АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Анкета для опитування студентів щодо результативності

Читайте также:
 1. Анкета для вивчення соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі
 2. Анкета дослідження проблем студентської сім’ї.
 3. Анкета по оценке эффективности работы руководителя
 4. Анкета по результатам участия педагога в предметной методической неделе
 5. АНКЕТА САМОПОМОЩИ
 6. Анкета – заява на одержання кредиту
 7. Анкета – структура, основные критерии построения анкеты
 8. Анкета-заявка на участие в конференции
 9. Варіанти контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
 10. Визначення підсумкового рівня знань студентів.
 11. Глава 2.1. Конференція студентів Університету.

Вивчення модуля

 

1. Чи виникали у вас раніше труднощі щодо даного питання?

а) не мав знань взагалі;

б) мав загальне уявлення;

в) мав неповні знання;

г) знання були достатньо повними;

д) мав усі необхідні знання.

 

2. У якій мірі ви задоволені результатами свого навчання?

а) навчали тому, що треба і так як треба;

б) навчали тому, що треба, але не так;

в) навчали не тому, що треба, але добре;

г) навчали не тому, що треба, і не так.

 

3. Як ви оцінюєте рівень отриманих вами професійних знань і навичок?

а) творчий;

б) високий;

в) середній;

г) низький;

д) маю утруднення щодо відповіді.

 

4. Чи достатньо вам отриманих знань для введення будь-якої технології в практику своєї діяльності?

а) достатньо;

б) взагалі достатньо, все інше прийде під час роботи;

в) недостатньо, і це буде заважати в отриманні якісних результатів;

г) недостатньо, щоб починати працювати.

 

5. У якій мірі ви впевнені в успішності щодо використання отри­маних знань на практиці?

а) повністю впевнений;

б) взагалі впевнений;

в) скоріше, невпевнений;

г) абсолютно впевнений;

д) маю утруднення щодо відповіді.

 

6. Яким було ваше ставлення до нових технологій у галузі «Мова і література» до ознайом­лення з ними?

а) вважав її недоцільною;

б) були сумніви щодо необхідності її використання;

в) були сумніви щодо можливостей її використання;

г) був впевнений в доцільності та ефективності її викори­стання;

д) маю утруднення щодо відповіді.

 

7. Яким стало ваше ставлення до нових технологій після навчан­ня?

а) вважаю її недоцільною;

б) є сумніви щодо необхідності її використання;

в) є сумніви щодо можливостей її використання;

г) впевнений в доцільності та ефективності її використання;

д) маю утруднення щодо відповіді.

 

8. Чи вважаєте ви, що отримані під час навчання знання допоможуть вам успішно вирішувати професійні завдання:

№ з/п Професійні завдання Так Скоріше, так Скоріше, ні Ні Маю утруднення щодо відповіді
1. Проектувати уроки різних типів з вико­ристанням технології навчального співробітництва.          
2. Організовувати групову роботу на уроці.          
3. Оцінювати результати групової роботи.          
4. Озброювати дітей прийомами та метода­ми навчального співробітництва.          
5. Формувати у дітей бажання працювати в режимі навчального співробітництва.          
6. Проводити діагностику результативності використання нової технології: її вплив на розвиток у учнів мотивації досягнення колективного успіху, розвиток пізнавального інтересу до навчання, якість знань тощо.          

 

2. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення окремих тем курсу, модулю.

3. Тема (назва теми та її короткий зміст).

4. Питання, які вивчаються самостійно.

5. Література: записується порядковий номер літератури, яка необхідна тільки для відповідної теми.

6. Форма фіксації результатів самостійної роботи (план, конспект, тези, есе, коротка відповідь на найбільш важливі питання теми тощо).

7. Питання для самоконтролю (з теми) – 5-8 запитань

8. Тести, завдання з теми.

Примітка. Зміст самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни оформлюється за вибором викладача.

 

З навчальної дисципліни викладачем розробляються методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із урахуванням специфіки та цілей навчальної дисципліни, а також рекомендації щодо використання інформаційних технологій.

Рекомендується така форма і структура методичних рекомендацій із самостійної роботи студентів:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)