АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Глава 2.1. Конференція студентів Університету

Читайте также:
 1. Magoun H. I. Osteopathy in the Cranial Field Глава 11
 2. Активність в конференціях, семінарах, МО
 3. Анкета для опитування студентів щодо результативності
 4. Арифурэта. Том третий. Глава 1. Страж глубины
 5. Арифурэта. Том третий. Глава 2. Обиталище ренегатов
 6. Варіанти контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
 7. Визначення підсумкового рівня знань студентів.
 8. ВОПРОС 14. глава 9 НК.
 9. ГГЛАВА 1.Организация работы с документами.
 10. Глава 1 Как сказать «пожалуйста»
 11. Глава 1 КЛАССИФИКАЦИЯ ТОЛПЫ
 12. Глава 1 Краткая характеристика предприятия

2.1.1. Вищим представницьким органом студентського самоврядування Університету є конференція студентів Університету., на розгляд якої виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені основними завданнями діяльності органів студентського самоврядування.

2.1.1. Конференція складається зі студентів - делегатів окремих структурних підрозділів Університету. Від одного структурного підрозділу Університету обирається 10 делегатів з числа студентів.

2.1.2. Делегати Конференції студентів Університету обираються терміном на один рік шляхом прямих таємних виборів, які організовуються Виборчими комісіями структурних підрозділів Університету.

2.1.3. Конференція студентів Університету:

1) ухвалює Положення про студентське самоврядування Університету, зміни та доповнення до нього; і подає на затвердження Загальним зборам (конференції) трудового колективу;

2) приймає Статут Студентського парламенту Університету, інші внутрішні документи, які визначають засади діяльності органів студентського самоврядування на рівні Університету;

3) визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

4) здійснює контроль за роботою виконавчих органів студентського самоврядування Університету;

5) заслуховує звіт представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування Університету про виконану роботу і приймає рішення щодо їх діяльності не менше одного разу на рік;

6) затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

7) затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

8) за поданням Голови Студентського парламенту Університету затверджує персональний склад Департаментів Студентського парламенту Університету;

9) обирає Контрольно-ревізійну комісію та її голову і заступника з числа делегатів для здійснення поточного контролю за діяльністю усіх органів студентського самоврядування в Університеті;

8) розглядає найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування;9) здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених законодавством, Статутом Університету та цим Положенням.

2.1.4. Конференція студентів Університету скликається Студентським парламентом Університету не рідше одного разу на рік. В загальному порядку про скликання Конференції повідомляється не пізніше, ніж за десять днів до її проведення. В окремих випадках, прямо визначених даним Положенням, про скликання Конференції студентів Університету може бути повідомлено у менший строк.

2.1.5. Позачергове засідання Конференції студентів Університету може скликатися:

1) за рішенням Студентського парламенту Університету.

2) на вимогу голови Студентського парламенту Університету для розгляду і прийняття рішень з невідкладних питань;

3) на вимогу студентів, яка засвідчена підписами не менш як 5 відсотків студентів Університету;

4) в інших випадках передбачених цим Положенням.

2.1.7. Конференція студентів Університету є правомочною приймати рішення, якщо на ній присутні більше 1/2 всіх делегатів.

Обов’язково присутніми на конференції студентів Університету повинні бути наступні члени органів студентського самоврядування Університету:

1) Голова Студентського парламенту Університету;

2) Секретар Студентського парламенту Університету;

3) Заступник голови Студентського парламенту Університету.

2.1.8. Конференція студентів Університету може бути розпущена Студентським парламентом Університету у випадку, якщо вона не може відкрити своє засідання у зв’язку з відсутністю кворуму протягом 20 днів.

2.1.6. Керує роботою Конференції студентів Університету головуючий Конференцією студентів та секретар, який веде протокол Конференції студентів Університету та разом з головуючим підписує його.

Головуючий Конференцією студентів та секретар обираються на першому засіданні Конференції студентів Університету нового скликання простою більшістю голосів від кількості присутніх делегатів Конференції.

‡агрузка...

2.1.7. Делегати мають право:

1) входити до складу тимчасових комісій;

2) вносити пропозиції щодо порядку денного засідань Конференції студентів та Студентського парламенту Університету, Студентських парламентів відповідних рівнів;

3) робити звернення та звертатись по роз’яснення до Адміністрації Університету, адміністрацій структурного підрозділу Університету, адміністрації студентського містечка Університету тощо.

2.1.9. Делегати зобов’язані:

1) брати участь в засіданнях Конференції студентів Університету. За відсутність без поважних причин на засіданнях Конференції більше 2 разів делегат може бути виключений зі складу Конференції;

2) запобігати, а в разі неможливості цього - фіксувати порушення законодавства, Статуту Університету, цього Положення студентами та працівниками Університету і повідомляти про них органи студентського самоврядування;

3) повідомляти органи студентського самоврядування Університету, факультету, Ревізійну комісію та Конференцію студентів Університету щодо виявлених фактів корупції в Університеті;

4) дотримуватись Статуту Університету, правил внутрішнього розпорядку Університету, правил проживання в гуртожитках Університету, цього Положення;

5) доносити до відома органів студентського самоврядування та Конференції студентів Університету скарги та пропозиції студентів щодо навчально-освітнього процесу, якості освіти, побутових, санітарно-гігієнічних умов, харчування тощо.

2.1.10. Рішення конференції студентів Університету приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні делегатів Конференції.

З питань, що належать, до виключних повноважень Конференції студентів Університету, рішення приймаються кваліфікованою більшістю голосів (2/3) від складу присутніх на Конференції.

2.1.8. До виключної компетенції Конференції студентів Університету відноситься:

1) обрання Голови, заступника та членів Виборчої комісії Університету;

2) обрання Голови, заступника та членів Контрольно-ревізійної комісії студентів Університету;

3) затвердження персонального складу Департаментів Студентського парламенту Університету, запропонованого Головою Студентського парламенту Університету;

4) затвердження кандидатур на посади Голови Секретаріату (секретаря) Студентського парламенту Університету та Заступника Голови Студентського парламенту Університету;

3) оголошення Резолюції недовіри органам і членам органів студентського самоврядування Університету;

4) затвердження Положення про студентське самоврядування Університету, внесення до нього змін та доповнень;

5) затвердження Статуту Студентського парламенту Університету, внесення до нього змін та доповнень;

6) оголошення про початок акції протесту (страйку), рішення про яку має бути затверджено Конференцією студентів протягом п’яти діб з моменту надходження проекту рішення про початок акції протесту (страйку).

2.1.9. Рішення Конференції студентів Університету є обов'язковим для виконання всіма студентами та органами студентського самоврядування Університету, а також мають бути дотримані Адміністрацією Університету та іншими посадовими особами Університету.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)