АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Методичне забезпечення

Читайте также:
 1. C. Забезпечення прохідності дихальних шляхів при підозрі на травну голови і хребта
 2. IV. Оформлення матеріалів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 3. VIII. Деякі аспекти діловодства у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 4. А.3.3.5. Анестезіологічне забезпечення кесарева розтину.
 5. Аналіз соціального забезпечення в сфері зайнятості населення
 6. Аналіз соціального забезпечення в сфері зайнятості населення
 7. Асигнування з бюджету як організаційно-правова форма соціального забезпечення
 8. Види забезпечення зобов’язань
 9. ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 10. Вопрос Підстави та заходи до забезпечення позову, порядок скасування.
 11. Галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення»
 12. Глава 1.3. Фінансова основа та матеріально-технічне забезпечення студентського самоврядування.

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу.

 

Рекомендована література

Базова

1. Бондар В.І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів. –К.: Вересень, 1996. – 129с.

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352с.

3. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод. посібник / Авт.-укл. О.Пометун, Л. Пироженко. – К.: АПН, 2002. – 136с.

4. Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі: Навчально-методичний посібник. –Донецьк: ТОВ «Юго-Восток», Лтд, 2006. – 277с.

5. Освітні технології: Навч.-метод. посібник /О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255с.

6. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: Навч. посібник /За ред. І.А.Зязюна, О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2003. – 240с.

9. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособие. – М., 1998.- 256с.

10. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. –Харків: Основа, 2003. – 80с.

11. Скворчевська О.В. Ігрові методики роботи з учнями 1-4 класів. – Х.: Вид група «Основа», 2007. – 208 с.

12. Стребна О.В., Сошенко А.О. Інтерактивні технології в практиці роботи початкової школи. – Харків: «Основа», 2007. – 176с.

13. Химинець В.В., Кірик М.Ю. Інновації в початковій школі. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 312с.

 

Допоміжна

1. Башинська Т. Проектувальна діяльність – основа взаємодії вчителя та учнів // Початкова школа. – 2003. - №№ 6.

2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1986. – 190с.

3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – Київ: Либідь, 1997. – 376с.

4. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М., 1996. – 324с.

5. Коберник Г.І. Індивідуалізація й диференціація в початкових класах: теорія та методика: Монографія. – К.: Наук. світ, 2002. – 231с.

6. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий; Пособие для преподавателей. –СПб: КАРО. 2002. -368с.

7. Комар О.А. Інтерактивні технології – технології співпраці // Початкова школа. – 2004. - №9. – С.5-7.

8. Котелянець Н. Проектний метод навчання молодших школярів // Дайджест. - №12. – 2001. – С.57-59.

9. Корнетов Г. Метод Монтессори // Частная школа. - 2005. - №4. - С. 117- 121.

10. Кудикіна Н.В. Ігрова діяльність молодших школярів у позаурочному навчально-виховному процесі: Монографія. – К.: КМПУ, 2003. – 272с.

11. Логачевська С.П. Дійти до кожного учня: Методичний посібник / За заг. ред. О.Я.Савченко. – К.: Рад.. школа, 1990. – 157с. 4.

12. Логачевська С.П. Диференціація у звичайному класі. Посібник для вчителів, методистів, студентів /За заг. ред.. О.Я.Савченко. – Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 1998. – 288с.

13. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 2000. -368с.

14. Онопрієнко О.В. Управління проектною діяльністю молодших школярів. –У кн..: Навчання і виховання учнів 4 класу: Методичний посібник для вчителів / Упор. О.Я.Савченко. – К.: «Початкова школа», 2005. – С.53 – 64.

15. Падалка О.С., Нісімчук А.С., Смолюк М.Ф., Шнак О.Т. Педагогічні технології. – К., 1995. 12. Плигин А.А. Личностно-ориентированное образование: история и практика. Монография. – М,: «КСП +», 2003. – 432с.

16. Пушкарьова Т. Технологія проведення особистісно-орієнтованого уроку у початкових класах // Початкова школа. – 2003. - №4. – С. 7-10.

17. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Ґенеза.1999. – 366с.

18. Скворчевська О.В. Ігрові методики роботи з учнями 1-4 класів. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 208 с.

19. Стрюк К. Система Марії Монтессорі - нове чи старе? //Дошк. виховання. - 1996.-№3.-С. 10-11

20. Халперн Д. Психология критического мышления. – Спб.: Питер, 2000.

21. Якиманская И.С. Развивающее обучение. - М., 1999. – С.47-56.

22. Ярош О., Сєдова М. Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням технології критичного мислення. – Х.: Вид. гр.. «Основа», 2007. – 240с.

 

1. Zakon 2. rada. gov 462-2011-n

2. www.nbuv.gov.ua

3. www. osvitaud.com

4. http: // osvita – dnepr /com/index

5. Osvita.ua.school/technol/1136


 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)