АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Приклад подання (непрямий метод)

Читайте также:
 1. I. Прикладная анатомия
 2. II. Право на фабричные рисунки и модели (прикладное искусство), на товарные знаки и фирму
 3. Визначення та приклади основних та елементарних типів шифрів.
 4. Вказати риси пристосованості земноводних до водного(на прикладі пуголовка) і наземного способу життя.Розмноження і розвиток земноводних.
 5. Вопрос Загальна характеристика апеляційного оскарження, строк подання. Вимоги до форми та змісту апеляційної скарги (подання).
 6. вопрос Загальна характеристика касаційного оскарження, строк подання. Вимоги до форми та змісту касаційної скарги (подання).
 7. Де p - це тиск, F - прикладена сила, S - площа судини.
 8. ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
 9. Декоративно-прикладное искусство Японии
 10. ДЛЯ ПРИКЛАДУ: зробивши покупку у травні, покупець стає учасником травневого етапу; зробивши покупки у червні, той самий покупець стає учасником червневого етапу Акції.
 11. Елементи культурного комплексу та їх приклади у місті Харкові.
 12. Етика ділових взаємин як галузь прикладної етики та її ключові принципи

"НАRVEY": Витяг із фінансової звітності за 2003 рік

(за континентальною моделлю обліку)

Одиниці виміру ($1,000000)

  Акції капіталу Резерв капіталу Нерозподілений прибуток Чистий прибуток Частка акціонерів Частка меншості Різниці від переоцінки Усього
31/12/2001 3,621 5,589 10,571 2,725 22,506 (1,907) 21,056
Зміни в акціонерному капіталі у результаті внесків у капітал і виплат дивідендів
Внески в капітал        
Виплати дивідендів       (1,231) (1,029) (9)   (1,240)
    (1,231) (1,029) (9)   (1,038)
Інші зміни в акціонерному капіталі, не відображені в прибутку
Курсові різниці            
Інші різниці       (22) (168)
        (22)
Зміни в акціонерному капіталі, відображені в прибутку
Віднесені на нерозподілений прибуток       1,494 (1,494)  
Прибуток після податку за 2001 рік       2,941 2,941   2,952
      1,494 1,447 2,941   2,952
21/12/2002 3,652 5,760 12,276 2,941 24,629 (1,143) 23,923
Зміни в акціонерному капіталі у результаті внесків у капітал і виплат дивідендів
Внески в капітал                
Виплати дивідендів       (1,388) (1,388) (5)   (1,393)
        (1,388) (1,388) (5)   (1,393)

 

Інші зміни в акціонерному капіталі, не відображені в прибутку
Курсові різниці             (771) (771)
Інші різниці       (21)  
        (21) (771) (698)
Зміни в акціонерному капіталі, відображені в прибутку
Віднесені на нерозподілений прибуток       1,553 (1,553)  
Прибуток після податку за 2002 рік       3,157 3,157   3,159
      1,553 1,604 3,157   3,159
31/12/2003 3,652 5,760 13,923 3,157 26,492   24,991

 Примітки (пояснення) є невід'ємною частиною фінансових звітів, вони допомагають користувачам аналізувати звіти.

МСБО 1 "Розкриття облікової політики", переглянутий у 1997 році, пропонує надавати примітки у такій послідовності:

1. Відповідність фінансових звітів вимогам МСБО.

2. Застосовані основи оцінки та облікової політики.

3. Допоміжна інформація до статей, наведених у складі кожного фінансового звіту в тому порядку, в якому подані кожна стаття і кожен фінансовий звіт.

4. Інші розкриття.

 

Схема 1. Взаємозв’язок між видами звітності

У примітках до фінансової звітності компанії відображають загальну основу підготовки фінансової звітності, перераховують конкретні аспекти облікової політики, які необхідні для правильного розуміння фінансових звітів; додаткові таблиці та додаткову інформацію, яка не подана у самій фінансовій звітності, але необхідна для забезпечення її зрозумілості та доречності.

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ:

· Засоби підприємства повинні мати вартість та контролюватись підприємством.

· Зобов'язання поділяються на поточні та довгострокові.

· Поточні зобов'язання підлягають виконанню протягом одного року.

· Довгострокові зобов'язання погашаються протягом періоду, що більше одного року або операційного циклу.

· Капіталом є сума акціонерного капіталу та нерозподіленого прибутку, накопиченого з моменту створення підприємства.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)