АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Освітні моделі (системи, теорії, концепції, технології тощо)

Читайте также:
 1. II. Світовий освітній простір і система освіти в Україні.
 2. Аналіз зміни рівноваги у моделі AD-AS.
 3. Аналіз моделі IS-LMдля відкритої економіки при фіксованому обмінному курсі.
 4. Аналіз моделі мультиплікатора.
 5. Аналіз суті та практичних висновків моделі економічного зростання Р. Солоу.
 6. б) комп’ютерні технології в музичній діяльності школярів.
 7. Б) оборотні активи (запаси, поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції тощо).
 8. Братства як культурні та освітні осередки.
 9. В якості економічної моделі справжнього соціалізму економічні радники Горбачова певний час вбачали
 10. Визначення практичної придатності побудованої ої регресійної моделі.
 11. Визначення рівня сукупного попиту у базовій моделі рівноваги на товарних ринках ADAS. Чинники сукупного попиту.
 12. Виробнича функція в моделі Р. Солоу

1. Система розвивального навчання Л. Занкова.

2. Система розвивального навчання Д. Ельконіна-В. Давидова.

3. Теорія проблемного навчання (А. Матюшкін, І. Лернер, М. Махмутов).

4. Теорія змістовної освіти (В. Давидов).

5. Програмоване навчання (Н. Тализіна, Т. Ільїната ін.).

6. Концепція поетапного формування розумових дій (П. Гальперін).

7. Теорія розвитку пізнавального інтересу (Г. Щукіна).

8. Теорія оптимізації навчання (Ю. Бабанський, М. Поташник).

9. Теорія активізації навчальної діяльності (О. Маркова, Т. Шамова, І. Харламова та ін.).

10. Адаптивна система навчання (А. Границька).

11. Система Л. Тарасова «Екологія та діалектика».

12. Теорія рішення винахідницьких завдань (ТРВЗ).

13. Система, заснована на гуманно-особистісному підході (Ш. Амонашвілі).

14. Методична система інтенсивного навчання (В. Шаталов).

15. Технологія «занурення» (М. Щетінін).

16. Методичні системи педагогів-новаторів: С. Лисенкової, М. Гузика, Є. Ільїна, І. Волковата ін.

17. Нові інформаційні технології.

18. Предметно-класно-урочна система навчання.

19. Колективний спосіб навчання (В. Дьяченко).

20. Методика колективної творчої діяльності (І. Іванов).

21. Модель початкової освіти «Розвиваюче середовище» (І. Ільясов).

22. Система, створена на діяльнісно-комунікативній основі (Л. Кліманова).

23. Технологія виховання (Н. Щуркова).

24. Диференційоване навчання.

25. Бригадно-лабораторне навчання.

26. Організаційно-діяльнісна гра.

27. Теорія укрупнених дидактичних одиниць (П. Ерднієв).

28. Система С. Френе.

29. Система М. Монтессорі.

30. «Вальдорфська педагогіка» (Р. Штайнер).

31. Система Л. Р. Хаббарда.

32. Гуманістична педагогіка (К. Роджерс).

33. Технологія повного засвоєння (Б. Блум, Дж. Керролл).

34. Модель «Структура інтелекту» (Дж. Гілфорд).

35. Когнітивно-афективна модель (Ф.Уільямс).

36. Модель «Три види збагачення навчальної програми» (Дж. Рензуллі).

37. Система С. Пейперта «Використання комп´ютерів у навчальному процесі».

38. Сучасні технології освіти: «Система навчальної інформації», «Система творчих завдань», «Моделювання», «Навчальне дослідження», «Наукове дослідження», «Проектування середовища», «Конструювання» (В. Бухвалов).

Наведений перелік освітніх моделей включає різні освітні моделі: технології, методики, методичні системи тощо. До нього також включені педагогічні теорії та концепції, що знайшли застосування у практичній педагогічній діяльності.

Існує думка про те, що технології носять більше універсальний характер. Методика ж - більш індивідуалізована сукупність прийомів і способів навчання. Вона залежить від особистості вчителя, його темпераменту й уміння. Порівняйте, наприклад, технологію програмованого навчання та методику інтенсивного навчання В. Шаталова.

Відповідно до цього підходу вчені виділяють певні критерії технологічності освітньої моделі.

Критерії технологічності навчального процесу:

1. Концептуальність (опора на певну наукову концепцію).

2. Системність (логіка процесу, взаємозв´язок усіх його частин).

3. Керованість (діагностичне цілепокладання, проектування процесу навчання, поетапна діагностика, корекція навчального процесу).

4. Ефективність (за результатами, оптимальність за витратами, гарантованість досягнення певного стандарту або еталону навчання).

5. Практичні аспекти конкретних інноваційних педагогічних технологій

Питання для самостійної роботи:

1. Підготуватись до практичного заняття за темою «Традиційна та інноваційна модель навчання рідної мови».

2. Скласти опорний конспект з теми.

3. Здійснити аналіз уроку з мови або читання (на вибір) з точки зору напрямів формування культури здоров’я (письмово).


Розділ І. Технології вивчення галузі «Мова та література»

Тема 1.2. Інтерактивні технології. Технологія навчального співробітництва

Лекція 1. Інтерактивні технології. Технологія навчального співробітництва

Мета вивчення: Розглянути технологію інтерактивного навчання на основі кооперованої діяльності та її специфічної структури; вибудувати технологічний «ланцюг» педагогічних дій, спираючись на ціннісні орієнтації, цільові установки авторів або колективів-практиків, розроблених процедур, методів, організаційних форм взаємодії учителя й учня, що забезпечують гарантовані результати навчання; формувати внутрішню готовність вчителя до роботи щодо перетворення себе.

 

Навчальний час: 2 год.

Обладнання: презентація «Технології кооперативного навчання», ілюстрація «Використай інформацію, спілкуючись з учнем», індивідуальні ілюстровані картки від редколегії журналу «Пізнайко».

План лекції (навчальні питання):

1. Сутність інтерактивного навчання. Групи інтерактивного навчання залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності молодших школярів.

а. інтерактивні технології кооперативного навчання (організація роботи в малих групах учнів, об’єднаних спільною метою);

б. інтерактивні технології колективно-групового навчання – технології, що передбачають одночасно спільну (фронтальну) роботу всього класу;

в. технології ситуативного моделювання – побудова навчального процесу за допомогою залучення учня до гри, передусім, ігрове моделювання явищ;

г. технології опрацювання дискусійних питань – широке публічне обговорення якогось суперечливого питання.

2. Особливості сучасного уроку української мови. Інтерактивне навчання: «за» і «проти» у технології навчання читанню і письму.

3. Технологічне обґрунтування взаємопов’язаної діяльності вчителя і учнів на уроці.

4. Організація групової діяльності.

а. види вправ і завдань роботи в парах;

б. організація роботи ротаційних (змінюваних) трійок;

в. варіанти організації роботи груп: діалог, синтез думок, спільний проект;

г. фронтальні технології інтерактивного навчання: «мікрофон», «мозковий штурм», «навчаючи - вчуся», «ажурна пилка», «аналіз ситуації» і т.і

5. Фрагменти уроків з інтерактивними вправами.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)