АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Лабораторна робота №1. Мікрохімічний аналіз золи

Читайте также:
 1. Архітектура та робота ОС Windows Linux
 2. АУДИТОРНА РОБОТА
 3. АУДИТОРНА РОБОТА
 4. Геодезичний контроль за будівельними роботами
 5. Енергія та робота річок
 6. І. Робота над поняттями (дефініціями).
 7. ІІ. Робота з класом.
 8. Індивідуальна робота
 9. Індивідуальна робота ЗФН - 49 годин
 10. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
 11. КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
 12. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Мікрохімічний аналіз золи

1. Залити в пробірці невелику кількість золи листків різних видів рослин 4-кратним об’ємом 10% HCl. Відфільтрувати.

2. На предметне скельце нанести краплину витяжки, а поряд на відстані 1 см нанести відповідний реактив для виявлення певного елементу: кальцію (розчин сірчаної кислоти), магнію (розчин фосфату натрію), фосфору (розчин молібдату амонію в азотній кислоті) або заліза (розчин калію залізистосинеродного).

3. Обережно повільно з’єднати обидві краплини. Препарат злегка підсушити.

4. Розглянути під мікроскопом без накривного скельця кристали, що утворилися.

5. Замалювати форму кристалів, що виявлені під мікроскопом.

6. Зробити висновки.

 

Лабораторна робота №2

Виділення дезоксинуклеопротеїнів з тканини селезінки (або печінки). Якісна реакція на ДНК.

Завдання №1. Виділення дезоксинуклеопротеїнів (ДНП) з тканини селезінки або печінки

1. 2-3 г тканини селезінки або печінки ретельно розтерти з порошком із скла, поступово невеликими порціями долити 35-40 мл розчину хлориду натрія.

2. Отриману масу профільтрувати через 2 шара марлі у малий кристалізатор.

3. Циліндром відміряти об’єм дистильованої води у 6 разів більший за об’єм фільтрата.

4. Нитки ДНП, що утворилися, обережно намотувати на дерев’яну паличку та перенести їх у пробірку.

Завдання №2. Якісна реакція на ДНК

1. До ¼ частини осаду ДНП додати 1 мл 0,4% розчину гідроксиду натрію (до розчинення).

2. Додати 0,5 мл дифеніламінового реактиву.

3. Вміст пробірки перемішати і поставити на киплячу водяну баню (15-20 хв).

4. Аналогічну реакцію виконати у другій пробірці з 1 мл розчину РНК. Спостерігається характерне забарвлення у пробах.

5. Зробіть обґрунтовані висновки.

Питання для самоконтролю засвоєння теми

 

1. Поняття про макро-, мікро- та ультрамікроелементи рослинної та тваринної клітини.

2. Основні неорганічні та органічні речовини клітини.

3. Вода – головний компонент живої клітини. Поняття про гідрофільність та гідрофобність.

4. Основні органічні сполуки рослинної і тваринної клітин.

5. Структурна організація білків.

6. Поняття про денатурацію і ренатурацію.7. Класифікація білків за структурою та функціями.

8. Основні вуглеводи клітини. Поняття про моносахариди, олігосахариди та полісахариди.

9. Функції вуглеводів в рослинній та тваринній клітинах.

10. Структура та функції важливих ліпідів в клітині.

11. Види нуклеїнових кислот, їх особливості і функції.

12. Значення речовин вторинного походження рослин для людини.

 

Питання для самостійної підготовки

 

1. Особливості хімічного складу рослинних і тваринних клітин за умов сучасної екології.

2. Особливості хімічного складу різних організмів залежно від природних умов існування.

3. Структура та функції водорозчинних і жиророзчинних вітамінів клітин.

4. Класифікація та хімічна будова продуктів вторинного походження рослин.

5. Особливості та методи одержання важливих органічних сполук в біотехнології і фармації.

6. Характеристика АТФ – основної “енергетичної” молекули рослинної і тваринної клітини.

7. Генетичний код, його властивості.


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)