АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Звіт про рух грошових коштів

Читайте также:
 1. Аналіз грошових потоків підприємства.
 2. Аналіз грошових потоків підприємства.
 3. Аналіз ефективності використання оборотних коштів на підприємстві
 4. Аудит грошових коштів
 5. Види грошових систем та їх еволюція
 6. Виникнення і розвиток грошових відносин
 7. Виникнення та еволюція грошових відносин
 8. Виплата грошових дивідендів.
 9. Грошова Пр: сутність, ліквідність грошових активів, грошові агрегати, графічна інтерпретація.
 10. Еволюція грошових систем
 11. Звіт про рух грошових коштів

Приклад подання (непрямий метод)

"НАRVEY": Витяг із фінансової звітності за 2003 рік

(за континентальною моделлю обліку)

Одиниці виміру ($1,000000)

  Звітний період Попередній період
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року $3,414 $3,015
Результат операційної діяльності 6,151 6,018
Податок на прибуток до сплати (1,687) (1,941)
Амортизація та знос 3,001 3,050
Зміни в довгострокових резервах (655) (622)
Прибуток (збитки) від списання довгострокових активів (208) (25)
Валова сума грошових коштів від операційної діяльності 6,602 6,480
Збільшення запасів (735) (43)
Збільшення торговельної дебіторської заборгованості (265) (623)
Збільшення торговельної кредиторської заборгованості
Інші зміни в оборотному капіталі (185)
Чиста сума грошових коштів від операційної діяльності 5,516 6,707
Грошові виплати за придбання основних засобів (5,232) (4,615)
Грошові надходження від реалізації основних засобів
Придбання інвестицій (33) (337)
Грошові виплати за придбання (2,825) (748)
Відсотки й дивіденди отримані
Грошові потоки від торгових цінних паперів 386 332
Чиста сума грошових коштів, використана в інвестиційній діяльності (6,227) (4,647)
Внески в капітал
Дивіденди "HARVEY" та виплати дивідендів акціонерній меншості (1,393) (1,240)
Випуск боргових зобов’язань 3,319 2,398
Погашення боргових зобов’язань (1,608) (2,488)
Виплачені відсотки (674) (669)
Чиста сума грошових коштів, використана у фінансовій діяльності (356) (1,773)
Зміни залишків грошових коштів та їх еквівалентів у результаті комерційної діяльності (1,067) 287
Зміни залишків грошових коштів та їх еквівалентів в результаті змін у консолідованих компаніях (36)
Зміни залишків грошових коштів та їх еквівалентів в результаті зміни валютних курсів 4 45
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 2,315 3,414
Цінні папери та інші інструменти 1,051 1,388
     
Ліквідні активи, відображені в балансі 3,366 4,802

 Звіт про власний капітал підприємства повинні додавати до річного звіту для забезпечення порівняльного аналізу інформації.

Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Визнання й оцінка власного капіталу безпосередньо залежить від визнання й оцінки його складових - активів і зобов'язань.

Власний капітал утворюється двома шляхами:

· внесенням власниками підприємства грошей та інших активів;

· накопиченням суми доходу, що залишається на підприємстві.

Сума власного капіталу - це абстрактна вартість майна, яка не є його поточною чи реалізаційною вартістю, а тому не відображає поточну вартість прав власників фірми.

Без власного капіталу підприємство не може бути обліковою одиницею. Підприємство створюється з метою отримання прибутку і реалізувати цю мету воно може лише за умови збереження власного капіталу.

 

Звіт про зміни в капіталі


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)