АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

І. Робота над поняттями (дефініціями)

Читайте также:
 1. Архітектура та робота ОС Windows Linux
 2. АУДИТОРНА РОБОТА
 3. АУДИТОРНА РОБОТА
 4. Геодезичний контроль за будівельними роботами
 5. Енергія та робота річок
 6. ІІ. Робота з класом.
 7. Індивідуальна робота
 8. Індивідуальна робота ЗФН - 49 годин
 9. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
 10. КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
 11. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ГАДЯЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ГАДЯЦЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

37300, м. Гадяч, вул. Гетьманська, 31, тел. (05354) 2-06-07, 2-36-73, факс 2-16-03

E-mail: http//hadyach_metodkab@mail.ru

07.02.201301-05/28 На № ___________ від __________

 

Директорам загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст.

 

Вчителям правознавства загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст.

 

 

Відповідно до рішення районного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів Гадяцького району від 09.01.2013 протокол № 1 надаємо для використання в роботі Методичні рекомендації щодо підготовки до моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів з правознавства у 2012/2013 навчальному році, що додаються.

 

Додаток: на 5 арк. в 1 прим.

 

 

Директор Т.Ю. Смірнова

 

Майборода 2-36-73

 

Додаток до листа Гадяцького науково-методичного центру

07.02.201301-05/28

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо підготовки до моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів з правознавства

у 2012/2013 навчальному році

І. Робота над поняттями (дефініціями).

У процесі підготовки потрібно розуміти, що існують правові категорії, які:

· потрібно завчити (визначення держави, права, елементи системи права, правопорушення, правовідносин тощо);

· потрібно формулювати самостійно, спираючись на певний рівень знань (питання громадянського суспільства, правової держави, правосвідомості, історичного типу держави тощо).

Вивченні кожної теми, як правило, повинно розпочинатися з опанування дефініціями, без яких неможливо уявити успішне засвоєння навчального матеріалу. Найбільш поширеними помилками при визначенні поняття є використання однокореневого слова або його повторення.

Наприклад, “громадянське суспільство – це суспільство...” .

Насправді, суть цього виду роботи заключається в пошуку визначального слова, яке може бути:

· родовим по відношенню до видового. Наприклад:

“право - це система загальнообов’язкових...”· синонімом, наприклад. “об’єднання громадян – це формування ..”

· формальним поясненням терміна.

Потім, якщо це потрібно для розкриття суті терміну, потрібно надати перелік його ознак:

“суверенітет – політико-правова властивість державної влади, що виявляється в її

· верховенстві (відсутності іншої суспільної влади на території країни, вищої за державну; можливості скасувати рішення іншої суспільної влади);

· самостійності (можливості приймати будь-яке рішення за умови дотримання приписів міжнародного права і національного законодавства);

· неподільності , або єдності (єдності влади в цілому і лише функціональному поділі гілок влади);

· повноті (поширенні державної влади на всі сфери державного життя і на все населення країни);

· незалежності (можливості приймати рішення, виходячи з власних інтересів, а не під диктатом іншої держави);

· рівноправності в зовнішніх зносинах (наявності в міжнародних відносинах таких само прав і обов’язків, як і в інших держав).”

 

ІІ. Наступним кроком в роботі над дефініціями є формування вмінь учнів визначати спільні та відмінні риси. При цьому розвивається логічне мислення школярів, навички аналізу та синтезу, узагальнення, класифікації та систематизації знань. Порівняння краще здійснювати за допомогою схеми-таблиці.

Наприклад, нам потрібно порівняти поняття злочин та правопорушення.

Злочином є передбачене Кримінальним кодексом України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину.

Правопорушення – суспільно небезпечне чи шкідливе винне протиправне діяння деліктоздатної особи, за яке передбачена юридична відповідальність.

 

Загальні риси:

· злочин є одним з видів правопорушень (поряд з проступком);

· ознаки: суспільна небезпека чи шкідливість для суспільства; протиправність (діяння у формі дії чи бездіяльності, вчинене деліктоздатною особою); винність (психічне ставлення особи до скоєного та його наслідків в формі умислу чи необорежності); караність (законом передбачена юридична відповідальність).

 

Відмінні риси:

Критерії Злочин Правопорушення
1.Ступінь суспільної небезпеки Ступінь суспільної небезпеки залежить від розміру заподіяних збитків, об’єкта посягання, способу посягання, умов, місця, часу та обстановки скоєння, а також форми вини, мотиву, вини. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. Суспільно небезпечне та шкідливе винне протиправне діяння
2. Якими нормативно-правовими актами регулюються Кримінальний кодекс України Залежно від виду правовідносин ЦКУ, СКУ, ГКУ, КупАП, КзпПУ тощо.
3. Вид юридичної відповідальності Кримінальна, яка врегульована кримінальним законом; суб’єктами є лише фізичні особи,має особистий характер, заснована на презумпції невинуватості, породжує стан судимості. Залежно від виду правовідносин: кримінальна, адміністративна, цивільно-правова, дисциплінарна, матеріальна
4. Методи правового регулювання Державний осуд і кримінальне покарання. Залежно від виду правовідносин.

 

ІІІ. Алгоритм розв’язання задачі:

І.Етап попереднього аналізу.

На цьому етапі потрібно:

· з наведеної ситуації визначити всю юридично значущу інформацію;

· з’ясувати зміст завдань, які поставлені до задачі;

· підібрати відповідні норми, які регулюють ті правові відносини, що зазначені в ситуаційній задачі; з’ясувати суть і зміст нормативних приписів, межі їх дії в часі, просторі та відносно кола осіб;

· скласти схему розв’язання задачі.

 

ІІ. Етап розв’язування і планування відповіді.

Під час розв’язування та планування відповіді потрібно пам’ятати, що важливою є не тільки чітко сформульована правильна відповідь, а, передусім, докладна її аргументація.

Крім цього, потрібно вказати назви і викласти зміст тих нормативно-правових актів, нормативні приписи яких застосовуються для вирішення ситуації.

На основі порівняння фактів, викладених у задачі, з вимогами правових норм треба спланувати свою письмову відповідь і зробити відповідні висновки.

 

Наприклад:


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.049 сек.)