АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Варіант 2. 1. Пацієнтка 26 років , звернулася в клініку ортопедичної стоматології з метою протезування дефектів коронок фронтальних зубів

Читайте также:
 1. I Варіант
 2. Варіант
 3. Варіант 0
 4. Варіант 1
 5. Варіант 1
 6. Варіант 1
 7. Варіант 1
 8. Варіант 1
 9. Варіант 1
 10. Варіант 1
 11. Варіант 1
 12. Варіант 1.

1. Пацієнтка 26 років , звернулася в клініку ортопедичної стоматології з метою протезування дефектів коронок фронтальних зубів. Планується виготовлення керамічних коронок на 12,11,21,22 зуби. З анамнезу – полівалентна, медикаментозна алергічна реакція в т.ч. на анестетики. Оберіть метод знеболення для препарування зубів.

A Нейролепт анестезія .

B Аудіо аналгезія .

C Електрознеболення.

D Аплікаційна анестезія 10 % лідокаїном.

E Інгаляційний наркоз .

 

2. Хворому К., 38 років, виготовляється металокерамічний мостоподібний протез з опорою на 34 та 36 зуби. На етапі глазурування металокерамічного протеза на жувальній поверхні в керамічній масі штучного 35 зуба утворилась значна газова раковина. Ваші подальші дії?

A Зішліфувати та нанести заново всі шари кераміки до металевого каркаса.

B Виготовити заново литий каркас і нанести шари кераміки.

C Розкрити порожнину і заповнити дефект низькотемпературною керамікою.

D Розкрити порожнину і заповнити її фото композитом .

E Розкрити порожнину і заповнити її пластмасою Сінма.

 

3. Пацієнту К., 40 років виготовлено металокерамічний мостоподібний протез такої конструкції: 13,12,11,21,22,23,24,25,26. Опорні зуби живі ,ступінь конусності препарованих поверхонь незначний. Після тимчасової фіксації протеза, на протязі 4х тижнів ,виконується його фіксація на постійно . Який цемент найбільш доцільно застосувати для його фіксації ?

A Цинк оксіевгенольний

B Склоїномерний

C Композитний

D Цинк – фосфатний

E Будь який з перерахованих.

 

4. Хворий С., 34 років, звернувся у клініку з метою протезування 22, 23 зубів металокерамічною конструкцією. Після обстеження вибрана конструкція металокерамічних коронок, протипоказань для застосування таких конструкцій не виявлено. Який матеріал для отримання робочого відбитка необхідно використати ?

A Сіеласт.

B Репін.

C Гіпс.

D Стомальгін.

E Ортокор.

 

5. Хвора Л., 42 років, скаржиться на відсутність 11, 12 зубів. Зуби втрачені внаслідок травми, 21, 13 відновлені пломбами, зуби депульповані. Пацієнтка працює лектором, тому для неї виготовляється металокерамічний мостоподібний протез. Така конструкція буде зафіксована цементом “Цеміон - Ф”. До якої групи фіксуючих цементів відноситься даний цемент ?A Склоіономерних.

B Цинк-фосфатних.

C Полікарбоксилатних.

D Цинк-евгенольних.

E Силікатних.

 

6. Хворий Д.., звернувся зі скаргами на розцементування мостоподібних суцільнолитих протезів з керамічним облицюванням з опорою на 17,14,24,27 зуби, які були виготовлені 1 місяць тому. При огляді порожнини рота лікар визначив причину розцементування, а саме неправильно оброблені опорні зуби. Яким може бути кут кукси обробленого зуба в даній ситуації?

A 5-8°

B 0-4°

C 15-20°

D 21-30°

E 31-40°

 

7. Хворий І.,23 років, виготовлений металокерамічний мостоподібний протез нижньої щелепи з опорами на 34,37 зуби. Під час припасування виявлено: проміжна частина спричиняє тиск на альвеолярний відросток, наявність максимальної кількості міжзубних контактів, відповідність коронок та штучних зубів за формою і коліром до природніх зубів. Лікар – ортопед повернув протез до зуботехнічної лабораторії. Чим це можна пояснити?

A Мостоподібний протез не відповідає гігієнічним вимогам.

B Конструкція не відповідає естетичним вимогам.

C Низькі функціональні якості протезу.

D Мостоподібний протез повинен мати дотичну проміжну частину.

E Мостоподібний протез повинен мати промивну проміжну частину.

 

8. У хворої А. 43 років відсутні 36, 45 зуби. 37, 35, 44, 46 зуби стійкі, відпрепаровані під металокерамічні протези. У хворої підвищена салівація. По методиці зняття двошарового відбитка в зонах відпрепарованих під уступ спостерігаються відттяжки. Який відбитковий матеріал необхідно використати для точного відображення рельефу?

A С-силікони

B Гіпс

C Дентофоль

D Стомальгін

E А-силікони

 

9. Хвора 24 роки звернулася зі скаргами на косметичний дефект передніх зубів верхньої щелепи. Об’єктивно: ортогнатичний прикус, коронки 11 та 21 зубів відбудовані пломбами на 1/3 висоти, 12 та 22 запломбовані по IV класу за Блеком. Яку ортопедичну конструкцію можна запропонувати?

‡агрузка...

A Керамічні вініри

B Металокерамічні коронки

C Металопластмасові коронки

D Пластмасові коронки

E Коронки за Бєлкіним

 

10. Хворий 40 років звернувся зі скаргами на підвищену чутливість у 46 зубі. О’єктивно: 46 зуб вкритий суцільнолитою коронкою, яка виготовлена 1,5 роки тому. При зондуванні виявлена щілина між краєм коронки й пришийковою частиною зуба. Що могло обумовити дане ускладнення?

A Занурення краю коронки в ясеневу кишеню

B Наявність міжзубних контактів

C Нещільне охоплювання коронкою шийки зубу

D Контакт коронки із зубами-антогоністами

 

 

Тестові завдання до теми:

"Ортопедичне лікування часткових дефектів зубних рядів металокерамічними реставраціями.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.018 сек.)