АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Особливості використання диференційованих навчальних завдань на різних етапах уроку української мови та читання. Способи диференціювання домашніх завдань

Читайте также:
 1. III. Підсумок уроку.
 2. IХ. Особливості провадження у справах про порушення правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства
 3. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
 4. VI. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124 КУпАП
 5. VII. Виховний аспект уроку.
 6. VII. Виховний аспект уроку.
 7. VIII. Результати уроку.
 8. VIІІ. Комплект контрольних завдань / Екзаменаційні білети.
 9. Аграрні відносини, їх зміст та особливості.
 10. Адміністративно-правові норми: поняття, ознаки, види та особливості структури.
 11. Алгоритм використання ІКТ в роботі з дошкільниками
 12. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства

Сконструйовані диференційовані завдання використовуються на різних етапах уроку і для різних способів диференціації навчальної діяльності. Наприклад:

На етапі актуалізації опорних знань:

- Підготовка до вивчення нового матеріалу. Робота дворівневих груп.

На етапі вивчення нового матеріалу:

- Багаторазове пояснення.

- Поєднання фронтальної, парної та індивідуальної роботи.

На етапі закріплення:

- Зменшення міри допомоги слабшим учням і ускладнення завдань сильнішим учням.

На етапі сприйняття нового матеріалу, щоб вчасно допомогти слабкому учневі зрозуміти новий матеріал і вже на перших уроках засвоїти необхідний мінімум знань можна проводити багаторазове пояснення з використанням зразка, з поступовим ускладненням завдань для сильніших і зменшенням міри допомоги слабшим учням. При такій формі роботи відпадає потреба в поділі дітей на групи. Вони визначаються самі в ході пояснення. Наприклад:

 

1етап. Завдання для всіх учнів, яке виконують разом з учителем

2етап. Ті учні, які зрозуміли пояснення, далі працюють самостійно за зразком. Інші продовжують працювати з учителем.

3етап. Учні отримують завдання на закріплення нового матеріалу:

1в.(ті, які вже працювали за зразком) - ускладнене завдання;

2в.(хто зрозумів)Виконати завдання за зразком;

3в.(хто не зрозумів)Продовжують працювати з учителем.

4 етап. Спільне завдання.

 

Фрагмент уроку з української мови у 4 класі

на тему «Правопис особових закінчень дієслів 1-ї особи».

 

1 етап. Фронтальна робота.

 

Учні колективно виводять правило, читають його в підручнику, складають короткі висновки у вигляді опорної схеми:

І дієвідміна ІІ дієвідміна

- у, - ю - у, - ю

- емо, - ємо - имо, - їмо

(- ем, - єм) (- им, - їм)

2 етап. Робота з учителем і самостійна робота для тих, хто зрозумів матеріал.

Робота з учителем. 1 варіант.

Пояснення вживання закінчень Вставте пропущені букви:

дієслів. лежать – лежу, леж..мо;

пишуть – пишу, пиш..мо.

3 етап. Завдання на вибір.

Робота з учителем. 1 варіант.

Вставити пропущені букви: скаж..мо, вирост..мо,

Миють – мию, ми..мо люб..мо

Зберуть – зберу, збер..мо

2 варіант. (з підказкою)

помножать - помнож..мо,

полють – пол…мо

4 етап.

1 варіант. Вставити пропущені букви, скласти речення зі словами:

Гор..мо, шум..мо, хил..мо, мрі..мо.

2 варіант. Вставити пропущені букви.

зустрін..мо, квітн..мо, готу..мо.

3 варіант. Робота з учителем.

Думають – дума..мо, косять – кос..мо.

Спільне завдання.

Вставити пропущені букви у словах:

Буду..мо, нес..мо, їд..мо, ши..мо, ход..мо.

 

Перевірка всіх варіантів.

 

Коли діти обізнані з різними видами завдань, можна використовувати поетапну диференціацію навчальної діяльності і під час закріплення. Розглянемо це на прикладі.

 

Українська мова. 4 клас.

Закріплення теми «Зміна приголосних [г, к, х] на [з, ц, с] перед закінченням –і в іменниках у Д. і М. відмінках.

 

1 етап.

І варіант. ІІ варіант. ІІІ варіант.

Встав пропущені Користуйся опорною схемою Працюють з

букви: і постав іменники у М.в. учителем.

У вус..і, в моло..і, бік, поріг, кожух

у яблу..і.

Перевірка. Пояснюють учні І варіанту.

 

2 етап.

І варіант. ІІ варіант. ІІІ варіант.

Випиши з орфографічного Встав пропущені букви: Користуйся опорною

словника іменники на у ру..і, на бере..і, в барло..і схемою і запиши ім.

дане правило, запиши їх у М.відмінку:

у М.в. рік, око, вухо, крок

Перевірка. Пояснюють учні ІІ варіанту.

3 етап.

І варіант. ІІ варіант. ІІІ варіант.

