АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Характеристика основних умінь і навичок, які здобувають учні під час проектної діяльності. Можливі теми проектів в початковому курсі української мови та літератури

Читайте также:
 1. V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 2. V. Оцінювання правописних (орфографічних і пунктуаційних) умінь учнів
 3. V. Характеристика современного гражданского права
 4. А) неможливість широко відкрити рота (тризм жувальних м’язів)
 5. Адміністративний захист прав суб’єктів підприємницької діяльності.
 6. Анализ возможных мест утечки веществ и характеристика этих веществ.
 7. Аналіз ефективності використання основних фондів
 8. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємстві
 9. Аналіз забезпеченості, інтенсивності і ефективності використання основних засобів підприємства
 10. Аналіз моделі IS-LMдля відкритої економіки при фіксованому обмінному курсі.
 11. Аналіз наукової літератури
 12. Аналіз обсягу виробництва та реалізації основних видів продукції

Проектна діяльність безпосередньо впливає на розвитко учня. Вона дає можливість учителеві тісно впливати на зовнішні мотиви (допитливість, прагнення бути дорослим, активне сприйняття нового) та на внутрішні мотиви (почутт обов’язку, бажання вчитися, любов до книги, потяг до самоосвіти, прагнення до успіху тощо) школяра, дає змогу поєднати ціннісно-змістові основи культури та процес діяльнісної соціалізації учня. Метод проектів має надзвичайну цінність, адже саме завдяки його реалізації учні:

- Навчаються добре виконувати роботу, відчуваючи при цьому радість і гордість за результати,

- Люблять школу, позбуваючись проблем із дисципліною;

- Стають оптимістами;

- Навчаються мислити, їхні думки базуються на фактах, а не на передбаченнях,

- Навчаються вчитися, знають, де і як треба знаходити матеріал, як тлумачити факти, як їх обґрунтовувати;

- Набувають навичок роботи в колективі;

- Учаться ставити мету, зважати на думку товаришів;

- Навчаються ефективно працювати, планувати свою працю на кожному етапі, знають, де знайти засоби для досягнення мети та як їх запровадити;

- Учаться аналізувати власну працю;

- Усебічно тренують свої розум та мислення;

- Зацікавлюються самостійною роботою;

- Завдяки вивченню й дослідженню тем занурюються в атмосферу дружньої конкуренції;

- Учаться розраховувати свої сили в процесі навчальних занять.

Цей перелік можна продовжувати, бо на практиці метод проектів розглядається як інновація, метою якої є створення для дитини умов, за яких вона оволодіє вмінням активно здобувати, оновлювати та розвивати свої зання, зможе їх творчо застосувати.

Проведений нами аналіз наукового фонду виявив достатню кількість науково-методичної літератури з проблеми використання технології проектної діяльності у педагогічному процесі, вивчення якої дасть можливість учителям початкових класів усвідомити її сутність, значення, особливості використання у навчально-виховній практиці. Розкриємо деякі аспекти організації проектної технології.

В основу технології проектної діяльності дітей покладено комплексне дослідження, вивчення учнями певних проблем, тем, явищ, подій; реалізація задуму, плану протягом певного проміжку часу через поєднання різних видів діяльності дітей (навчально-пізнавальної, трудової, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої, ігрової тощо).

Зважаючи на інтегративний характер проектної діяльності, вбудь-якій із навчальних тем початковї школи можна виділити проблему, яку можливо розв’язати у формі прокту, наприклад:

- Українська мова: творчий прокт «Склдання збірки ребусів», пошуковий прокт «Як писали наші предки?», інформаційний проект «Слова – прибульці з інших мов»;

- Читання: пошуковий проект «Улюблений герой у казках світу», інформаційний проект «Чарівні перетворення у казках, творчий проект «Спроба пера».

Разом із тим, не може існувати розробленого наперед планування проектів, оскільки в їх основі лежать потреби, мотиви, інтереси конкретного учня або класу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)