АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Модель ек-го кругообігу в умовах змішаної ек-ки. Ф-ції держави в процесі ек-го кругообігу в умовах закритої та відкритої ек-ки

Читайте также:
 1. C) екі факторлы модель
 2. GAP модель: (модель разрывов)
 3. I. Запроваджується в умовах воєнного стану.
 4. Автокорреляция в остатках. Модель Дарбина – Уотсона
 5. Автономні інвестиції. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування. Модель акселератора.
 6. Аддитивная модель временного ряда
 7. Академіна модель освіти
 8. Активне соціально-психологічне навчання у процесі формування професійної компетентності фахівця.
 9. Американская модель
 10. Американская модель управления.
 11. Анализ деловой активности предприятия. Факторная модель Дюпон.
 12. Аналіз видатків Мостиського району на фінансування соціальних потреб у сучасних умовах

1 ринок ресурсів 3

2 9 10 4

13 15

підп-ва 14 уряд 16 домогосп-ва

11 12

6 5 7 8

ринок продуктів

1. вир-чі витрати

2. ресурси

3. грош. доходи

4. ресурси

5. товари та послуги

6. грош. доходи

7. товари та послуги

8. споживчі витрати

9. витрати

10. ресурси

11. витрати

12. товари та послуги

13. товари та послуги

14. чисті податки

15. товари та послуги

16. чисті податки

Функції уряду в умовах закритої ек-ки.

Домогосп-ва і підпр-ва взаємодіють не тільки між собою а й з урядом, від заходів якого теж залежить рівновага в ек-ці. У моделі ек-го кругообігу уряд виконує три ф-ції.

1) він здійснює на відповідних ринках дер­ж. закупки ресурсів та продуктів і внаслідок цього несе відповідні витрати, які впливають на сукупні витрати ек-ки. На рис. це відображ-ть потоки по вертикалі.

2) уряд надає домогосп-вам і підпр-вам колективні (суспільні) блага, пов'язані із утриманням бюдж. сфери. Це відображ-ть верхні горизонтальні потоки, які поєднують уряд із суб'єктами приватного сектора ек-ки.

3) для здійснення своїх витрат уряд формує держ. доходи за рахунок збирання податків: приб. податок з громадян, податки на прибуток підпр-в, продуктові (непрямі) податки тощо. Це все є валові податки. Але поряд з цим уряд має справу з подат­ками зворотніми. До них відносяться трансфертні платежі (пенсії, стипендії, виплати по безробіттю та страхуванню, дотації, субсидії). Валові податки за мінусом трансфертних платежів є чистими податками.

Наведена модель ек-го кругообігу показує, як уряд може впливати на параметри ек-ної рівновага.

1) змінюючи обсяг держ. закупок товарів та послуг, уряд має можливість адекватно впливати на сук-й По ек-ки і, як результат, на обсяги вир-ва.

2) уряд може впливати на По приватного сектора ек-ки через величину чистих податків. Змінюючи рівень оподаткування або величину трансфертних платежів, уряд може зменш-ти або збільш-ти доходи суб'єктів цього сектора, від яких залежить їхній По.

Функції уряду в умовах відкритої економіки.

Ек-ка будь-якої країни, як правило, є відкритою. Світове госп-во доповнює внутрішні ринки та роздвоює потоки ресурсів продуктів, доходів і витрат двома напрямками — по лінії внутрішніх і зовнішніх ринків. Якщо суб'єкти ек-ного кругообігу експортують на світовий ринок ресурси та продукти, то у зворотному напрямку вони одержують грошові дохюди. І навпаки, якщо вони імпортують із світового ринку ресурси та продукти, то у зворотному напрямку вони несуть відповідні витрати.

Зовнішній світ бере участь в ек-ному кругообігу і через міжнародні фінансові ринки. Якщо національні заощадження є недостатніми для фінансування ек-ки, її суб'єкти, в тому числі уряд, можуть отримати фінансові ін'єкції з боку міжнародних фінансових організацій, іноземних урядів та приватних підпр-в. І навпаки, якщо нац. заощадження перевищують внутрішні потреби, ек-ні суб'єкти можуть фінансувати ек-ку ін. країн.

 

 

18. Сукупний По: сутність, цінові і нецінові чинники та графічна інтерпретація їх впливу на сук-й По.

 

Сукупний (сук-й) попит (СПо) — це реальний обсяг нац. продукту, який ек-ка має намір закупити з метою задоволення своїх платоспроможних потреб. У грошовій (номінальній) формі сук-й По визнача­ється сук-ми витратами ек-ки на закупівлю товарів та послуг, які складаються із споживчих витрат, валових інвестицій, держ. закупок і чистого експорту. Співвід-ня між сук-м По і сук-ми витратами можна виразити формулою: СПо * Ц = СВ (споживчі витрати)+ ВІ (валові інвестиції)+ ДЗ (держ. закупки)+ ЧЕ (чистий експорт), де Ц — середня ціна на товари та послуги.

Сук-й По знаходиться в оберненій залежності від ціни. У зв'язку з цим на графіку крива сукупного По набуває вигляду негативно похилої лінії. СПО3 СПО1 СПО2

Ц Ц

       
   
 

 

 


ВВП ВВП

О3 О1 О2

Рис 1 (вплив цін-х факторів). Рис 2 (вплив нецін-х).

Цінові фактори.

1) Ефект %-вої ставки. При зрос­танні цін покупцям треба більше грошей для оплати угод => зростає По на гроші, що при незмінній грошовій масі викликає підвищення їх ціни, т.б. %-вої ставки. Внаслідок цього сук-й По зменш-ся за рахунок По на ті товари, для купівлі яких потрібно брати гроші в кредит (інвестиц-х товарів, високовартісних, довгострок-го викор-ня).

2) Ефект багатства. При зростанні цін реальна вартість накопичених фінанс-х активів із фіксованим доходом, що знаходяться у населення, зменш-ся. В такому випадку власники фінанс-х активів стають реально біднішими, що скорочує їхній По. І навпаки, за умов зниження цін реальна вартість фінанс-х активів збільш-ся, що підвищує По з боку їхніх власників.

3) Ефект чистого експорту. Відбиває вплив зовнішнього сектора ек-ки на сук-й По і ВВП. Він проявляється тоді, коли ціни на вітчизняні товари зростають або зменш-ся порівняно з цінами на іноземні товари. За ін. незмінних умов зростання цін всередині країни викликає збільш-ня імпорту і зменш-ня експорту. Внаслідок цього скороч-ся чистий експорт у складі сук-го По.

Вплив цінових факторів на сук-й По відтворюється на графіку за допомогою руху ек-ки вздовж нерухомої кривої сук-го По.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)