АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Функція АБО

Читайте также:
 1. Ваша допоміжна функція
 2. Законодавча функція Верховної Ради України
 3. Маркетинг як функція підприємства
 4. Оцінна функція
 5. Пізнавальна функція
 6. Повна функція управління
 7. Рекреаційно-оздоровча функція
 8. Соціалізація молоді як провідна функція школи, її особливості в сучасному світі
 9. Теоретико-пізнавальна функція
 10. Теоретико-пізнавальна функція соціології
 11. Установча функція Верховної Ради України

Білет №9

Логические элементы и их основные характеристики.

Функція АБО

А В f  
0+0=0
0+1=1
1+0=1
1 1+1=1

 

Перемикачі X і У сполучені паралельно. Якщо обидва перемикачі розімкнено, то А=0, В=0 і ясно, що зв'язку між точками P і Q немає, f=0.Навпаки, зв'язок між точками P і Q існує, якщо перемикач Х замкнутий або У замкнутий або обидва перемикачі замкнено.

Ця функція називається - функцією АБО,або функцією логічного додавання, або диз'юнкцію( функція f7 з табл.2 ) і алгебраїчно записується у вигляді:

У цифрових системах функція АБО реалізується за допомогою електронної схеми, так званої логічним елементом АБО:

 
 

 

 


На виході схеми буде логічна одиниця, якщо на вході А або В, або на обох входах одночасно з'являться логічні одиниці. Для будь-яких інших комбінації вхідних сигналів на виході буде логічний нуль.


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)