АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

В. Типологія держав

Читайте также:
 1. II Федерально-Державний Парламент
 2. II. Особисті права Членів Державної Народньої Ради
 3. IV. Про компетенцію Державної Народньої Ради
 4. IV. Складіть список КК зарубіжних держав, які перекладені на українську чи російську мову, вкажіть джерела, в яких вони опубліковані.
 5. IX Федерально-Державне становище окремих Земель У.Н.Р.
 6. V. Порівняльна характеристика урядів держав Західної Європи
 7. V. Про порядок ведення справ Державної Народньої Ради
 8. VI. Державна влада
 9. VII Федерально-Державний Контроль
 10. А. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ
 11. Аналіз витрат і ефективності діяльності суб’єктів державного сектору.
 12. Античних міст-держав

Типологія країн світу - це науковий поділ держав світу за певними ознаками на групи з метою їх порівняльного вивчення, проводиться за різними ознаками (1 або кілька).

§ Класифікація країн за особливостями ГП:

 

§ Класифікація країн за площею території

 

§ Класифікація країн за чисельністю населення

 

§ Класифікація країн за ступінню розвитку суспільства

Країни постіндустріальної стадії мають дуже високу частку зайнятих у сфері послуг (60–70%) і надзвичайно низьку (1–4%). – у сільському господарстві. Для їхнього господарства характерним є різке скорочення споживання природних ресурсів, сировини і матеріалів на одиницю ВВП, інформатизація, автоматизація і роботизація галузей матеріального виробництва. Сюди належать високорозвинені країни Західної Європи, Північної Америки, Японія.

У індустріальних (індустріально-аграрних) країн підвищена частка промисловості (35–50%), відносно висока сільського господарства (5–20%). Деякі країни Західної Європи (Португалія, Греція, Ірландія), ПАР, сучасні постсоціалістичні та соціалістичні країни, нові індустріальні країни Азії та Латинської Америки, нафтодобувні країни.

Країни доіндустріальної стадії розвитку (аграрні) характеризуються переважанням в економіці галузей сільського господарста (інколи до 50% і більше). Промисловість і невиробнича сфера відіграють підпорядковану роль, сучасна промисловість взагалі відсутня або лише зароджується - країни Африки, Азії, Центральної Америки, Океанії.

Питання для самоперевірки:

1. Поясніть, що таке «держава», «країна», «колонія», «територія».

2. Назвіть етапи формування політичної карти та зміни, що відбулись у останні 30 років.

3. Які види залежних територій ви знаєте? Наведіть приклади.4. Які види економічних систем існують, до якої з них відноситься Україна? 5. Які ви знаєте політичні системи? Яка політична система в Україні? 6. Чим різняться між собою ринкова та планова економічні системи? Які форми економічних систем переважають у світі? 7. Назвіть найбільші країни та країни-карлики у Європі. 8. Позначте названі країни на контурну карту.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)