АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Функції для визначення виплат для погашення позики

Читайте также:
 1. D. Визначення енергетичної цінності та нутрієнтного складу добового раціону на підставі статистичної обробки меню-розкладок
 2. Definitions. Визначення.
 3. I. Визначення сімейства рослини.
 4. II. Визначення видової приналежності рослини.
 5. II. Основні напрями роботи, завдання та функції управління
 6. III. ОПЛАТА ПРАЦІ, ВСТАНОВЛЕННЯ ФОРМИ, СИСТЕМИ, РОЗМІРІВ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Й ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ
 7. IV. Основні поняття і визначення,
 8. Nоблігації з опціоном на продаж. Інвестор має право достроково пред’явити облігації до погашення в заздалегідь визначені проміжки часу
 9. А) Визначення термінології
 10. А. В літописі часто говориться про те, як племена сплачували данину. Що означає виплата данини ? На основі наведених уривків поясніть, що мала включати данина?
 11. А.Визначення розмірів і площі зони хімічного зараження
 12. Аварійний комісар: поняття, функції.

Практична робота №7

ТЕМА MS Excel. Фінансові функції.

Мета

Вміти використовувати фінансові функції для налізу вигідності інвестицій в бізнес.

План.

1. Функція для визначення майбутньої вартості теперішніх інвестицій.

2. Функції для визначення виплат для погашення позики.

3. Функції для визначення теперішньої вартості майбутніх інвестицій.

4. Функції користувача. Створення модуля.

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ.

Фінансові функції використовують для розв’язування задач планування фінансової діяльності, визначення прибутків, аналізу вигідності капіталовкладень, кредитно - інвестиційної політики тощо. Інвестицією називають вкладання грошей у деякий бізнес на певних умовах. Позика у банку називається кредитом, а внесок на рахунок в банку – депозитом. Надходження грошей від деякого бізнесу називають рентою. Розглянемо основні параметри фінансових функцій і їхні скорочені назви:

· процентна ставка (ПС) виражається у відсотках і може бути добовою, місячною, річною тощо;

· кількість періодів (КП) кожний тривалістю доба, місяць, рік;

· періодична виплата (ПВ) – сума, яку виплачує клієнт що періоду ( це від’ємне число), або сума, яку отримує клієнт що періоду (це додатне число);

· сума внеску (СВ) – сума інвестицій, капіталовкладення, початкового внеску (це від’ємне число або нуль);

· тип операції (Т) – число 0, якщо виплата здійснюється наприкінці кожного періоду, і число 1, якщо на початку.

Розрізняють кредитну і депозитну процентні ставки. Кредитна ставка є вищою ніж депозитна. Процентна ставка повинна бути узгоджена з тривалістю періоду, наприклад, річна ставка 24% відповідає місячній ставці 2%. У цій роботі вважатимемо що місячна депозитна ставка – 1% (1% = 0,01), а кредитна – 2%.

1. Функція для визначення майбутньої вартості теперішніх інвестицій. Функція має вигляд БС (ПС; КП;ПВ;СВ;Т). Англійська назва функції FV/

Якщо параметр має значення 0, то його можна не зазначати. Якщо параметр пропускають в середині списку параметрів, то два розділювачі ( у цьому випадку;) мають бути поряд.

Задача 1. Інвестор вкладає в бізнес 5000 грн. ( чи відкриває на цю суму рахунок в банку) на умовах 1% ставки прибутку щомісяця. Яка вартість інвестицій через 12 місяців?Зауваження. Вважатимемо, що десяткові числа записуються з використанням коми, а не крапки.

Задача 2. Клієнт відкриває рахунок у банку на умовах 1% ставки прибутку щомісяця, кладе на рахунок 5000 грн. і планує на початку кожного місяця забирати з рахунку 200 грн. Яка сума буде на рахунку через 12 місяців

Задача 3. Умова та сама, але клієнт планує не забирати, а докладати по 200 грн на початку кожного місяця.

Функції для визначення виплат для погашення позики.

