АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Грошова Пр: сутність, ліквідність грошових активів, грошові агрегати, графічна інтерпретація

Читайте также:
 1. AГIOГРАФІЧНА ЛІТЕРАТУРА
 2. Аналіз грошових потоків підприємства.
 3. Аналіз грошових потоків підприємства.
 4. Аудит грошових коштів
 5. Банківська система та грошова пропозиція.
 6. Банківська система та грошова пропозиція.
 7. Блок 23. БІОСФЕРА. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА
 8. Валовий внутрішній продукт: сутність, зміст його елементів за виробничим методом.
 9. Валютний курс: сутність, режими курсоутворення, паритет купівельної спроможності та зв’язок з платіжним балансом.
 10. Валютний курс: сутність, режими курсоутворення, парітет купів.спроможності та зв’язок з платіжним балансом.
 11. Валютний курс: сутність, режими курсоутворення, парітет купівельної спроможності та зв’язок з платіжним балансом.
 12. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація

 

Пропозиція грошей є реальною грошовою масою і визнач-ся за формулою: Прг=ГМ/Ц. Грошова Пр склад-ся із готівкових і безготівкових грошей. Всі вони в залежності від рівня їх ліквідності об'єднуються зростаючим підсумком в окремі грошові агрегати.

Під ліквід-тю активів розуміють можливість їхнього перетворення в грошову форму без суттєвої втрати варт-ті і в короткий строк.

Агрегати - показники тих грошей, які працюють в обороті , знаходяться в розпорядженні тих суб'єктів, які готові випустити їх в оборот. Вони відрізняються між собою на певний елемент, який виражаї додатковий ліквідний актив, але з меншим ступенем ліквідності, ніж у попередньому агрегаті.

М0 – готівкові гроші поза банками;

М1 – М0+кошти на розрах-х та поточних рах-х;

М2 – М1+строкові депозити;

М3 – М2+кошти клієнтів за трастовими операціями банків.

Отже, кожний наступний грошовий агрегат відрізняється від попереднього не лише за структурою, а й за величиною. Широка грошова маса (ГМ) – це агрегат М3. Грошова Пр контрол-ся НБУ через окремі грошові агрегати. Контрол-чи грошові агрегати, НБ цілеспрямовано впливає на грош-й ринок.

Графік Пр грошей.

ВС

 

 

       
   
 
 

 


ГМ1 ГМ2 ГМ

Пр грошей залежить від грошово-кредитної політики НБ. Іншими словами, величина грошової Пр регул-ся НБ і не залежить від відсоткової ставки (ВС).

Пр грошей у країні зростає, якщо зростає грошова база; зниж-ся норма обов'язкових мінім банк-х резервів; зменш-ся надлишкові резерви комерційних банків; зниж-ся частка готівкових грошей у заг сумі платіжних засобів населення.

35. Попит на гроші: види, сутність, кількісна визначеність та графічна інтерпретація.

 

Грошовий попит — це По на реальну грошову масу (Пог = ГМ/Ц). Він включає попит на гроші для угод і попит на гроші як активи.

Попит на гроші для угод випливає з їхньої функції як засобу обігу, тобто з їх використання для купівлі товарів і послуг. Попит на гроші для угод знаходиться в прямій залежності від номінального ВВП. Чим більша загальна грошова вартістіь товарів і послуг, що знаходяться в обігу, тим більше потрібно грошей для угод. Обернено на цей попит впливає швидкість обертання грошей.ВС

 

 


 
 

 


ГМ1 ГМ2 ГМ

На рис графічно відображено співвідношення між По на гроші для угод і ставкою відсотка. Оскільки попит на гроші для угод не залежить від ставки відсотка, він мас вигляд вертикальної прямої.

Кількість грошей в обігу визначається рівнянням обміну, відомим як формула Фішера: ГМхШ=ЦхО,

де Ш — швидкість обертання грошей; Ц — середній рівень цін; О — кількість угод.

Цілком справедливо вважати, що немає таких угод, які б не були враховані у ВВП. Тоді: ГМхШ=ЦхВВЦр де ВВП – реальний валовий внутрішній продукт. Звідси попит на гроші для угод дорівнює:

З цієї формули випливає, що По на гроші для угод залежить від 2-х факторів: реального обсягу вир-ва — з його зростанням зростає і По на гроші; швидко обертання грошей — чим вища швидкість обертання грошей, тим менша їх кількість, що необхідна для обслуговування угод.

Реальний ВВП лежить в основі номінального ВВП:

Ц х ВВПр = ВВПн,де ВВПн —номінальний валовий внутрішній продукт. Тоді:

Швидкість обертання грошей, які обслуговують угоди (М1):

Попит на гроші як активи (По.га.) випливає з їхньої функції як засобу заощадження. В цьому випадку гроші розглядаються як засіб збереження вартості. Володіння грошима в цій якості перетворює їх на активи.

Але вартість можна зберігати не тільки у формі грошей, а й у формі фінансових активів (наприклад, облігації). Кожна з цих форм має свої переваги і недоліки.

Перевагою володіння грошима є їх висока ліквідність, але їх недолік полягає в тому, що вони не приносять доход їхньому власнику.

Переваги володіння облігаціями полягають в тому, що вони приносять доход у формі відсотка, але їх недоліком є низька ліквідність.

Тому особи, які володіють вартістю, постійно вирішують альтернативу зберігати вартість у формі грошей чи у формі фінансових активів. На її вирішення впливає %-ва ставка, тобто рівень доходів від фінансових активів. %-ва ставка визначає По на гроші як активи. Чим вища %-ва ставка, тим більша альтернативна вартість грошей, тобто тим більше доходу втрачають власники грошей від їх зберігання. Тому за зростання %-вої ставки зростає По на фінансові активи і падає По на гроші як бездоходний актив


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)