АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ

Читайте также:
 1. III. Економічна інтерпретація результатів статистичного дослідження банків
 2. Адміністративно-командна економічна система
 3. Власність як юридична і як економічна категорія.
 4. Глава 2 Економічна система
 5. Грошова та економічна реформи
 6. ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА ОРГАНІЗАІДЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА
 7. Державна економічна політика та її основні напрями
 8. Економічна активність держави. Державні доходи та видатки.
 9. Економічна діагностика як наука(сутність та види, предмет, задачі і принципи економічної діагностики(варіант №3).
 10. Економічна думка індустріального суспільства
 11. Економічна думка Середньовіччя

Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах.

Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України.

Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян.

Українська РСР має право на свою частку в загальносоюзному багатстві, зокрема в загальносоюзних алмазному та валютному фондах і золотому запасі, яка створена завдяки зусиллям народу Республіки.

Вирішення питань загальносоюзної власності (спільної власності всіх республік) здійснюються на договірній основі між республіками — суб'єктами цієї власності.

Підприємства, установи, організації та об'єкти інших держав і їхніх громадян, міжнародних організацій можуть розміщуватись на території Української РСР та використовувати природні ресурси України згідно з законами Української РСР.

_______627

Українська РСР самостійно створює банкову (включаючи зовнішньоекономічний банк), цінову, фінансову, митну, податкову системи, формує державний бюджет, а при необхідності впроваджує свою грошову одиницю.

Вищою кредитною установою Української РСР є національний Банк України, підзвітний Верховній Раді Української РСР.

Підприємства, установи, організації та виробничі одиниці, розташовані на території Української РСР, вносять плату за використання землі, інших природних і трудових ресурсів, відрахування від валютних надходжень, а також сплачують податки до місцевих бюджетів.

Українська РСР забезпечує захист всіх форм власності.

VII. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Українська РСР самостійно встановлює порядок організації охорони природи на території Республіки та порядок використання природних ресурсів.

Українська РСР має свою національну комісію радіаційного захисту населення.

Українська РСР має право заборонити будівництво та припинити функціонування будь-яких підприємств, установ, організацій та інших об'єктів, які спричиняють загрозу екологічній безпеці.Українська РСР дбає про екологічну безпеку громадян, про генофонд народу, його молодого покоління.

Українська РСР має право на відшкодування збитків, заподіяних екології України діями союзних органів.

VIII. КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК

Українська РСР самостійна у вирішенні питань науки, освіти, культурного і духовного розвитку української нації, гарантує всім національностям, що проживають на території Республіки, право їх вільного національно-культурного розвитку.

Українська РСР забезпечує національно-культурне відродження українського народу, його історичної свідомості і традицій, національно-.

628

етнографічних особливостей, функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя.

Українська РСР виявляє піклування про задоволення національно-культурних, духовних і мовних потреб українців, що проживають за межами Республіки.

Національні, культурні та історичні цінності на території Української РСР є виключно власністю народу Республіки.

Українська РСР має право на повернення у власність народу України національних, культурних та історичних цінностей, що знаходяться за межами Української РСР.

IX. ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯБЕЗПЕКА

Українська РСР має право на власні Збройні Сили.

Українська РСР має власні внутрішні війська та органи державної безпеки, підпорядковані Верховній Раді Української РСР.

Українська РСР визначає порядок проходження військової служби громадянами Республіки.

Громадяни Української РСР проходять дійсну військову службу, як правило, на території Республіки і не можуть використовуватись у військових цілях за її межами без згоди Верховної Ради Української РСР.

Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї.

‡агрузка...

X. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Українська РСР як суб'єкт міжнародного права здійснює безпосередні зносини з іншими державами, укладає з ними договори, обмінюється дипломатичними, консульськими, торговельними представництвами, бере участь у діяльності міжнародних організацій в обсязі, необхідному для ефективного забезпечення національних інтересів Республіки у політичній, економічній, екологічній, інформаційній, науковій, технічній, культурній і спортивній сферах.

