АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВИМОГИ ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Читайте также:
 1. II. Вимоги до приміщень зберігання вогненебезпечних та вибухонебезпечних засобів.
 2. III. Особливі вимоги, які пред'являються до зберігання вогненебезпечних та вибухонебезпечних речовин.
 3. IV. Вимоги до оформлення ветеринарних документів на переміщення тварин
 4. V. Вимоги до транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
 5. А)економія за рахунок масштабів, тов..диференціація, вимоги інцест., перехідні витрати, доступ до каналів розподілу, відносні перевитрати незалежно від масштабу
 6. Б) Вимоги безпеки під час роботи
 7. Б) Вимоги безпеки під час роботи.
 8. Бланк документа, вимоги, що пред’являються до нього.
 9. Будинки і споруди. Громадські будинки. Загальні вимоги
 10. Ветеринарно-санітарні вимоги до будівництва і експлуатації м'ясопереробних підприємств
 11. Види обліку. Господарський облік. Основні функції та вимоги.
 12. Види службових листів. Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового листування.

10.1 У будинках і спорудах підприємств харчування (закладів РГ) за відсутності в районі будівництва централізованого джерела теплопостачання слід при обґрунтуванні застосовувати відновлювані джерела енергії, у тому числі енергію навколишнього середовища, перетворену в теплових насосах.

10.2 Огороджувальні конструкції будинку, у тому числі світлопрозорі огородження, слід проектувати так, щоб розрахункові значення величин опору теплопередачі, визначені з урахуванням теплопровідних включень, були не менше нормативних значень, установлених ДБН В.2.6-31. Перевищення площ світлопрозорих огороджень понад значення, які визначаються вимогами достатнього денного освітлення, мають бути обґрунтовані.

10.3 Величини теплової потужності системи опалення і річного теплоспоживання системами опалення будинку, віднесені до одного квадратного метра загальної площі, не повинні перевищувати контрольних показників, установлених СНиП 2.04.05 і ДБН В.2.6-31.

10.4 Кожна система теплоспоживання має проектуватися з пристроями для автоматичного погодного і програмного регулювання теплової потужності. Індивідуальні регулятори теплової потужності слід передбачати біля кожного калорифера систем припливної вентиляції.

10.5 Припливні вентиляційні системи повинні проектуватися з утилізаторами тепла витяжного повітря. Забруднене витяжне повітря виробничих приміщень повинне очищуватися у фільтрах перед подаванням на утилізатори. Застосовувати роторні утилізатори тепла на витяжному повітрі від виробничих приміщень не допускається.

10.6 Холодильні машини центральної і місцево-центральної систем кондиціонування повинні, як правило, проектуватися з пристроями, що забезпечують повне або часткове відведення теплоти конденсації холодильного агента до системи гарячого водопостачання. Холодильні ма­шини систем технологічного холодопостачання холодильних камер повинні, як правило, проек­туватися з пристроями, що забезпечують у холодний період року повне відведення теплоти кон­денсації холодильного агента до систем теплоспоживання.

10.7 Підвищувальні насоси систем водопостачання повинні проектуватися з автоматикою, що забезпечує зменшення споживання електроенергії при скороченні споживання води. При тиску води на вводі водопроводу до будинку, який перевищує потрібний проектний напір більше ніж на 0,1 МПа, необхідно встановлювати на вводі регулятори тиску "після себе".10.8 Водопідігрівачі гарячого водопостачання повинні проектуватися з пристроями, що автоматично перекривають потік теплоносія в години неробочого часу.


ДОДАТОК А

(обов'язковий)

Таблиця А. 1 - Перепік додаткових послуг у підприємствах харчування (закладах РГ), які потребують спеціальних приміщень або зон

 

 

 

 

