АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Анкета дослідження проблем студентської сім’ї

Читайте также:
 1. I Этап. Определение проблемы
 2. III. Економічна інтерпретація результатів статистичного дослідження банків
 3. IV.Собственное мнение по проблеме, обоснованное 2-3 аргументами из жизненного и читательского опыта.
 4. X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності
 5. Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов и проблема выбора. Кривая производственных возможностей
 6. Автор выделяет следующую причинно-следственную связь проблем развития сферы физкультурных и спортивных услуг в РМ
 7. Актуальні проблеми економічної безпеки України
 8. Актуальність проблеми надійності діючих систем криптографічного захисту інформації.
 9. Актуальные проблемы биоэтики.
 10. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
 11. Актуальные проблемы медицинской журналистики
 12. Актуальные проблемы образования и воспитания школьников

Опитувальник:

1. Ваша стать:

· чоловік;

· жінка

2. Ваш вік:

· 16-18 років;

· 19-21 рік;

· 22-25 років;

· 26-30 років

3. На Ваше рішення одружитися вплинули такі обставини як:

· бажання відчути свою самостійність;

· бажання проявити свою любов і піклування до близької людини.

· ________________________________________________

4. Скільки років ви одружені? _________________________

5. Скільки у Вас дітей?

· ______________;

· немає;

· у стані вагітності.

6. Головним засобом поповнення бюджету у Вашій сім’ї є:

· допомога батьків;

· зарплатня або стипендія;

· індивідуальна трудова діяльність;

· соціальна державна допомога;

· ________________________________________________

7. Якби збільшились прибутки Вашої сім’ї, на що були б спрямовані витрати в першу чергу?

· на житло;

· туристичні поїздки;

· підвищення рівня освіти;

· одяг та їжу;

· на відпочинок з друзями;

· ________________________________________________

8. На Вашу думку, бюджет сім’ї залежить від:

· планування витрат;

· фіксації доходів та витрат у сімейному бюджеті;

· розподілу обов’язків у сім’ї;

· ________________________________________________

9. Яку професію Ви маєте?

· студент;

· навчаюся та працюю на виробництві;

· займаюсь комерційною діяльністю;

· навчаюсь та працюю за фахом

10. Після одруження Ви мешкаєте:

· в гуртожитку;

· знімаєте квартиру;

· разом з батьками чоловіка (дружини);

· маєте власний будинок або квартиру

11. На Вашу думку, студентській сім’ї після одруження краще жити:

· окремо від родичів;

· з батьками (чоловіка) дружини;

· в одному мікрорайоні з батьками;

· ________________________________________________

12. Батьки Вашого чоловіка (дружини) допомагають Вашій сім’ї у веденні домашнього господарства:

· так;

· ні;

· тільки якщо попросити про допомогу;

· ________________________________________________

13. Чи плануєте Ви збільшення Вашої сім’ї?

· після того, як отримаю освіту;

· поки що, про це не думали;

· ________________________________________________

14. Якщо у Вас немає дітей, то укажіть причину:

· низьке матеріальне становище;

· відсутність гідних умов проживання;

· не закінчена освіта;

· сучасні умови життя не дозволяють мати дітей;

· за станом здоров’я;

· ________________________________________________

15. Стосунки у своїй сім’ї Ви будуєте за зразком стосунків своїх батьків?

· так;

· ні;

· у деяких аспектах;

· ________________________________________________

16. Зібравшись разом, Ваша сім’я:

· займається домашнім господарством;

· обговорюєте минулий робочий (навчальний) день;

· разом проводите дозвілля;

· готуєтесь до наступного дня;

· вирішуєте спільні життєві проблеми;

· кожен займається своєю справою.

17. Що для Вас найбільш важливе у стосунках?

· кохання;

· сприятливий сімейний мікроклімат;

· повага, взаєморозуміння;

· сексуальне задоволення партнером;

· підтримка близької людини;

· ________________________________________________

18. Взаємовідношення між батьками та подружжям склалися такі:

· доброзичливі;

· фінансові;

· складні;

· формальні;

· дружні;

· ________________________________________________

19. Які сімейні традиції Ви перенесли з батьківської сім’ї у свою? ___________________________________________________

20. Причиною конфліктних ситуацій у Вашій сім’ї стає:

· низький матеріальний рівень;

· низька культура спілкування;

· негаразди сексуального життя;

· втручання батьків у життя подружжя;

· не виконання сімейних ролей;

· ________________________________________________

21. Хто, на Вашу думку, повинен бути головою сім’ї?