Склади речення зі Випиши з орфографічного Встав пропущені букви словами: на кожному словника іменники на

кроці, на лузі, на дане правило, запиши їх

порозі. у М.в.

Перевірка. Пояснюють учні ІІІ варіанту.

4 етап.

Спільне завдання. Вправа з підручника. Списати, вставити замість крапок пропущені букви.

 

Українська мова. 3 клас.

Закріплення теми «Розбір слів за будовою»

 

1 етап.

І варіант. ІІ варіант. ІІІ варіант.

Визнач будову слів: За схемою визнач Працюють з учителем,

літо, сіль, присів, носик. будову слів: користуючись

забіг, дитина, котик, алгоритмом розбору

парта. слів.

Перевірка всіх варіантів.

2 етап.

І варіант. ІІ варіант. ІІІ варіант.

Випиши слова, в яких Визнач будову слів: За схемою визнач

є тільки корінь і суфікс: бригадир, молодий, будову слів:

грибок, плитка, кущик, тварина, водний, сіно, деньок, посадка,

зайшов, хата. їжак. подруга, сніжний.

 

3 етап.

І варіант. ІІ варіант. ІІІ варіант.

Добери по два слова Випиши слова, в яких є Визнач будову слів:

до схем: тільки корінь і закінчення: добрий, коса, столик,

∩ □ дітлахи, рослина, школа, зайчик.

калина, стовбур.

∩ /\ Перевірка.

4 етап.

Спільне завдання для всіх варіантів.

Відшукай помилку або склади слова із розсипаних частин слів:

Хліб ий н, вод а ичк, очок лист, а еньк жовт, клад роз …

Залежно від того, який матеріал вивчається у підручнику, слід продумувати доповнення до основних вправ додатковими завданнями для різних груп дітей. Це найпростіший спосіб диференціації. Такі завдання необхідно пропонувати дітям завжди, бо не всі діти можуть одночасно виконати певну вправу через різний темп письма, різний темп мислення тощо. Таке додаткове завдання має бути невеликим за обсягом і відповідати темі і меті уроку, щоб учень міг вчасно закінчити його, поки інші учні класу виконують основне завдання. Також, додаткові завдання дають можливість повторити раніше вивчене, відпрацьовувати ті уміння, які зазначені як основні на кінець року. Наприклад:

 

1 клас. Тема: „Подовження приголосних звуків”

Основне завдання: вставити пропущені букви.

Можливі додаткові завдання на вибір:

- скласти речення з поданими словами;

- ділити слова для переносу;

- визначити кількість букв і звуків;

- записати слова у алфавітному порядку...

 

3 клас. Тема: „ Іменник”

Можливі додаткові завдання на вибір:

- виписати 10 іменників з газетної статті;

- скласти речення з поданими іменниками;

- дібрати спільнокореневі іменники;

- скласти речення з поданими іменниками так, щоб вийшла цікава розповідь;

- дібрати по 4 іменники всіх родів на шкільну тему;

- скласти речення з поданими іменниками так, щоб вони стояли в різних відмінках

та інші.

Надзвичайно актуальною в руслі реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання є диференціація домашнього завдання. При доборі завдань для виконання вдома треба зважати на прогалини, що є в учнів у знаннях, на суму їхніх знань і навичок, а також на індивідуальні психічні особливості дітей. Бо виконання того самого завдання у різних учнів забирає різну кількість часу. Тому сильнішим учням слід пропонувати такі завдання, які не заводили б їх уперед, а поглиблювали їх знання, поліпшували їх. Найчастіше домашні завдання диференціюються за їх постановкою (формулюванням), так і за змістом. У першому випадку варто передбачити можливість групової діяльності, звільнення від роботи вдома (з метою заохочення). Також можна пропонувати дітям завдання на вибір, самостійне конструювання домашніх завдань, що дає можливість учням не перевантажуватись, усвідомити свої можливості, піднімати планку індивідуального росту.

Другий вид диференціювання – за змістом – полягає у правильному дозуванні обсягу роботи та рівня складності. Можна, скажімо, у зміст загального завдання вводити додаткову інформацію, щоб допомогти слабким і ускладнити завдання сильним. Або ж одним зменшувати обсяг завдання, іншим – збільшувати за рахунок творчої роботи. І, нарешті, різним типологічним групам пропонувати вправи, які помітно різняться за ступенем складності. Наприклад:

Українська мова. Слово. Значення слова (3 клас).

1в. Скласти речення, використовуючи подані слова у прямому і переносному значенні: золоті, солоне, довге. (для сильних учнів)

2в. Виконати вправу у підручнику.

Читання.

1в. Придумати продовження оповідання; виписати художні вирази; скласти подібну розповідь з власного життя; дібрати оповідання на дану тему.

2в. Виразне читання частини тексту; відповідати на питання у підручнику; назвати дійових осіб; придумати малюнки до тексту; переказати оповідання вдома батькам.

