АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Варіант 1. 1. Хворий К. 53 років звернувся зі скаргами на відсутність 12, 11, 21 та 22 зубів

Читайте также:
 1. I Варіант
 2. Варіант
 3. Варіант 0
 4. Варіант 1
 5. Варіант 1
 6. Варіант 1
 7. Варіант 1
 8. Варіант 1
 9. Варіант 1
 10. Варіант 1
 11. Варіант 1.

1. Хворий К. 53 років звернувся зі скаргами на відсутність 12, 11, 21 та 22 зубів. Після

обстеження прийняте рішення виготовити металокерамічний мостоподібний протез з опорою на 13 і 23 зуби. Під час препарування на опорних зубах слід створити уступ. В яких межах може коливатись ширина пришийкового уступу?

A 1,5-2,0 мм

B 2,0-2,5 мм

C 0,5-1,0 мм

D 2,5-3,0 мм

E 0,1-0,2 мм

 

2. Хворий Н., 47 років, звернувся зі скаргою на зміну кольору 11 та 21 зубів. Об'єктивно: 11, 21 зуби змінені в кольорі, канали запломбовано до верхівки. Прийняте рішення про виготовлення металокерамічних коронок на 11 та 21 зуби. Під яким оптимальним кутом слід проводити препарування апроксимальних поверхонь опорних зубів?

A

B 10°

C 15°

D 20°

E

 

3. Хворий А.. 52 роки, за професією артист, звернувся зі скаргами на значну рухливість 12, 11, 21, 22 зубів. Об'єктивно: корені 12, 11, 21, 22 зубів оголені на 2/3 висоти, патологічна рухливість III cтупеню. Показано видалення 12, 11, 21, 22 зубів. Який вид протеза доцільно використати для проведення термінового протезування?

A Бюгельний протез

B Безпосередній частковий знімний пластинковий протез (імедіат-протез)

C Адгезивний протез

D Металокерамічний мостоподібний протез

E Штамповано-паяний мостоподібний протез

 

4. Хворому В., 45 років, показано виготовлення металокерамічної коронки на 23 зуб. Який найбільш безпечний вид анестезії доцільно застосувати для безболісного препарування 23 зуба?

A Аплікаційну анестезію

B Інфільтраційну анестезію з використанням карпульного шприца

C Провідникову туберальну анестезію

D Провідникову мандибулярну анестезію

E Провідникову різцеву анестезію

 

5. Хворому С. 45 років планують виготовити мостоподібні протези при наявності тенденції до розхитування опорних зубів внаслідок розвитку патології пародонту. Яким способом можна зменшити жувальне навантаження на опорні зуби?

A Максимально зменшити ширину проміжної частини мостоподібних протезів

B Виготовити сідлоподібну конструкцію проміжної частини

C Виготовити дотичну конструкцію проміжної частини

D Виготовити промивну конструкцію проміжної частини

E Облицювати проміжну частину пластмасою 

6. Пацієнт С., 29 років. Скарги на відсутність 11 зуба внаслідок травми. Об'єктивно: 11 зуб відсутній, 12 та 21 зуби депульповані і реставровані фотополімерним композитом, прикус ортогнатичний, клінічні коронки зубів високі. Які дії лікаря?

A Виготовити пластмасову зубо-ясенну шину

B Виготовити бюгельний протез

C Виготовити консольний металокерамічний протез з опорою на 21 зуб

D Виготовити шинуючий мостоподібний металокерамічний протез з фіксацією на 13, 12, 21,

22, 23 зуби

E Виготовити адгезивний мостоподібний протез з фіксацією на 12 та 21 зуби

 

7. Лікар стоматолог ортопед планує виготовлення металокерамічну коронку на аномалійно розташований 22 зуб, покращивши вигляд пацієнтки 21 року. На яку максимальну величину допускається відхилення куксової частини коронки по відношенню до осі зуба?

A 15°

B 10°

C

D 20°

E 25°

 

8. Пацієнт Г., 18 років, виготовляються металокерамічна коронка на 11 зуб . Після припасування і підбору кольору обличкування буде використано:

A Синму – М

B Дуцерам

C Протакрил

D Віроплюс

E Артгласс

 

9. Пацієнту А., планується ортопедичне лікування присутні зуби14,13,12,21,22,23, 35,34,31,41,43,44. усі I – II ст., рухомості, інтактні, резорбція альвеолярного відростку ½. Оберіть раціональну конструкцію протезів .

A Бюгельний протез на верхню і нижню щелепу

B Часткові знімні пластинкові протези

C Незнімні протези фіксовані на імплантатах

D Консольні протези

E Металокерамічі коронки на 14,13,12,21,22,23 і 35, 34,31,41,43,44, та бюгельні протези з замковою фіксацією

 

10. Хвора Д., 34 років, звернулась до клініки ортопедичної стоматології з метою протезування. Була вибрана конструкція – металокерамічні коронки на 11,21,22,23 зуби. На клінічному етапі припасування виявлено, що опорні коронки повністю відновлюють анатомічну форму зубів, протез має максимальну кількість контактів з антагоністами, але за кольором відрізняється від природних зубів хворої. Що, на вашу думку, призвело до даної помилки, беручи до уваги той факт, що до клініки хвора з’являлась у вечірній час?

‡агрузка...

A Просвічування металічного каркасу скрізь керамічний шар.

B Забруднення порошку керамічної маси в зуботехнічній лабораторії.

C Підбір еталонів розколірки при штучному освітленні .

D Виготовлення товстостінного металічного каркасу.

E Недостатнє препарування зубів

 

Тестові завдання до теми:

"Ортопедичне лікування часткових дефектів зубних рядів металокерамічними реставраціями.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)