АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Баланс на 25 січня 2003 р

Читайте также:
 1. E. баланс відображає інформацію на певну дату, а звіт про фінансові результати за певний період
 2. V етап-з січня 2000 р. (індивідуальної приватизації (роздержавлення), або сучасний період)
 3. АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНС
 4. Акт балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между общим имуществом многоквартирного дома и помещением Собственника
 5. АКТ приема-передачи бонусных карт «Клуб покупателей «Посуда Центр» с балансом 100 бонусов и карт «1000 бонусов»
 6. АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА (ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЛИКВИДНОСТИ)
 7. Анализ ликвидности баланса_____________ за 201_-201_
 8. Аналіз платоспроможності п-ва, ліквідності балансу.
 9. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 10. Баланс власти. Формы власти и влияния
 11. Баланс підприємства як найважливіша форма звітності, його структура та джерела даних для складання.

 

Активи Сума Зобов’язання, капітал Сума  
Грошові кошти $16,500 Вексель виданий $15,000  
Рахунки до отримання 18,000 Рахунки до сплати 20,000  
Товарно-матеріальні запаси 12,700 Капітал пана Petroffa 20,000  
Нерозподілений прибуток 8,200  
Земельна ділянка 16,000  
Разом $63,200 Разом $63,200  

 

· 30 січня пан Petroff отримав пропозицію продати компанію за $80,000, незважаючи на те, що капітал компанії складав на той момент лише $63,200, тобто в результаті такої пропозиції компанія "ХРАNDА" має репутацію (гудвіл), що оцінюється в $16,800.

Дана подія ніяк не буде відображена в балансі компанії "ХРАNDА", оскільки власник компанії пан Petroff пропозицію відхилив, і по суті господарська операція не відбулася.

Як видно, результати трансакцій відображаються в балансі компанії, при цьому зміни стосуються активів компанії, її зобов'язань та капіталу. Капітал компанії змінювався в результаті її господарської діяльності, тобто фірма отримувала прибуток.

Після запису всіх поточних господарських операцій з журналу реєстрації бухгалтер складає робочу таблицю, яка включає пробний баланс, регулятиви, відрегульований баланс, номінальний рахунок прибутків, балансовий звіт і пробний баланс на останній день звітного періоду.

Пробний баланс - це перелік усіх окремих рахунків Головної книги і, відповідно, це всі підсумкові сальдо цих рахунків. Пробний баланс використовується для перевірки рівняння записів на рахунках. Він відображає всі ділові операції компанії за звітний період.

До повного циклу обробки облікової інформації входять відповідні фази:

 

Отримання прибутку є головною метою створення підприємства, отже його власник повинен знати реальний фінансовий результат від підприємницької діяльності. Ця інформація необхідна для розробки обґрунтованих планів на майбутнє, одержання кредитів, визначення сум податків. Дані про прибуток компанії цікавлять також користувачів фінансової звітності - інвесторів, постачальників, акціонерів.

В бухгалтерському обліку точне визначення прибутку має важливіше значення, ніж фактична вартість матеріальних запасів.Збільшення нерозподіленого прибутку в результаті діяльності компанії називається доходом, відповідно зменшення нерозподіленого прибутку має назву витрати.

Збільшення доходів фірми відображається на кредиті рахунків «Доходи». Накопичення витрат показується на дебеті рахунків «Витрати».

Відомості про розмір прибутку та способи його отримання відображають у Звіті про прибутки та збитки, який є не менш важливим звітом, ніж бухгалтерський баланс.

Звіт про прибутки та збитки містить інформацію про доходи та витрати підприємства, різниця між якими є прибутком або збитком компанії.

Нерозподілений прибуток показує суму, що залишається в розпорядженні компанії.

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ:

· Кожна трансакція зачіпає дві статті балансу.

· Балансова формула А = З – ВК не повинна при цьому порушуватись.

· Події, що не впливають на показники балансу, не є трансакціями.

· Деякі операції одночасно впливають на розмір засобів підприємства та його капіталу або засобів та зобов'язань, при цьому зберігається основна балансова формула.

· Доходи є збільшенням капіталу в результаті діяльності підприємства за певний період, витрати - зменшення капіталу.

· Прибуток за певний період - це різниця між доходами та витратами за цей же період.

· Трансакція спочатку записується в журнал, а вже потім суми переносяться на рахунки бухгалтерської книги.

· Рахунки доходів та витрат є номінальними. В кінці кожного звітного періоду їх закривають і виводять залишок - нерозподілений прибуток.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)