АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зміна перерізів поясів головної балки

Читайте также:
 1. В. Зміна та розірвання цивільно-правового договору
 2. ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ НА БАЛКИ І РОЗРАХУНКОВИХ ЗУСИЛЬ
 3. Виникнення, зміна та припинення податкового обов’язку
 4. Г) розглядає світ у змінах та розвитку
 5. Зміна агрегатного стану речовини
 6. Зміна договору найму (оренди) житлового приміщення
 7. Зміна зовнішнього вигляду таблиці
 8. Зміна інтервалів між елементами формули за допомогою клавіатури
 9. Зміна інтервалів у формулі
 10. Зміна народжуваності в розвинутих країнах
 11. Зміна підходу до завдання

З метою економії матеріалу зменшуємо переріз поясів на відстані м від опори.

Згинальний момент у місці зміни перерізу буде дорівнювати

кНм.

Потрібний момент опору перерізу балки при виконанні стику напівавтоматичним зварюванням без фізичного контролю якості при розрахунковому опорі стикового зварного шва Мпа,

см3.

Площа пояса см2 ;

 

см – приймаємо ширину полички 22 см.

Визначаємо характеристики зменшеного перерізу Момент опору см3.

Нормальне напруження у зварному шві Мпа.

Найбільше дотичне напруження на опорі балки

МПа МПа,

де см3 – статичний момент зменшеного перерізу балки.

Перевіряємо приведені напруження на границі стінки у місці зміни перерізу (примикання балок настилу в одному рівні σloc = 0) за формулою

МПа < =276 Мпа,

де МПа;

МПа,

де см3 – статичний момент полиці балки зменшеного перерізу;

кн – поперечна сила у місці зміни перерізу балки.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)