АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Етапи формування політичної карти світу

Читайте также:
 1. II. Методологічні засади, підходи, принципи, критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 2. IV. Формування навчальних умінь та навичок
 3. V. Формування навчальних умінь та навичок.
 4. VII. Система підготовки кадрів до здійснення процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
 5. VIII. Шляхи, умови та очікувані результати реалізації Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 6. А. С. Макаренко про програму формування особистості
 7. Аналіз фактів травматизму підтверджує вирішальну роль людини у створенні передумов формування травмонебезпечних ситуацій.
 8. Б. Лікування на стадії формування жовчних каменів : за схемою А, літолітики призначаються протягом 12-24 місяців.
 9. Б. Одиниці (елементи) сучасної політичної карти світу на суходолі
 10. Білет № 16. Обгрунтуйте розповідь учителя, як метод формування природничих знань
 11. Валютні ринки сучасного світу
 12. Видатні економ-географи світу та сучасні концепції розвитку економічної географії

§ I етап - Стародавній або античний (з першої половини IV тис. до н. е. до V ст. н. е.) - в цей час на карті існували такі держави, як Стародавній Єгипет, Шумерско-Аккадська держава, Вавілонія, Ассірія, Стародавня Греція, Персія, Римська Імперія, Боспорське царство, Кримско-Скіфска держава, Китай, Індія.

§ II етап - Середньовічний (V—ХV ст.) - Візантійська Імперія, Арабський халіфат, Монгольська Імперія, Священна Римська Імперія, Делійський султанат, Київська Русь, Галицько-Волинське князівство, держава ацтеків та інків

§ III етап – Новий або колоніальний (ХVІ ст.— 1914 р.) – епоха Великих географічних відкриттів, колоніальна експансія. Іспанська, португальська, голландська, французська та британська колоніальні імперії, Австро-Угорська монархія, Російська імперія, Османська імперія

§ IV етап - Новітній (1914 р.— наш час), який поділений на 4 періоди (див таблицю):

Оскільки основною особливістю ПКС є динамічність, то розрізняють наступні види змін на ній.

Кількісні Якісні
Приєднання відкритих земель; Територіальні набуття або втрати ч/з війни; Об’єднання чи розпад держав; Добровільні поступки (обмін країнами частинами суші); Відвойовування суші у моря (намивні території) Історичні зміни суспільно-економічних формацій; Отримання країною політичного суверенітету; Введення нових форм державного устрою; Створення міждержавних союзів і організацій; Виникнення і зникнення «гарячих точок» - зон військових конфліктів

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)