Поучение Владимира Мономаха», «Київський літопис» і т.д.)

 

Запитання для самоперевірки

1. Стильова різноманітність сучасної української літературної мови.

2. Соціолінгвістичні аспекти сучасного функціонування української мови.

3. Співвідношення функції літературних мов та їх взаємодія і взаємовпливи.

4. Художня література. Проповідництво, літургії, житія.

Література: 1, 3, 9, 18.

 

 

Практичне заняття 3

План

1. Поняття про літературну мову, її основні ознаки та норми.

2. Писемна й усна форми літературної мови.

3. Діалектна диференціація української мови.

4. Орфоепія як розділ мовознавчої науки, що вивчає систему загальноприйнятих правил української літературної вимови.

5. Предмет орфоепії. Система орфоепічних норм сучасної української літературної мови. Причини відхилень від орфоепічних норм.

6. Графіка сучасної української літературної мови.

7. Український алфавіт.

Завдання для самостійної роботи

1.Опрацювати статтю І.Огієнка «Наша літературна мова»,ст.151-187

 

2. Підготувати повідомлення на теми: «Українська орфографія як розділ мовознавчої науки, що визначає систему загальноприйнятих правил написання та переносу слів», « Поняття орфограми», «Короткі відомості з історії української орфографії».

 

Запитання для самоперевірки

1. Стильова різноманітність сучасної української літературної мови.

2. Предмет і завдання фонетики. Три аспекти вивчення звуків мови.

3. Підготувати повідомлення на теми: «Писемна і усна форми української літературної мови», «Поняття про діалекти української мови, їх класифікація та основні риси».

4. Причини відхилень від орфоепічних норм.5. Українська орфографія як розділ мовознавчої науки.

Література: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 18, 23.

 

 

Практичне заняття4

План

1. Слово як основна одиниця мови. Основні ознаки слова. Слово в лексичній системі мови. Поняття лексеми. Знакова природа слова.

2. Основні типи лексичних значень слів.

3. Однозначні та багатозначні слова в сучасній українській літературній мові.

4. Поняття про словник. Основні типи словників. Тлумачні та перекладні словники української мови, їхня характеристика. З історії української лексикографії. Склад лексики української літературної мови з погляду походження.

5. Споконвічна українська лексика:

а) індоєвропейська лексична спадщина;

б) лексика праслов’янського походження;

в) власне українська лексика.

6. Лексичні запозичення з інших мов:

а) запозичення зі слов’янських мов (старослов’янізми, полонізми, чеські, російські запозичення);

б) запозичення з неслов’янських мов (грецизми, латинізми, тюркізми, запозичення із західноєвропейських мов: німецької, французької, італійської, англійської).

 

Завдання для самостійної роботи

1. Підготувати повідомлення на теми:

· «Роль соціолінгвістичних чинників у розвитку лексичної системи української літературної мови. Лексичне значення слова»,

· «Шляхи та способи засвоєння слів українською мовою. Лексичні кальки»,

· «Основні спеціальні словники української мови (термінологічні, етимологічні, історичні, орфографічні, словники наголосів, іншомовних слів, фразеологічні, діалектні, синонімічні, ономастичні, зворотні, словники мови окремих письменників та ін.). Енциклопедичні словники».

2. Опрацювати статтю І.Огієнка «Наша літературна мова»,ст.187-208

 

Запитання для самоперевірки

a. Основні типи лексичних значень слів.

b. Основні типи словників.

c. Склад лексики української літературної мови з погляду походження.

Література: 1, 3, 17, 23.

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)