· чоловік;

· дружина;

· обоє

22. Перелічіть, яких видів допомоги потребує студентська сім’я ____________________________________________________

23. За допомогою у вирішенні сімейних питань Ви звернетеся до:

· батьків;

· фахівців соціальної сфери;

· друзів;

· будете вирішувати самотужки

24. Якщо б Ви мали змогу, то:

· Ви б багато що змінили в характері Вашого партнера;

· важко відповісти;

· Ви б не стали нічого змінювати

25. Якщо б повернувся час, коли Ви одружувались, то Вашим чоловіком (дружиною) міг би стати:

· хто завгодно, тільки не теперішній чоловік (дружина);

· важко відповісти;

· можливо, що саме теперішній партнер

26. Почуття, з якими Ви брали шлюб?

· збільшились;

· послабли;

· ________________________________________________

27. Чи здійснились Ваші очікування від подружнього життя?

· так;

· ні;

· частково;

· ________________________________________________

5.5. Алгоритм вивчення сім’ї [7].

1. Склад сім’ї, структура: повна, неповна, з однією дитиною, багатодітна, розведені і т.ін.

2. Житлово-побутові умови.

3. Матеріальна забезпеченість.

4. Виховний потенціал сім’ї: сильний, нестійкий, слабкий, негативний.

5. Характер взаємин у сім’ї: між дорослими членами сім’ї (гармонійні, компромісні, нестійкі, уявні, конфліктні, аморальні та ін.); між іншими членами сім’ї і дитиною (сліпе обожнювання, дбайливість, довіра, дружба, рівноправ’я, відчуженість, байдужість, дріб’язкова опіка, повна самостійність, незалежність, безконтрольність); позиції дитини в сім’ї (педагогічно виправдана; „кумир сім’ї”; об’єкт постійних сварок дорослих, кожен з яких прагне привернути її на свою сторону; залишена сама собі, ніхто нею не цікавиться; залякана авторитарним ставленням, невпевнена у собі, уникає спілкування з батьками; на положенні „Попелюшки”).

6. Ставлення дитини до батьків.

Виділяють чотири установки дитини до батьків та самої себе.

1. „Я потрібна й улюблена, і люблю вас теж”.

2. „Я потрібна й улюблена, а ви існуєте заради мене”.

3. „Я не потрібна та не улюблена, але я від щирого серця бажаю наблизитися до вас”.

4. „Я не потрібна і не улюблена, залиште мене у спокої”.

Перші дві позиції є оптимальними для розвитку дитини. Вони забезпечуються демократичним відношенням до неї, тобто визнанням такого ж права на існування її смаків, думок, відчуттів, як у дорослого. На жаль, частіше зустрічається менш сприятлива установка, що створює проблеми в розвитку особистості.

Можна виділити наступні типи ставлення дитини до батьків: дорожить сімейними стосунками; батьки авторитетні; ставиться байдуже; ставиться зневажливо; гостро переживає сімейну драму; тяжіє до одного з членів сім’ї.

Рекомендується виділити ті проблеми в сім’ї, які мають негативну дію на дитину, можуть приводити її в стан прихованих та явних конфліктів (відхилення в поведінці членів сім’ї: алкоголізм, наркоманія і т.ін., низький достаток, слабкий виховний потенціал, конфліктні взаємини і т.ін.).

Знання „проблемного поля” в сім’ї дозволить соціальному педагогові надалі краще зрозуміти причини тих або інших вчинків дитини, об’єктивно оцінити її стан, вчасно надати коректувальну допомогу та підтримку.

 

5.6. Соціальний паспорт сім’ї [7].

До карти вносяться наступні дані.

1. Адреса (населений пункт, вулиця, будинок, телефон).

2. П.І.Б. чоловіка, дата народження.

3. П.І.Б. дружини, дата народження.

4. Імена дітей, дати народження.

5. Вікові категорії дітей: до 6 років; від 6 до 16 років; від 16 до 18 років.

6. Категорія сім’ї: повна сім’я; неповна сім’я: виховує одна мати; виховує один батько; виховує одна бабуся, дідусь або хтось один з родичів; виховує мати-одиначка.

7. Кількість дітей у сім’ї: 1 дитина; 2 дитини; багатодітні: 3 дитини; 4 дитини і т. д.

8. Сім’я з опікуваною дитиною (якщо є опікувані діти, то їхні П.І.Б. та дати народження).

9. Сім’ї біженців з дітьми.

10. Підлітки до 18 років, які не працюють та не вчаться.

11. Освіта: вища; середня; спеціальна середня; 9 класів та менше.

12. Спеціальність: гуманітарна, технічна; медична, педагогічна, економічна, торгівля, постачання, сільська, будівельна, майстри різних профілів.