Введемо нові терміни і їхні скорочені назви:

номер періоду (НП);

сума позики (СП);

кінцеве значення позики (КЗ).

Функція ПЛТ (англ. РМТ) призначена для визначення суміш періодичних виплат для погашення боргу і має вигляд ПЛТ (ПС;1 КП; СП; КЗ; Т). Така виплата складається з двох частин, які обчислюють за допомогою двох функцій ПРПЛТ і ОСПЛТ (англ, ІРМТ та РРМТ), а саме:

а) виплата за процентами ПРПЛТ(ПС; НП; КП; СП; КЗ; Т);

б) основна виплата ОСПЛТ(ПС; НП; КП; СП; КЗ; Т).
Виплата за процентами що періоду зменшується, а основна І виплата щоперіоду зростає, їхня сума постійна і дорівнює ПЛТ.

Задача 4. Бізнесмен взяв у банку кредит на суму 5000 грн 1 терміном на 12 місяців за умови щомісячного погашення позики і місячної ставки кредиту 2%. Визначити величину щомісячних виплат і її складові наприкінці першого місяця.


Задача 5. Побудувати таблицю значень двох складових

ПРГІЛТ і ОСПЛТ щомісячних виплат наприкінці кожного ] місяця за кредит (5000 грн, 2%) протягом року. Для шести місяців розв'язок показано на рис. 45,а.

Розглянемо функцію КПЕР (англ. назва NPER), яка обчислює кількість періодів, потрібних для погашення суми позики, наданої під деяку процентну ставку за умови заздалегідь заданої суми періодичних виплат: КПЕР(ПС; ПВ; СП; КЗ; Т).

Задача 6. Позику 5000 грн беруть за умови повертання наприкінці кожного місяця 500 грн і процентної ставки 2%. Скільки місяців потрібно для повертання позики?

‡агрузка...

Функція СТАВКА(КП; ПВ; СП; КЗ; Т; початкове наближен­ня) визначає вигідність надання позики, тобто реальну процентну ставку від надання позики на певну суму за умови фіксованих періодичних виплат протягом деякої кількості періодів. Тут потрібно • і;іти деяке початкове наближення до шуканої процентної ставки, ті приклад 0,1 (10%). (Англ. RATE).

Задача 7. Бізнесмен звертається до банку за позикою (кре­дитом) на суму 5000 грн на 12 місяців за умови періодичних tut плат 450 грн наприкінці кожного місяця протягом року. Назначити процентну ставку позики.

3. Функції для визначення теперішньої вартості майбутніх інвестицій. Розглянемо функції для визначення вигідності інвестицій (капіталовкладень) у деякий бізнес.

Депозитна процентна ставка (ДПС) — це ставка, яку банк сплачує за вклади клієнтів.

Функція ІІС(ДПС; КП; рента за один період; рента в кінці терміну; Т) обчислює сьогоднішню вартість низки майбутніх надходжень (ренти) від бізнесу (англ. PV).

Для обчислення сьогоднішньої вартості майбутньої ренти використовується принцип дисконтування — приведення суми ренти (доходу) за деякий термін до її вартості в цей момент часу, враховується депозитна процентна ставка, оскільки вважається, що вже перше надходження стає депозитом у банку. Дисконтування дає відповідь на запитання: чи варто вкладати гроші в інший бізнес, чи краще їх поставити в банк під відсотки і нічого не робити.

Задача 8. Нехай для ведення деякого бізнесу потрібно вкласти сьогодні 20 000 грн, а бізнес протягом п'яти місяців ще даватиме по 5000 грн доходу (ренти) наприкінці місяця. Депозитна ставка банку 1%. Чи варто займатися цим бізнесом?

Задача 9. Умова та ж, що й в задачі 8, але рента (дохід) 21000 грн буде отримана наприкінці терміну. Чи вигідний такий бізнес?

Розглянемо функцію ЧПС (ДПС;рента1; рента2;...), яка обчислює сьогоднішню вартість різних рент що надходять наприкінці рівномірних періодів (англ.: NPV).