_______629

Українська РСР виступає рівноправним учасником міжнародного спілкування, активно сприяє зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, безпосередню бере участь у загальноєвропейському процесі та європейських структурах.

Українська РСР визнає перевагу загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права.

* * *

Відносини Української РСР з іншими радянськими республіками будуються на основі договорів, укладених на принципах рівноправності, взаємоповаги і невтручання у внутрішні справи.

Декларація є основою для нової Конституції, законів України і визначає позиції Республіки при укладанні міжнародних угод. Принципи Декларації про суверенітет України використовуються для укладання союзного договору.

Прийнята Верховною Радою Української РСР

16 липня 1990 року

 

630

І зміст

Вступ...........................................................................................................З

Розділ 1. Природа та географія України.................................................19

Розділ 2. Антропологія.............................................................................33

Розділ 3. Етнографія.................................................................................44

Розділ 4. Мова і говірки...........................................................................56

Розділ 5. Перша протоцивілізація землеробів.......................................65

Розділ 6. Перші протоцивілізації скотарів.............................................76

Розділ 7 Скіфське «царство»...................................................................86

Розділ 8. Антична цивілізація................................................................104

Розділ 9. Слов'янські племінні княжіння............................................126

Розділ 10. Хозарська держава................................................................144

Розділ 11. Держава русів........................................................................160

Розділ 12. Половецька протоцивілізація..............................................188

Розділ 13. Галицько-Волинська Русь...................................................202

Розділ 14. Українські землі — складова частина Литви

і Польщі.................................................................................214

Розділ 15. Козацька цивілізація............................................................228

Розділ 16. Кримський ханат..................................................................262

Розділ 17. Українська цивілізація в Російській імперії,

Речі Посполитій та Габсбурзькій монархії.........................280

Розділ 18. Українська ідея в XX столітті як цивілізаційний

чинник...................................................................................354

Розділ 19. Українська цивілізація в XX столітті...................................392

Розділ 20. Українська цивілізація доби незалежності:

проблеми і перспективи.......................................................466

Висновки................................................................................................506

Додатки:

Додаток до розділу 3. Українська діаспора:

цивілізаційний аспект..........................................................518

Додаток до розділу 7. «Мельпомена» Геродота...................................548

.

631

Додаток до розділу 8. «Декрет на честь Протогена».............................552

Додаток до розділу 9. «Стратегікон» Маврикія....................................556

«Історія воєн» Прокопія Кесарійського.............................558

Додаток до розділу 10. Ответное письмо хазарского

царя Иосифа (пространная редакция)................................560

Додаток до розділу 11. «Повість минулих літ» Нестора......................568

Додаток до розділу 15. Пакти й Конституції законів

та вольностей Війська Запорозького..................................582

Додаток до розділу 16. «Книга мандрів» Евлія Челебі........................602

Додаток до розділу 18. Четвертий Універсал У. Ц. Ради.....................612

Додаток до розділу 19. Договір про утворення Союзу Радянських

Соціалістичних Республік 30 грудня 1922 р......................618

Додаток до розділу 20. Декларація про державний суверенітет

України..................................................................................624

Наукове видання

Горєлов М.Є.

Моця О.П.

Рафальський О.О.

Цивілізаційна історія

України

 

Монографія

 

Художнє оформлення І.Михайлов

Коректор Ж.Кузнєцова

Верстка Ю.Прасолов, Н.Шевелева

 

Підписано до друку 15.06.05 Формат 60x84/16 Гарн.№\уіол. Папір офсетний. Друк офсетний.

Умовно друк, аркушів 39,5 Наклад 2000 прим. Зам. № 5-602

ТОВ УВПК "ЕксОб" 01054 Київ-54

вул. Гоголівська, 22/24

свідоцтво ДК № 655 від 31.10.01

ДрукДП "ЕкспресПоліграф" 04080 Київ, вул. Фрунзе, 47, корп. 2

На обкладинці: срібляник князя Володимира Святославича, козацька печатка XVII ст., малий герб УНР, Держ. герб УРСР, Малий держ. герб України.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)