АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

RUSSIAN GROUP

Читайте также:
 1. Arctic on XXI century: China’s and Russian Interests
 2. COLGROUP
 3. Complete the sentences with the correct form of the word in capitals. Give Russian equivalents for the sentences.
 4. Do you have any stories about bad travel etiquette? Who is the worst fellow traveler you’ve ever come across? Share your ideas with your group mates.
 5. ENGLISH GROUP
 6. Exercise 1. Translate into Russian.
 7. Exercise 2. Add the adjectives from the text to the following nouns; translate the word- combinations into Russian.
 8. Exercise 4. Translate from Russian into English.
 9. Find out about your group mates (their countries of residence, birthplace, nationality, age, family, etc.).
 10. Find out about your group-mates' and other people's occupations.
 11. Free word-groups and phraseological units
 12. Getting ready for the round table. Group the following conversational formulas in A into categories in B.

1. The tradition of tea drinking in Russia started in 1638. Mongol khan Altyn sent a gift to the Russian tsar Mikhail Fedorovich. It was more than 4 kilos of tea leaves. In 1679 Russia concluded a contract with China for the delivery of tea.

Tea became very popular beverage in Russia. Soon the habit of tea drinking spread all over the country. Tea had a good reputation but there was a very small amount of it in Russia and it was too expensive.

 

1.Традиція чаювання в Росії почалася в 1638 році. Монгольський хан Алтин відправив подарунок російському царю Михайлу Федоровичу. Це було більше, ніж 4 кілограми чайного листя. У 1679р. Росія уклала контракт з Китаєм на поставку чаю.

Чай став дуже популярним напоєм в Росії. Незабаром звичка чаювання поширилася по всій країні. Чай мав хорошу репутацію, але його було дуже небагато в Росії і він був занадто дорогим.

 

 

2. There was a special interior for tea ceremony in Russia. The oak tables, heavy chairs, porcelain cups, saucers, lumps of sugar and, of course, samovar. First samovars appeared in the middle of the 18th century. They looked like a big pot with a lid. There was no tap in the first samovar so people scooped up the tea with spoons. In the 19th century samovars became coal and then kerosene — it means they were heated with coal and kerosene. In the 20th century samovars became electric. But nowadays an ordinary kettle replaced samovars.

 

3.Існував спеціальний інтер'єр для чайної церемонії в Росії. Дубові столи, важкі стільці, фарфорові чашки, блюдця, шматочки цукру і, звичайно ж, самовар. Перші самовари з'явилися в середині 18-го століття. Вони виглядали як великий горщик з кришкою. Не було краника в першому самоварі, тому люди зачерпували чай ложками. У 19 столітті самовари стали вугільними, а потім гасовими - це означає, що вони нагрівалися вугіллям і гасом. У 20 столітті самовари стали електричними. Але в даний час звичайний чайник замінив самовари.

 

 

3. Russians drink different sorts of tea — black, green, even tea made of leaves of black current and raspberry. But there is so called “Russian tea”. It is tea with lemon. They say Russians first began to drink tea with lemon. From the old times Russians like to drink tea and eat bubliki or baranki, pies and jam. So, there are a lot of Russian proverbs about tea. For example, «Выпей чайку — забудешь тоску», «С чая лиха не бывает», «За чаем не скучаем — по три чашки выпиваем», «Чай пить — не дрова рубить», «Чай не пить — на свете не жить».) 

Росіяни п'ють різні сорти чаю - чорний, зелений, навіть чай з листя чорної смородини і малини. Але є так званий "Російський чай". Це чай з лимоном. Кажуть росіяни вперше почали пити чай з лимоном. З давніх часів росіяни люблять пити чай і їсти бублики або баранки, пироги і варення. Крім того, є багато російських прислів'їв про чай.

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)