Задача 10. У бізнес потрібно вкласти сьогодні 27 000 грн. Наприкінці першого місяця потрібно вкласти ще 2000 грн., а в наступні п'ятъ місяців бізнес даватиме такі доходи: 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 грн. Чи цей бізнес вигідний?

Задача 11. Ви маєте сьогодні вкласти у бізнес 30 000 грн і будете вести його протягом п'яти місяців. Методом проб побудувати фінансову модель вигідного бізнесу.

Нехай щомісяця очікується такий дохід: 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 — всього 35000. Оцінимо сьогоднішню вартість майбутніх рент:

4. Функції користувача. Створення модуля. Користувач може побудувати власні фінансові чи інші функції і використовувати їх як стандартні.

Задача 12. Побудувати функцію для визначення суми в гривнях, яку треба заплатити за деяку валюту згідно з поточним курсом.

Function Гривні(Валюта, Курс)

Гривні «= Валюта * Курс

End Function

Покажіть, як користуватися такою функцією. Нехай треба купити 20 доларів по 4,95 грн за долар:

Для створення власної функції потрібно виконати команди <Сервіс => Макрос => Редактор Visual Basic => Вставити => Модуль. Ввести текст функції у вікно модуля, що відкриється, і відкрити вікно модуля і вікно редактора.

Зауваження. У різних версіях програми назви фінансових функцій можуть відрізнятися від наведених вище.

Хід роботи

Придумати, записати умови і розв'язати 12 задач, подібних до наведених вище. Ваші задачі можуть відрізнятися від описаних лише числами. Зокрема, врахуйте нові поточні депозитні та кредитні ставки банків. Основна грошова сума (інвестиція, вклад, позика, рента), що наявна в умові задачі, задається дописуванням трьох нулів до номера вашого варіанта. Зразок виконання і оформлення роботи див. на рис. 45,а.

Контрольні запитання

1. Яке призначення функції БС (FV)?

2. Яка відмінність між депозитною і кредитною ставкою банку?

3. Яке призначення функції ПЛТ (РМТ)?

4. Яке призначення функції ПРПЛТ (РРМТ)?

5. Яке призначення функції ОСПЛТ (ІРМТ)?

6. Яке призначення функції КПЕР (NPER)?

7. Яке призначення функції СТАВКА (RATE)?

8. Яке призначення функції ПС (PV)?

9. Яке призначення функції ЧПС (NPV)?

10. Яке призначення функції Гривні?

11. Як створити функцію користувача?

12. Які функції використовуються для обчислення теперішньої вартості майбутніх інвестицій?

13. Які функції використовуються для обчислення майбутньої вартості теперішніх інвестицій?

14. Що означає принцип дисконтування?

15. Що таке рента і інвестиція, кредит і депозит?

16. Клієнт відкриває рахунок у банку, кладе 10000 грн на 1% і докладатиме наприкінці кожного місяця 500 грн. Яка сума буде на рахунку через 12 місяців?

17. 5000 грн інвестовано в бізнес на шість місяців зі ставкою доходу 2% . На скільки це вигідніше, ніж покласти гроші в банк/

18. Підприємець бере позику 10000 грн у банку під 2,5% місячних терміном на 6 місяців. Визначте щомісячну виплату та її складові у першому і другому місяцях.

19. Підприємець бере позику 40000 грн у банку під 2,2% місячних терміном на 10 місяців. Визначте щомісячну виплату та її складові у всіх місяцях.

20. Який термін потрібний, щоб повернути банку кредит 8000 грн, взятий під 2,7%) за умови повертання наприкінці кожного місяця 800 грн?

21. Деякий бізнес даватиме щомісяця дохід (ренту) 1000 грн протягом шести місяців. Яка сьогоднішня вартість бізнесу?

22. Підприємець планує отримувати ренту протягом 4 місяців: 5000, 7000, 9000 і 10000 грн. Яка сьогоднішня вартість ренти?

23. Побудуйте функцію користувача Сант(дюйми), яка переводить дюйми в сантиметри, знаючи, що 1 дюйм== 2,54 см.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)