АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Методичні вказівки призначенні для студентів технікуму за спеціалністю

Читайте также:
 1. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 2. Адаптація студентів нового набору
 3. Аналіз захисту дипломних робіт студентів ФМТЗ 2011-2012 р. р. День 2(24.05.2012)
 4. Атрибути – це компоненти тегу, що містять вказівки про те, як броузер має сприйняти й обробити тег.
 5. Види та форми науково-дослідної роботи студентів
 6. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
 7. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 8. Вказівки до рішення
 9. для студентів 2 курсу (заочна форма навчання)
 10. Для студентів 4-го курсу лікувального факультету
 11. Для студентів 5 курсу, семестр 2
 12. Для студентів всіх спеціальностей

5.092207 “Виробництво електричних машин і апаратів”.

Курсовий проект з дисципліни “Проектування електричних машин”є першим проектом,який виконують студенти спеціальності 2207.

Цілі курсового проекта –закріплення та систематизація знань студентів, отримавших при вивченні спецпредметів, навчити їх застосовуванню теоретичних

знань у розрахунках та проектуванні електричних машин.

Завданням курсового проекту є виробка студентами навичок виконання

багатого об”єму розрахункових робіт із взаємодією етапів, знайомство з принципами та основами конструювання електричних машин, підготовка студентів до дипломного проектування.

При виконанні розрахунків студенти повинні зрозуміти логічну взаємодію та послідовність усіх виконуємих розрахунків,навчитись вирішувати технічні запитання,самостійно аналізувати результати та обирати оптимальні варіанти етапів розрахунків.

У відповідності до програми курсовий проект з дисципліни “Проектування електричних машин” повинен виконуватись по розрахунках асинхронних електродвигунів загального призначення.

 

 

 
 

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)