АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 6. Інноваційна технологія ЧПКМ (читання та письмо для розвитку критичного мислення)

Читайте также:
 1. I. Письмо с просьбой о приеме на работу.
 2. II. Говорение и письмо
 3. III. Рекомендательное письмо
 4. V етап розвитку міграції робочої сили розпочався з 1980 років і триває понині. Збільшення масштабів еміграції з країн з перехідною економікою характерно для такого етапу.
 5. Аналіз сучасного села як фактора соціального розвитку
 6. Асиметрія стану і розвитку сучасної світової економіки
 7. Важливе значення для розвитку літератури Волині мав
 8. Види бухгалтерського обліку та способи їх розвитку.
 9. Визначення показників ефективності інвестицій у проекти розвитку підприємства в наступному році
 10. Визначте основні шляхи надання допомоги учням з особливостями психофізичного розвитку в адаптації серед здорових людей.
 11. Виникнення та етапи розвитку демократії
 12. Відмінність порушень емоційно-вольової сфери від інших вад психофізичного розвитку

Загальне поняття. Структура методичної системи. Створення середовища для критичного мислення. Методика опитування і оцінки. Письмо як потужний елемент для розвитку критичного мислення. Стратегії оцінювання критичного мислення. Планування і проведення уроку мови та читання з використанням методики розвитку критичного мислення.

Тема 7. Технологія розвивального навчання.

Мета і завдання розвивального навчання. Розвивальне навчання в теоретичному аспекті. Умови підготовки до розробки програми розвивального навчання з мови та читання у початкових класах.

Тема 8. Технологія саморозвитку М.Монтессорі. Модель особистісно-орієнтованого підходу до навчання і виховання. Зміст технології М.Монтессорі.

Тема 9. Нетрадиційні методики навчання (методика читання за лінійною схемою А.П.Каніщенко, швидкочитання для першокласників за методикою Б.В.Динги, удосконалення читання за методикою І.Т.Федоренка, динамічного читання за методикою І.Г.Пальченка, вироблення здогадки читання та використання цього матеріалу на уроках за методикою І.З.Петровського, підвищення техніки читання за методикою Едигея, навчання читанню за методикою А.М.Кравченка та ін.).


Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лб. інд. с.р. л п лб. інд. с.р.
                         
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Технології вивчення галузі «Мова та література»
Тема 1. Технології вивчення галузі «Мова і література як навчальний предмет в циклі професійної підготовки вчителя початкової школи Здоров’язберігаюча організація навчально-виховного процесу                   -      
Тема 2. Інтерактивні технології. Технологія навчального співробітництва               -        
Тема 3. Технологія диференційованого навчання.               -        
Тема 4. Технологія навчальної проектної діяльності               -        
Тема 5. Ігрова навчальна технологія.               - -      
Тема 6. Інноваційна технологія ЧПКМ (читання та письмо для розвитку критичного мислення).                 -      
Тема 7. Технологія розвивального навчання               - -      
Тема 8. Технологія саморозвитку М.Монтессорі.                 -      
Тема 9. Нетрадиційні методики навчання               - -      
Разом за змістовим модулем 1                        
                               

 

Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
  Тема 1. Технології вивчення галузі «Мова і література як навчальний предмет в циклі професійної підготовки вчителя початкової школи Здоров’язберігаюча організація навчально-виховного процесу  
Разом    

 

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
  Тема 2. Інтерактивні технології. Технологія навчального співробітництва.  
  Тема 3. Технологія диференційованого навчання.  
  Тема 4. Технологія навчальної проектної діяльності  
  Тема 5. Ігрова навчальна технологія.  
  Тема 6. Інноваційна технологія ЧПКМ (читання та письмо для розвитку критичного мислення).  
  Тема 7. Технологія розвивального навчання  
Разом    

Самостійна робота


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)