13. Місце роботи й посада чоловіка та дружини.

14. Трудовий стаж чоловіка, дружини.

15. Дохід сім’ї (має потребу чи ні).

16. Наявність присадибної ділянки.

17. Наявність підсобного господарства.

18. Наявність житла (має потребу чи ні).

19. Житлові умови: старе житло (не придатне для помешкання); потрібний капітальний ремонт; потрібний частковий ремонт або переобладнання; потрібне розширення житлоплощі.

20. Стан здоров’я членів сім’ї: дорослі інваліди; діти-інваліди; хронічні захворювання.

21. Нагороди, почесні звання, пільги.

22. Перебуває на обліку де-небудь чи ні.

23. Основні проблеми сім’ї.

5.7. Карта обстеження сімей, які мають неповнолітніх дітей [7].

1. Склад сім’ї: мати, батько, бабуся, дідусь (5), тільки мати і батько (4), мати і вітчим, або мачуха і батько (3), одна мати або один батько (2), немає батьків (1).

2. Кількість дітей у сім’ї: п’ять і більш (5), четверо (4), троє (3), двоє (2), один (1).

3. Спосіб життя та психологічний клімат сім’ї: здоровий спосіб життя, атмосфера дружби, взаєморозуміння, емоційної близькості (5), здоровий спосіб життя, стосунки рівні, але без емоційної близькості (4), відносини в сім’ї напружено-конфліктні, характеризуються відчуженістю між її членами (3), допускається жорстоке поводження з дітьми, іншими членами сім’ї (2), постійне жорстоке ставлення до дітей (1).

4. Здоров’я батьків: батько і мати практично здорові (5), один з батьків відрізняється послабленим здоров’ям (4), батько та мати з ослабленим здоров’ям (3), один з батьків інвалід або пенсіонер за віком (2), батько та мати інваліди або пенсіонери за віком (1).

5. Освіта батьків: обидва (або один) мають вищу освіту (5), обидва (або один) мають незавершену вищу освіту, середню спеціальну освіту (4), обидва (або один) мають загальну середню освіту (3), обидва (або один) мають неповну середню освіту (2), обидва (або один) мають початкову освіту (1).

6. Наявність у сім’ї дітей ясельного віку (до 3 років): четверо і більше (5), троє (4), двоє (3), один (2), немає (1).

7. Використання ясельних установ: дитина відвідує державні або відомчі ясла (5), дитина знаходиться вдома під наглядом непрацюючої матері (4), дитина знаходиться вдома під наглядом непрацюючої бабусі (3), дитина знаходиться вдома під наглядом няні (2), дитина відвідує приватні ясла (1).

8. Наявність у сім’ї дітей дошкільного віку (4-6 років): четверо й більше (5), троє (4), двоє (3), один (2), немає (1).

9. Відвідини дошкільником дитячого саду: дитина відвідує державний або відомчий дитячий садок (5), дитина знаходиться вдома під наглядом непрацюючої матері (4), дитина знаходиться вдома під наглядом непрацюючої бабусі (3), дитина знаходиться вдома під наглядом няні (2), дитина відвідує приватний дитячий садок (1).

10. Потреба сім’ї в дошкільній установі: сім’я не потребує дошкільної установи (5), сім’я потребує садка (4), сім’я потребує ясел (3), сім’я потребує садка та ясел (2), сім’я не довіряє виховання дітей дошкільним установам (1).

11. Наявність дітей шкільного віку (7-17 років): четверо та більше (5), троє (4), двоє (3), один (2), немає (1).

12. Місце навчання, роботи дітей шкільного віку: навчання в загальноосвітній школі (5), навчання в середньому спеціальному закладі (4), навчання в недержавних школах і гімназіях (3), робота (2), без певних занять (1).

13. Позашкільні заняття дітей шкільного віку: відвідини музичної школи, художньої студії, кружків (5), відвідини технічної студії, кружків (4), відвідини спортивної школи (3), відвідини клубу за місцем проживання та інших позашкільних установ за інтересами (2), незайнятість у позаурочний час (1).

14. Характеристика здоров’я та психосоматичного розвитку дітей: дитина практично здорова (5), дитина при нормальному психологічному розвитку недостатньо розвинена фізично (4), важкі хронічні захворювання, інвалідність (3), відставання в розумовому розвитку (2), нервово-психічні захворювання (1).

15. Наявність соціальних відхилень у дітей підліткового віку: втеча з дому, бродяжництво (5), вживання наркотиків, токсичних речовин (4), алкоголізація (3), без певних занять (2), правопорушення (1).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)