АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

модулі бойынша тесттік тапсырмалар

Читайте также:
 1. G) табыстар бойынша
 2. G) табыстар бойынша
 3. Бап. Бюджеттік есепке алу бойынша негізгі ережелер
 4. Бап. Бюджеттік кредит бойынша борышты аудару
 5. Блок змістових модулів 1.1.-1.5
 6. Бойынша жалпы ережелер
 7. Загальні положення застосування модулів оцінки відповідності
 8. Залікові кредити містять модулі декількох видів навчальної діяльності студентів (аудиторну, самостійну та індивідуальну роботу).
 9. Змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Етичний кодекс психолога»
 10. Критерії оцінювання успішності навчальної роботи студентів за окремими елементами змістових модулів
 11. Мета вивчення і засвоєння змістовних модулів у дисципліні

Май бездерінің қызметінің бұзылуы, жетілмеген тері асты майының көптеп бөлінуі осы кезде байқалады://

безеуде//

ихтиозда//

псориазда//

себореяда//

токсикодермияда

***

Терінің жергілікті резистенттілігі осы кезде төмендейді://

гиповитаминоздарда//

иммунды тапшылықта//

жүрек жеткіліксіздігінде//

созылмалы уыттануларда//

терінің жоғарғы ылғалдылығында

***

Аллергиялық жанамалы дерматиттер дамуының негізінде осы аллергиялық реакция жатыр://

реагинді түрі//

цитотоксикалық түрі//

ынталандырушы түрі//

иммунды кешенді түрі//

жасушамен байланысқан түрі

***

Терінің аутоиммунды ауруларына жатады://

дискоидты қызыл жегі//

стрептодермия//

фолликулит//

меланома//

күйік

***

Тері дертінің келесі біртектес түрлерінің дамуының негізінде іріңді қабыну жатыр://

гидрадениттің//

базилиоманың//

меланоманың//

ихтиоздың//

микоздың

***

Науқас Т., 42 жаста ревматоидты артритпен ауруды, тізе буынындағы ауру сезіміне шағымданады. Температурасы 380 жоғарлаған. Объективті: Ахиллов сіңірінде - ревматоидты түйіндер байқалады. Тізе буыны ісінген. Қанында ревматоидты фактор 1: 640 анықталған. Осы аурудың патогенезінің негізінде қандай бұзылыстар жатыр?://

Т-лимфоцит-хелперлердің тежелуі//

II классты HLA антигендерінің гипоэкспрессиясы//

В-лимфоциттердің плазматизациясының бұзылуы//

лимфоциттердің Т-супрессорлық қызметінің төмендеуі//

қабынуды қолдайтын простагландиндер түзілуінің төмендеуі

***

Ревматоидті артрит кезіндегі паннустың түзілуі осыған әкеледі://

шеміршектің деструкциясына//

остеопороздың дамуына//

ангиогенездің күшеюіне//

аутоиммунды үрдістің тежелуіне//

фибробластардың пролиферациясының тежелуіне***

Рахит дамуының себебі болып саналады://

Е гиповитаминозы//

К гиповитаминозы//

А гипервитаминозы//

Д гипервитаминозы//

Д гиповитаминозы

***

Рахиттің дамуының патогенезінде маңызды болып саналады://

остеоид түзілуінің бұзылуы//

остеоидтың шамадан тыс резорбциясы//

остеоидті тіндерде кальцийдің жоғарылауы//

сүйек тіндерінің минералдануының төмендеуі//

сүйектегі кальций-байланыстырушы ақуыздардың көбеюі

***

Остеопорозға тән болып саналады://

сүйек салмағының ұлғаюы//

сүйек сынғыштығының жоғарылауы//

кеуекті сүйектің көлемінің ұлғаюы//

остеоид минералдануының көбеюі//

сүйектің кортикальді қабатының өсуі

***

Остеопороз дамуының қауіп-қатер факторына жатады://

жас балаларда//

гипергонадизм//

Д гипервитаминозы //

физикалық жүктемелер//

тағамдағы кальцийдің тапшылығы

***

Остеопороз кезіндегі сүйек тінінің ремоделдену үрдісіндегі тепе-теңдіктің бұзылуы осымен байланысты://

остеоид минералдануының күшеюімен//

остеоид түзілуінің жоғарылауымен//

остеокластар санының көбеюімен//

остеобластар санының көбеюімен//

өсу факторы түзілуінің жоғарылауымен

***

Остеопороздың патогенезінде осының өндірілуінің жоғарылауы маңызды://

кейлондардың//

интерлейкин-1//

альфа-интерферонның//

Е простагландиндердің //

тромбоцитарлық өсу факторының//

***

Остеоид санының көбеюі кезінде байқалады://

‡агрузка...

сүйек тіні нығыздалуының жоғарылауы//

шеміршек тіндердегі анаболизмнің күшеюі//

сүйек құрылымының гиперкальцификациясы//

сүйектердің дерттік майысуы және ақаулары//

минералданған сүйек құрылымдарының түзілуі

***

Буын шеміршегінің дегенеративті - дистрофиялық зақымдалуымен бірге субхондральді сүйек, синовиальді қабықша, сіңір, капсуласы, буынаралық бұлшықеттердің екіншілікті зақымдалуы байқалады://

остеопороз//

остеопатия//

остеосклероз//

остеоартроз//

остеомаляция

***

Остеоартроз кезіндегі буын шеміршегінің резистентілігінің төмендеуі осының нәтижесінде дамиды://

шеміршекті қанмен қамтамасыз етудің күшеюі//

шеміршек тіндегі катаболизмнің күшеюі//

шеміршек тіндегі өсу факторының көбеюі//

шеміршектің амортизациялық қасиетінің күшеюі//

хондроциттерден протеогликандар түзілуінің күшеюі

***

Науқас 17 жаста, буынның шығып кетуіне дейін әкелетін буындардың қозғалғыштығының жоғарылауы, терінің шамадан тыс созылуы, сүйектердің минералды нығыздалуының азаюы, сүйектің сынуға бейімділігі байқалады. Осындай әйгіленімдердің пайда болуы туыстарында анықталған. Науқастың дәнекер тініндегі дерттің дамуының негізінде қандай бұзылыстар жатыр?//

аутоиммунды қабыну//

Д дәруменінің тапшылығы//

коллаген түзілуінің ақауы//

буындардың дегенеративті зақымдануы//

остеоидтардың минералдануының бұзылуы

***

Марфан синдромына тән көріністерге жатады://

ревматоидты артрит//

құрсақішілік сынықтар//

буындардың гипермобильдігі//

терінің шамадан тыс созылуы//

«янтар» тәрізді тістер

***
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)