АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

III. Економічна інтерпретація результатів статистичного дослідження банків

Читайте также:
 1. VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ
 2. Адміністративно-командна економічна система
 3. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
 4. Аналіз фінансових результатів
 5. Анкета дослідження проблем студентської сім’ї.
 6. Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення
 7. Балансовий звіт комерційних банків
 8. БАНКИ, ЇХ ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ. НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ.
 9. Банківська система та грошова пропозиція.
 10. Банківська система та грошова пропозиція.
 11. Банківська система та грошовий мультиплікатор: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кільк-на визначеність грош. мульт-ра.

1. Чи типові банки, що потрапили у вибірку за значеннями економічних показників, що вивчаються?

Банки із значеннями показників, що різко виділяються, наведені в табл. А.1.2. Додатку А. Після їх виключення з вибірки …. банків, що залишилися є типовими (нетиповими) за значеннями економічних показників, що вивчаються.

2. Які найбільш характерні для банків значення показників вартості активів і фінансового результату?

Відповідь на питання ґрунтується на аналізі даних табл. 1.2 звіту, де наведений діапазон значень ознаки ( ), що містить найбільш характерні для банків значення показників.

Для вартості активів найбільш характерні значення даного показника знаходяться в межах від .................. млн. грн. до ................... млн. грн. і складають ..........% від обсягу сукупності.

Для фінансового результату найбільш характерні значення даного показника знаходяться в межах від .................. млн. грн. до ................... млн. грн. і складають ...........% від обсягу сукупності.

3. Наскільки значні відмінності в економічних характеристиках банків, які потрапили у вибіркову сукупність? Чи можна стверджувати, що вибірка банків сформованаз з досить близькими значеннями за кожним з показників?

Відповіді на питання базуються на значенні коефіцієнта варіації (табл. 1.1 звіту), що характеризує ступінь однорідності сукупності (див. висновок до завдання 3б). Максимальна розбіжність в значеннях показників визначається розмахом варіації R.

Для вартості активів відмінності в значеннях показника значні (незначні). Максимальна розбіжність у значеннях даного показника .... млн. грн.

Для фінансового результату відмінності в значеннях показника значні (незначні). Максимальна розбіжність в значеннях даного показника .... млн. грн.

4. Яка структура вибіркової сукупності банків за вартістюактивів? Яка питома вага банків зз найбільшими, найменшими і типовими значеннями даного показники? Які саме це банки?

Структура банків подана в табл. А.1.7 Робочого файлу (Додаток А).

Банки з найбільш типовими значеннями показника входять в інтервал від .......... млн. грн. до ........ млн. грн. Їх питома вага .......%. Це банки ..........................

Банки з найбільшими значеннями показника входять в інтервал від ........ млн. грн. до ..... млн. грн. Їх питома вага .........%. Це банки ....................................Банки з найменшими значеннями показника входять в інтервал від ......млн. грн. до ...... млн. грн. Їх питома вага .......%. Це банки……………. ...............................

5. Чи носить розподіл банків за групах закономірний характер і які банки (з вищою або нижчою вартістю активів) переважають у сукупності?

Відповідь на питання виходить з висновку до завдання 5 і значення коефіцієнта асиметрії (табл. А.1.3 Додатку А).

 

Розподіл банків на групи за вартістю активів носить закономірний характер, близький до нормального (незакономірний характер). У сукупності переважають банки з вищою (низькою) вартістю активів.

6. Які очікувані середні величини вартості активів і фінансового результату банків у ціломуу? Яку максимальну розбіжність у значеннях кожного показника можна чекати?

Відповідь на перше питання виходить з даних табл. 1.4. Максимальна розбіжність у значеннях показника визначається величиною розмаху варіації R.

У цілому по банкам очікувані з ймовірністю 0,954 середні величини показників знаходяться в інтервалах:

для вартості активів - від ........................ млн. грн. до ......................... млн. грн.;

для фінансового результату - від ............... млн. грн. до ...................... млн. грн.;

Максимальні розбіжності в значеннях показників:

для вартості активів -..... млн. грн.;для фінансового результату - .... млн. грн.

 

Додаток А


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)