АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Сертифікація систем якості

Читайте также:
 1. A) на этапе разработки концепций системы и защиты
 2. A) Объективный и системный
 3. B. агроэкосистемой
 4. Doctor Web для UNIX-систем.
 5. I. Системные программы.
 6. II. Формальная логика как первая система методов философии.
 7. IV. Ямайская валютная система
 8. L.1.1. Однокомпонентные системы.
 9. L.1.2.Многокомпонентные системы (растворы).
 10. V1: Экосистемы. Экология сообществ.
 11. V2: Женская половая система. Особенности женской половой системы новорожденной. Промежность.
 12. V2: Мужская половая система. Особенности мужской половой системы новорожденного.

Сертифікація систем якості виробництва певної однорідної продукції в системі УкрСЕПРО проводиться з метою засвідчення відповідності системи управління якістю вимогам ДСТУ ISO серії 9000 і забезпечення впевненості у тому, що виробник здатний постійно випускати продукцію, яка відповідає вимогам нормативних документів, а продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, і, за необхідності, виробник має можливість вжити і вживає заходи для випуску продукції належної якості.

Підстави для проведення сертифікації систем якості:

— ініціатива виробника продукції;

— рішення органу із сертифікації;

— вимога незалежних організацій (відомств), яким надано державою повноваження на оцінку систем управління якістю продукції.

Упроваджені вперше у 1987 р. в практику світової діяльності міжнародні стандарти ISO серії 9000 стали необхідною і бажаною нормою взаємовідносин на ринках усіх країн світу.

Наявність сертифіката на систему якості виробника, яка підтверджує її відповідність ISO серії 9000, стало обов'язковою умовою при укладанні контрактів на постачання продукції, оскільки є своєрідним гарантом якості товарів.

Нині не тільки змінились самі стандарти ISO серії 9000, але й значно зросла їх кількість. До перших п'яти додано нові нормативні документи.

Починаючи з 1993 p., в Україні активно розробляють і впроваджують у практику державні стандарти, гармонізовані з відповідними їм міжнародними стандартами. Більшість нормативних документів, що діють сьогодні в Україні, охоплюють основні положення міжнародних стандартів ISO серії 9000.

Сертифікація систем якості проводиться згідно з ДСТУ 3419-96 та ДСТУ EN45012-97 за активної участі підприємства-заявника.

Сертифікація систем якості — перевірка, оцінювання та посвідчення акредитованим органом із сертифікації систем якості того, що система якості підприємства, яка перевіряється, відповідає вимогам державного або міжнародного стандарту на систему якості.

Виробник подає акредитованому в Системі органу із сертифікації заявку. Орган із сертифікації розглядає заявку і надсилає заявникові опитувальну анкету для проведення попередньої (заочної) оцінки системи якості й стану виробництва та перелік вихідних матеріалів, які має подати підприємство до органу із сертифікації.Об'єктами оцінювання при сертифікації систем якості є:

— діяльність з управління і забезпечення якості відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001 (ДСТУ ISO 9002, ДСТУ ISO 9003) та іншої додаткової документації;

— стан виробництва з огляду на можливості забезпечення стабільної якості продукції, яка підлягає сертифікації;

— якість продукції на підставі аналізу інформації з різних джерел.

Сертифікація систем якості здійснюється у чотири етапи.

1) Попередня (заочна) оцінка системи якості.

2) Остаточна перевірка та оцінка систем якості.

3) Оформлення результатів перевірки.

4) Технічний нагляд за сертифікованою системою якості протягом терміну дії сертифіката.

Сертифікат на систему якості підприємства — документ, виданий згідно з правилами системи сертифікації, який посвідчує, що система якості підприємства, яке перевіряється, відповідає вимогам державного або міжнародного стандарту з системи якості (сертифікат на систему якості видається на певний вид або групу продукції).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)