АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Мета та завдання навчальної дисципліни

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. VI. Домашнє завдання
 6. VIII. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 8. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 9. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 10. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 11. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 12. Варіанти завдань для домашньої контрольної роботи із дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “ Технології вивчення галузі «Мова та література»” є забезпечення готовності майбутнього вчителя до впровадження освітніх технологій у майбутній професійній діяльності під час вивчення галузі «Мова та література» у початковій школі.

Завдання: ознайомлення студентів з концептуальними і теоретичними положеннями про сучасні навчальні технології галузі «Мова та література» в початковій школі;

- підготовка студентів до моделювання уроку української мови (літератури) за різними навчальними технологіями;

- формування практичних умінь і навичок використання сучасних навчальних технологій на уроках мови та літератури в початковій школі;

- формування рефлексивної позиції, яка орієнтує вчителя на усвідомлення і аналіз власної діяльності, педагогічну творчість, самостійну дослідницьку роботу.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні характеристики технологій галузі «Мова та література», групувати, класифікувати їх за загальними і специфічними, теоретичними і практичними та іншими властивостями; визначати основні характерні ознаки системних, локальних і модульних педагогічних технологій;

вміти: моделювати процесуальні компоненти навчання мови та літератури молодших школярів; використовувати навчальні технології для досягнення освітніх цілей галузі «Мова та література» в початковій школі з метою посилення практичної та індивідуальної спрямованості навчання на розвиток молодшого школяра; визначати їх функції на момент використання; діагностувати і коригувати впливи на особистість учня; порівнювати особливості традиційної та інноваційної системи навчання; презентувати педагогічний проект і провести фрагмент з використання технологій у галузі «Мова та література».

 

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль І. Технології вивчення галузі «Мова і література»

Тема 1. Технології вивчення галузі «Мова і література як навчальний предмет в циклі професійної підготовки вчителя початкової школи. Здоров’язберігаюча організація навчально-виховного процесу

 

Новий етап розвитку 4-річної початкової школи: державний стандарт початкової загальної освіти. Освітня галузь «Мова і література». Загальна характеристика курсу технології вивчення галузі «Мова і література». Поняття про зміст освіти. Реформування змісту початкової освіти з мови та читання (літератури). Державний стандарт початкової загальної освіти. Характеристика галузі «Мова і література». Мета та завдання вивчення початкового курсу мови та літератури. Характеристика змістових ліній. Варіативність сучасних концепцій навчання мови та читання в 1-4 класах. Порівняльний аналіз підручників з мови та читання для початкової школи, рекомендованих Міністерством освіти і науки України в контексті технологічних можливостей. Мета, завдання і зміст курсу «Технології вивчення галузі «Мова і література». Характеристика базових понять курсу: навчальний матеріал, навчальне завдання, навчальна технологія. Загальна характеристика банку даних про сучасні навчальні технології в системі початкової освіти з мови та літератури. Роль курсу «Технології вивчення галузі «Мова і література» в професійному становленні майбутнього вчителя початкової школи. Здоров’язберігаючі технології та практичні розробки уроку і заходів, спрямованих на збереження й зміцнення фізичного, духовного та соціального здоров’я учнів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)