АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Індивідуальні завдання

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. VI. Домашнє завдання
 6. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 8. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 9. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 10. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 11. Види, рівні та основні завдання моніторингу
 12. Виконайте завдання

 

Тема 1. Пошук даних про сучасні навчальні технології в системі початкового курсу вивчення мови та літератури (читання). Відвідування 1-2 уроків української мови (літератури) в початкових класах міста, аналіз одного з позиції здоров’язберігаючої організації навчально-виховного процесу.

Тема 2 - 3. Підготовка до педагогічного тренінгу для відпрацювання вмінь і навичок застосування інтерактивних технологій.

Тема 4. Добір прикладів та аналіз доцільності використання диференційованого навчання на уроках мови (читання) в початкових класах.

Тема 5. Добір прикладів опрацювання літературних жанрів (на вибір) за методикою лінійної схеми А.П. Каніщенко.

Тема 6. Підготовка до дискусії в стилі телевізійного ток-шоу на тему: «Ігрова технологія в умовах засвоєння учнями змісту галузі «Мова і література»: за і проти.

Тема 7. Розробка одного уроку за однією з технологій у роботі над мовним матеріалом та один - на матеріалі вивчення літературного твору.

Завдання для узагальнення матеріалу (на вибір):

- Підготувати мультимедійну презентацію однієї з навчальних технологій, яка розглядалась у курсі «Технології вивчення галузі «Мова і література».

- Підготувати статтю до кафедрального збірника наукових праць студентів щодо особистих поглядів на впровадження тієї чи іншої (на вибір) навчальної технології на уроках української мови та читання в початкових класах.

- Скласти завдання тестового контролю з метою перевірки власних теоретичних і практичних знань з курсу «Технології вивчення галузі «Мова і література».

 

Методи навчання

 

Словесні, наочні, практичні.

 

Методи контролю

Поточний, модульний та підсумковий контроль – тести з метою перевірки рівня засвоєння теоретичного матеріалу за навчальними темами, моделювання фрагментів уроку; виконання самостійних дослідницьких завдань, виконання модульної контрольної роботи (тестування та розв’язання навчально-професійних задач); виконання підсумкової контрольної роботи (тестування та проведення уроку української мови та літератури за різними навчальними технологіями); опрацювання дидактико-методичної літератури; виконання індивідуальних науково-дослідних завдань: розробка та захист проекту, участь у предметних олімпіадах, наукових студентських конференціях.

Розподіл балів, які отримують студенти

Для складання іспиту:

Модуль 1 Модуль 2   Екзамен
Аудиторна робота Самостійна робота   Підсумковий контроль
Змістовий модуль І   20 балів    
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9
                 
 
 

Екзамен оцінюється від 0 до 100 балів.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

За 100-бальною шкалою За державною (національною) шкалою За шкалою ECST
90 – 100 балів   відмінно A
89 – 75 балів   добре BC
60 – 74 балів   задовільно DE
26 – 59 балів незадовільно (повторне складання заліку) FX
0 – 25 балів незадовільно (повторне вивчення дисципліни) F

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)