 

Коли ми надаємо дітям можливість вибору домашнього завдання, то, добираючи відповідний матеріал, слід прагнути охопити всі теоретичні питання, що розглядалися у класі (правила, способи виконання дій).

Для дитини молодшого шкільного віку найдоступнішим є вибір завдань за обсягом. Оцінивши свої можливості дитина обере для себе посильний варіант. Такий спосіб диференціації найпростіший.

Пропонуючи дітям завдання різного ступеня складності, обов’язково слід враховувати індивідуальні особливості кожної дитини. Таке диференціювання більш складне.

А як бути коли учень добирає роботу простішу, аніж та, яку він у змозі виконати? Тут треба порадити змінити завдання або ускладнити обране додатковими вимогами. І, навпаки, коли немає впевненості, що дитина впорається з роботою, їй слід допомогти конкретизацією завдання.

Дітям, які добре засвоюють навчальний матеріал на уроці, можна пропонувати завдання, які необхідні для наступного уроку. Наприклад:

- підготувати виразне читання певного твору;

- підготуватися до повного аналізу задачі;

- підготувати цікаве повідомлення на певну тему;

- вивчити вірші, що відповідають темі уроку і будуть використані на ньому;

- підібрати прислів’я, приказки, загадки, скоромовки;

- підготуватись до перевірки домашнього завдання у однокласників.

Цікавою формою виконання домашнього завдання є групові завдання. Для цього необхідно об’єднати школярів у групи по 2, 3 і 4 учні, причому, щоб ця форма роботи мала позитивні результати, під час комплектування мікроколективів треба урахувати взаємну симпатію і прихильність дітей. Ще одна важлива вимога: об’єднувати слід дітей різного рівня готовності до роботи – високого і середнього; середнього і низького.

Необхідно, щоб діти усвідомили: при груповій формі виконання домашнього завдання відповідальність за результати роботи несуть усі члени мікроколективу, виконувати слід не тільки свою частину завдання, а, при потребі, допомагати товаришу. Наприклад, групі з 2-4 учнів пропонуємо:

- підготувати для всього класу словниковий (математичний) диктант;

- підібрати мовний матеріал для відпрацювання нового правила.

Поступово, від класу до класу, створюються дедалі кращі умови для організації групового виконання домашніх завдань.

Коли діти вже виробили певну самостійність мислення (у 3-4 класах) можна застосовувати такий вид роботи, як конструювання домашніх завдань. Відповідну роботу з молодшими школярами найпростіше починати на матеріалі повторення чи закріплення. Оскільки в завданнях, що готуються до сприймання нового чи розвивають творчі здібності, діти, як правило, орієнтуються значно гірше. Матеріалом для конструювання може бути сторінка підручника, над якою працювали на уроці: пропонуємо самостійно визначити д.з., або більш складний варіант – розробити д.з. з мови аналогічне до того, яке виконували у класі. У цьому випадку школяр не зможе обійтись готовими вправами і самостійно складатиме інші, потім розв’язуватиме їх, що ясна річ, справа не проста.

З великою відповідальністю молодші школярі ставляться до домашніх завдань тривалих за строком виконання. Їх задають на значний проміжок часу (1-3 тижні), а учень самостійно визначає зручний для себе темп виконання. Наприклад:

- самостійно вивчи новий матеріал (перед опрацюванням чергової теми) щоб пояснити його товаришам;

- добери певні відомості з додаткових джерел, щоб використати їх на уроці.

Щоб спонукати клас до інтенсивної роботи можна використовувати періодичне звільнення від домашнього завдання. Інколи на початку уроку можна повідомити, що той, хто виконає на уроці обов’язкове і додаткове завдання, д.з. не отримають.

Питання для самостійної роботи:

1. Підготуватись до практичного заняття.

2. Скласти письмовий відгук на наукову статтю (за вибором), у якій би було висвітлено проблему диференціації.

3. Зробити повідомлення про результати опитування вчителів стосовно використання диференційованого навчання в умовах сучасної початкової школи (за запропонованим и питаннями).


Розділ І. Технології вивчення галузі «Мова та література»

Тема 1.4. Технологія навчальної проектної діяльності

Лекція 4. Технологія навчальної проектної діяльності

Мета вивчення: уточнити знання про способи організації проектної діяльності; зосередити увагу на аспекті формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до використання проектної технології на уроках мови та читання.

Навчальний час: 2 год.

Обладнання: презентація матеріалів щодо організації проектної діяльності вчителя початкових класів.

План лекції (навчальні питання):

1. Цілі організації проектної діяльності в початковому курсі навчання української мови (читання).

2. Вимоги до використання методу проектів.

3. Характеристика основних умінь і навичок, які здобувають учні під час проектної діяльності. Можливі теми проектів в початковому курсі української мови та літератури.

4. Послідовність роботи над проектом. Міжпредметний характер проектної діяльності.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)