Види послуг Ресторан Бар Кафе Їдальня Закусочна
Клас підприємств харчування (закладів РГ)
люкс вищий перший люкс вищий перший
Організація обслуговування учасників конференцій, семі­нарів, нарад, свят, сімейних обідів і ритуальних заходів + + + - - - ± - -
Бронювання місць у залі підприємства харчування (закладах РГ) + + + - - - - - -
Продаж талонів та абонементів на обслуговування укомплектованими раціонами - + + - - - ± - -
Організація проведення концертів, програм вар'єте і відеопрограм + + + + ± - ± - -
Надання гральних автоматів1), настільних ігор, більярду тощо ± ± ± ± ± - ± - -
Реалізація кулінарної продукції (відпустка обідів додому) + + + - - - - + -
Продаж фірмових значків, квітів, сувенірів + + + + + - ± - -
Надання парфумів, приладдя для чищення взуття тощо + + - + - - - - -
Дрібний ремонт одягу + + - - - - - - -
Надання споживачам телефонного і факсимільного зв'язку на підприємстві харчування (закладі РГ) + + - + - - - - -
Гарантоване зберігання особистих речей (верхнього одягу), сумок і цінностей споживачів + + + + + + + - -
Паркування особистих автомобілів споживачів на організовану стоянку біля підприємства харчування (закладу РГ) + + + + - - ± - -
Виступи вокальних інструментальних ансамблів, солістів, танцювальних груп + + - - - - +2) - -
Музичне обслуговування (музичні автомати, звуковідеовідтворювальна апаратура тощо) - - + + + + ± - -
Обслуговування офіціантами, барменами, метрдотелями + + +3) + + + ± - -
Самообслуговування - - - - - - ± + +
1) Надання гральних автоматів передбачається без отримання виграшу (призу) або з отриманням виграшу (призу) виключно як матеріальних речей (іграшок, цукерок тощо). 2) Для підприємств харчування (закладів РГ) певної спрямованості, наприклад, артистичне кафе. 3) У ресторанах при готелях, аеропортах, крупних торговельних центрах допускається самообслуговування.
Примітка 1. Перелік послуг може бути розширений залежно від типу і класу підприємств харчування (закладів РГ), а також від специфіки обслуговуваного контингенту відвідувачів і організо­вуваних заходів. Примітка 2. Знак <+> - послуга передбачається; знак <-> - послуга не передбачається; <±> - встанов­люється завданням на проектування. Примітка 3. У додатку представлений мінімальний обов'язковий перелік послуг за таблицею 2 ДСТУ 4281, для реалізації яких потрібне спеціальне місце, зона або приміщення.
                     

 

Найменування організацій, установ і закладів Нормативна величина і тип рекомендованих підприємств харчування (закладів РГ)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Таблиця Б.2 - Підприємства харчування (заклади РГ) для відвідувачів закладів та об'єктів обслуговування населення

Перелік закладів, установ і об'єктів Нормативні характеристики рекомендованих підприємств харчування (заклади РГ)
1 Бібліотеки Кафе або буфет - 10 % читацьких місць; 1,6 м2/чит.місце
2 Кінотеатри Фойє + буфет 0,55-0,7 м2/глядача Підсобні буфету
3 Клуби Буфети "Проектування клубів" Довідковий посібник 1991 p., відповідно до ДБН В.2.2-16
4 Театри Буфети відповідно до ДБН В.2.2-16
5 Спортивні споруди 16 % одночасної пропускної спроможності осіб, що займаються. Кафетерії, бари, кафе відповідно до ДБН В.2.2-13
6 Готелі, мотелі Ресторани, бари, кафе, їдальні кафетерії відповідно до ДБН В.2.2-20
7 Вокзали Кафетерії, кафе або ресторани
Примітка 1. Кінотеатри. Підсобні буфетів приймати за кількості місць у залі для глядачів: до 300 - 11 м2, до 500 - 15м2, до 800 - 24 м2. Підсобна буфету складається з двох приміщень: доготівельної з мийкою і комори з тарною. Примітка 2. Готелі. Кількість посадочних місць, тип підприємства харчування (закладу РГ), склад і площі приміщень встановлюються залежно від категорії готелю за рівнем комфорту згідно з вимо­гами ДБН В.2.2-20 та ДСТУ 4268, ДСТУ 4269. Примітка 3. Вокзали. У проектах малих вокзалів (окрім аеровокзалів) слід передбачати кафетерії, середніх вокзалів - кафе самообслуговування і кафетерії. У проектах великих і крупних залізничних і річкових вокзалів додатково слід передбачати ресторан.

ДОДАТОК В

(обов'язковий)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)