АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Рівновага на грошовому ринку. На цьому графіку похила лінія характеризує початковий попит на гроші як активи

Читайте также:
 1. Взємодія попиту та пропозиції на ринку праці
 2. Визначення місця даного готелю на ринку туристичних послуг. Охарактеризувати контингент мешканців та середній рівень завантаженості протягом року і порівняно з минулим
 3. Гранична ефективність інвестицій, процентна ставка та оптимальний обсяг залучення капіталу. Рівновага на ринку капіталу. Сукупні інвестиції і процентна ставка.
 4. Державне регулювання ринку робочої сили і державна система забезпечення зайнятості.
 5. Державне регулювання ринку цінних паперів
 6. Державне регулювання ринку цінних паперів.
 7. Державне регулювання ринку цінних паперів. Правовий статус Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 8. Державне регулювання фондового ринку.
 9. Економічна рівновага в умовах відкритої економіки. Модель Манделла – Флемінга.
 10. Економічна рівновага в умовах відкритої економіки. Чистий експорт як компонент сукупних видатків.
 11. Економічна рівновага на основі моделі AD-AS
 12. Економічна рівновага та її забепечення

На цьому графіку похила лінія характеризує початковий попит на гроші як активи. Але вона зміщена вправо на відстань ОГМ1. Пунктирна вертикальна лінія Пог у. — це графік попиту на гроші для угод, що не залежить від відсоткової ставки. Відрізок ГМ1— ГМ2 —це попит на гроші як активи за даної відсоткової ставки (ВС1). Отже, початковий грошовий попит у цілому дорівнює відрізку ОГМ2. Враховуючи лінію Пог у., похила лінія По.г1 відбиває загальний попит на гроші.

Вертикальна лінія Пгр.1 — це початкова пропозиція грошей. Вона перетинає лінію загального попиту на гроші (Пг о.1) в точці Т1, і означає, що початкова рівновага на грошовому ринку досягається за відсоткової ставки на рівні ВС1.

Розглянемо наслідки змін у пропозиції грошей. Припустимо, що Національний банк збільшив грошову пропозицію до Пгр.2,. Лінія пропозиції зміщується вправо. Але грошовий попит не змінився, тому рівновага порушується. Це призведе до надлишку грошей, виникають зайві гроші. За початкової ставки відсотка (ВС1) суб'єкти ринку будуть намагатися звільнитися від грошей, купуючи більше фінансових активів (наприклад, облігацій). Але витрати грошей одними означає придбання грошей іншими. Тому колективна спроба купити більше облігацій збільшує попит і ціни на них. Одночасно ціна грошей — відсоткова ставка — знижується. І навпаки. Це випливає і з формули відсоткової ставки:

де відсотковий доход — це фіксована величина. Тому за зростання цін на облігації параметри грошової рівноваги змінюються. На графіку вона змістилася вправо і вниз до точки Т2, внаслідок чого рівновага на грошовому ринку відновлюється при ВС2.

Звернемося тепер до змін у попиті на гроші. На графіку грошова пропозиція залишається на рівні Пгр.2, а попит на гроші зменшується в положенні лінії По.г2. Знову з'являються зайві гроші, які піднімають ціну облігацій, знижують відсоткову ставку до ВС3, що відновлює рівновагу на грошовому ринку в точці Т3. І навпаки.

Таким чином, механізм відновлення рівноваги виглядає так:

1) перевищення Пр над По викликає появу надлишкових грошей, які спрямовуються на придбання облігацій;

2) надлишкові гроші збільшують По на облігації, що підвищує їх ціну;

3) зростання цін на облігації викликає зниження %-вої ставки.Висновок: нерівновага на грошовому ринку викликає зміни в цінах на облігації і через них — у відсоткових ставках. Ціни на облігації і відсоткові ставки є обернено залежними. Зміни відсоткових ставок впливають на готовність заощаджувати гроші, що відновлює рівновагу на ринку грошей. Рівноважна ставка відсотка вирівнює кількість грошей, що пропонуються і потребуються.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)