АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Загальні методологічні принципи визначення економічної ефективності стандартизації

Читайте также:
 1. I. Загальні положення
 2. I. Загальні положення
 3. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 4. II. Методологічні засади, підходи, принципи, критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 5. А.Визначення розмірів і площі зони хімічного зараження
 6. Антикорупційні принципи
 7. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 8. Бібліотека - інтелектуальний центр наукових досліджень. Структура і організація економічної бібліографії
 9. Бюджетна система та принципи міжбюджетних відносин
 10. Вибори, виборче право, принципи виборчого права України
 11. Види комерційних банків. Визначення банківських операцій та їх класифікація
 12. Визначення

Розв'язання проблеми використання загальної методології розрахунків економічної ефективності стандартизації незалежно від виду об'єкта має велике наукове значення. Науково обґрунтована методика визначення економічної ефективності стандартизації базується на єдиних методологічних принципах, основним із яких є отримання народногосподарського ефекту в суспільному виробництві.

В основу методологічного підходу покладено всебічний облік усіх можливих витрат при впровадженні НД. Методологія визначення економічної ефективності стандартизації включає такі основні положення:

Оцінка економічної ефективності стандартизації має бути комплексною і враховувати всю різноманітність економічних, організаційних і технічних наслідків стандартизації.

При визначенні економічного ефекту враховуються масштаби впровадження заходів зі стандартизації.

Величина економічного ефекту визначається за весь період дії НД.

Ступінь ефективності визначається шляхом зіставлення витрат на розробку і впровадження НД з величиною ефекту від його використання.

Визначення величини народногосподарського економічного ефекту має починатися з початкової стадії і супроводжувати весь процес розробки НД на об'єкт стандартизації. Відповідно до встановлених правил стандартизації кожний проект НД повинен мати обґрунтування та розрахунки економічної ефективності. Розроблений НД подають на розгляд і затвердження з техніко-економічним розрахунком ефективності, який потрібний для прийняття рішення про його затвердження та впровадження в промисловість.

Після впровадження НД у виробництво на основі даних фактично отриманих результатів при проектуванні, виробництві та експлуатації об'єктів стандартизації може бути розрахована величина фактичного економічного ефекту. Зіставлення даних очікуваного і фактичного економічного ефекту дає змогу зробити аналіз змін економічних показників унаслідок проведення робіт зі стандартизації, установлення повноти впровадження НД та оцінювати роботу в галузі стандартизації.

Визначення економічної ефективності стандартизації базується на методах порівняння розрахунку економічної ефективності шляхом зіставлення економічних результатів до і після проведення робіт зі стандартизації. Отриманий результат цілком залежить від бази порівняння, тому чітке встановлення правил її вибору може забезпечити достовірність проведених розрахунків. У процесі удосконалення економічних основ теорії стандартизації удосконалювалися і підходи до вибору бази порівняння. Як базу порівняння приймають досягнутий рівень техніко-економічних показників, які відображені в НД, за якими виробляється продукція. Додержуючись цього принципу, розробник НД може показати тільки дійсну та істинну величину економічного ефекту, яка, в першу чергу, характеризує прогресивність нового виробу.При проведенні розрахунків економічної ефективності впровадження НД економічні наслідки впровадження порівнюють з витратами, які пов'язані з розробкою і впровадженням НД. Розміри останніх бувають дуже значними, особливо витрати на впровадження НД, які здійснюються не одноразово, а поступово. Деякі НД можуть впроваджуватись протягом. кількох років, тому при розрахунках враховують фактор часу.

До основних показників економічної ефективності стандартизації належать:

— річна економія;

— річний економічний ефект;

— коефіцієнт економічної ефективності;

— термін окупності витрат.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)