АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Касова книга за жовтень 2002 р

Читайте также:
 1. Автор (Писатель) – Книга (Произведение) – Реципиент (Читатель)
 2. Вірші про жовтень
 3. Волшебная книга.
 4. Высшая Сущность и книга священного закона
 5. Древнерусская книга мертвых
 6. Египетская книга мертвых
 7. Индийская книга мертвых
 8. К Книгам Малых пророков
 9. К Книгам Соломоновым
 10. КАК И ПОЧЕМУ БЫЛА НАПИСАНА ЭТА КНИГА
 11. Как и почему была написана эта книга.
 12. Какой этикет существует в России сегодня и существует ли он в реальности, а не в отдельных книгах?

 

Дт Кт

Дата Зміст запису F Каса Банк Дата Зміст запису F Каса Банк  
2002 10.10 Сальдо п/п 2002 10.10 В касу по чеку № 251052 к    
З банку по чеку № 2501052 к    
Рахунки до сплати        
Рахунки до отримання жр          
Виплата по чеку № 200175 жз    
Надходження платежів від фірми Agro чек № 781120        
Борг компанії KORN        

В колонці Folio вказується джерело інформації, де:

п/п - після переносу;

жр - журнал реалізації;

жз - журнал закупок;

к - контра-статті, які пов'язані між собою подвійним записом у касовій книзі і не відображаються в інших регістрах.

 

За кордоном широко практикується система знижок, яка теж повинна знайти своє відображення в обліку.

В касовій книзі реєструються тільки фактично отримані кошти, тому для урахування наданих знижок інколи ведуть касову книгу з трьома сумовими колонками, де реєструється як надані, так і отримані знижки.

Знижки надаються з метою стимулювання прискорення розрахунків і діють, як правило, протягом місяця з дати розрахунків та визначаються у відсотках.

Підприємство має право відкривати в банку декілька рахунків. Відкривають їх зазвичай двох видів: поточні й депозитні.

На поточних рахунках акумулюються кошти, які використовує підприємство для розрахунків із своїми кредиторами та на які надходять кошти від різних дебіторів.

Банк може вимагати від фірми зберігати на рахунку певну суму коштів (компенсаційний залишок). Наявність такої суми впливає на діяльність компанії: вона не має такої ліквідності, як усі інші грошові активи, та зберігається на рахунку як забезпечення кредитного договору. Комісія з цінних паперів вимагає, щоб дані про компенсаційний залишок були представлені у примітках до фінансової звітності.

Кожний місяць банк надсилає власнику рахунка банківський звіт, в якому відображено:

· кожне надходження коштів на рахунок;

· кожний погашений чек вкладника;· підсумкову суму на рахунку за звітний період.

У цьому звіті відображено плату за банківські послуги, до нього додаються всі первинні документи, на підставі яких були проведені розрахункові операції.

Для кожного банківського рахунка в Головній книзі відкривається окрема сторінка, і як тільки фірма отримує банківський звіт проводиться банківська звірка.

Причини такої ситуації у наступному:

· можуть бути виписані чеки і відображені власником рахунка, але ще не погашені банком;

· депозити в дорозі - гроші направлені власником, але ще не оприбутковані банком;

· витрати на банківське обслуговування можуть бути відображені в Головній книзі тільки після отримання банківського звіту.

Для зручності проведення банківської звірки її форма надрукована на звороті банківського звіту. Після проведення звірки та врахування виявлених помилок узгоджена сума буде відображена у фінансовій звітності.

Маючи вільні кошти, компанія може відкрити депозитний рахунок, надати кредит банку під відсотки на певний строк; може здійснити інвестування, придбавши ринкові цінні папери.

Інвестиція, як визначено МСБО 25 "Облік інвестицій", - це актив, утримуваний підприємством з метою приросту капіталу через розподіл доходу (відсотків, дивідендів, роялті та ренти) для збільшення вартості капіталу або інших вигод для підприємства-інвестора.

Вкладення, зроблені однією компанією в акції чи облігації іншої компанії, можуть бути короткостроковими чи довгостроковими.

Поточна інвестиція - інвестиція, що легко реалізується за своїм характером та призначається для утримання протягом тільки одного року.

Придбавши акції, покупець стає співвласником цієї компанії і на підставі цього отримує дивіденди.

Придбавши облігації, покупець стає кредитором компанії-емітента і за вкладання коштів у розвиток іншого підприємства отримує доход у вигляді процентів.

Придбавши депозитний сертифікат, фірма інвестує банки заробляє на цьому прибуток, який залежить від терміну та суми інвестицій.

Придбання акцій та облігацій можна розглядати як довгострокові інвестиції, але головна відмінність полягає у ставленні до них інвестора - на який час він бажає володіти цими паперами.

Щоб інвестиції можна було класифікувати як короткострокові, вони повинні відповідати двом вимогам: вільно обертатися на ринку; мати короткостроковий період дієздатності.

Вільно обертатися на ринку означає, що цінні папери в будь-який час можуть бути перетворені на гроші або обмінені на щось інше, що у свою чергу може вільно перетворитися на гроші.

Інвестиції, які класифікуються як поточні активи, слід відображати в балансі:

· або за ринковою вартістю;

· або нижчою з двох оцінок - за собівартістю чи ринковою вартістю.

Короткострокові інвестиції, відповідно до принципу собівартості, первісно відображаються в обліку за вартістю придбання, яка включає у себе ринкову ціну плюс усі витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів.

Наприклад, придбання 1000 акцій компанії УЕКВАТІМ за $45,000 слід відобразити в обліку таким чином:

Короткострокові інвестиції (1000 х $45) 45,000.

Грошові кошти 45,000.

Перевищення ринкової вартості короткострокових акцій над їх собівартістю в обліку не фіксується. Якщо 31.12.2004 р. акції компанії УЕКВАТІМ котирувались на біржі по $48, в балансі компанії, що здійснила короткострокові вкладення першого травня, вони будуть відображені в сумі $45,000.

При отриманні доходу у вигляді дивідендів господарська операція відображається наступним чином:

Грошові кошти (1000 х $0,50) 500.

Доход від короткострокових інвестицій 500.

Припустимо, що на кінець року акції компанії УЕКВАТІМ котируються на фондовому ринку по $40, що менше, ніж вартість їх придбання, згідно з правилом нижчої вартості, в обліку повинен бути відображений нереалізований збиток у сумі $5,000.

Нереалізовані збитки по короткострокових інвестиціях 5,000.

Короткострокові інвестиції 5,000.

Зменшення вартості короткострокових інвестицій повинно знайти своє відображення у фінансовій звітності компанії.

Після продажу інвестиції різницю між чистою виручкою від реалізації і балансовою вартістю слід визнавати як дохід або витрати.

Фірма може володіти акціями декількох компаній і тоді вони розглядаються як інвестиційний портфель акцій. Коли поточна ринкова вартість цих акцій стає нижчою, ніж вартість придбання, падіння вартості акцій відображається в обліку як позареалізаційні збитки.

 

Компанія FORTUNE


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)