АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Рівноважний ВВП (ВВПр) на основі методу «видатки-випуск» та його графічна інтерпритація

Читайте также:
 1. AГIOГРАФІЧНА ЛІТЕРАТУРА
 2. Алгоритм методу
 3. Блок 23. БІОСФЕРА. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА
 4. Варіанти застосування методу. Порівняння з методом переміщень
 5. ВВП и його розрахунок по методу потока видаткив.
 6. Вдосконалення методу підбору і оцінки управлінських кадрів .
 7. Взаємозв'язок сукупного попиту та сукупної пропозиції. Рівноважний обсяг виробництва.
 8. Визначення потенційного ВВП на основі розриву ВВП. Вплив безробіття на динаміку ВВП.
 9. Визначення рівноважного ВВП на основі методу “видатки-випуск”.
 10. Викладіть сутність вартісного методу вимірювання продуктивності праці.
 11. Вимоги до використання методу проектів
 12. Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП: графічна інтерпретація, гранична схильність до імпорту, мультиплікатор видатків у відкритій економіці.

 

Метод «видатки-випуск» є кейнс. моделлю тов. ринку. В основі цього методу - тотожність сукупних видатків(СуВ) – видатки, які плануються всіма покупцями для задоволення своїх платоспроможних потреб, і ВВП, що можна виразити: СуВ = споживчі витрати(СВ)+валові інвестиції(ВІ)=ВВП.

Співвідношення між СуВ і ВВП – це співвідношення між планами покупців і продавців, які, як правило не збігаються і при цьому виникають незаплановані зміни в тов. запасах. Коли СуВ<ВВП, виникає перевиробництво з незапланованим збільш. тов. запасів. Коли СуВ>ВВП – недовиробництво з незапланованим зниж. тов. запасів. Незаплановані зміни в тов. запасах порушують інвест. Плани підпрємств, тому виділяють: а) заплановані інвест. – витрати на інвест. тов., які відповід. уявленням підпрємств про очікувані зміни у сукупному попиту(Спо) на вироблені тов. та послуги. б) незаплановані інвест. - витрати., які підпрємства змішені здійснювати в товарні запаси. Ці інвест. виконують балансуючу роль в економіці. Þ СуВ+-ВІн=ВВП, де +-ВІн - незаплановані інвест. в товарні запаси, СуВ+-ВІн – фактичні СуВф. З цієї формули Þ незалежно від стану екон., СуВф завжди = ВВП.

Рівноважний ВВП (ВВПр) – це такий обсяг вир-ва , якому відповідають СуВ, достатні для закупки всієї продукції, виробленої в поточному періоді. Екон. постійно тяжіє до рівноваги, як до своєї природної норми Þ коли СуВ>ВВП і відбувається незаплановане зменш. тов. запасів, пілприємства будуть збільшувати вир-во до рівня СуВ; коли СуВ<ВВП і відбувається незаплановане збільш. тов. запасів, вони будуть змушені скорочувати вир-во до рівня СуВ.

Графічна модель «видатки-випуск» («кейнс. хрест»).

СуВ Т2 СуВф=СуВ=ВВП

СуВ2

СуВ1 Т3 Т1 СуВф=СуВ+-ВІн

СуВ3 Незаплановане збільш. інвест. в тов. запаси +ВІ

Незаплановане зменш. інвест. в тов. запаси

О3 О1 О2 -ВІ

 

Бісектриса – це ситуація, коли СуВф і СуВ заплановані збігаються. Перетин ліній факт. і заплан. СуВ свідчить прототожність між цими витратами (СуВ1=СуВ) і про те, що ВВПр= О1. Але в дійсності СуВф не збігаються з з запланов. СуВ. Коли СуВ2<СуВ, підприємства виробили продукції більше, ніж зможуть реалізувати (О2>О1) – відбувається незапланований приріст інвест. в тов. запаси, що викликає скорочення ВВП від О2 до О1. Коли СуВ3>СуВ, підприємства виробили прод. менше, ніж це відповідає планам покупців (О3<О1) – відбувається незапланований зменш. інвест. в тов. запаси, що викликає тенденцію до збільш. ВВП від О3 до О1. 

22. Рівноважний ВВП на основі методу “Вилучення- ін”єкції” та його графічна інтерпретація.

 

В основі методу “Вилучення- ін”єкції” лежить та обставина, що в економ. кругообігу постійно мають місце вилучення (зменшення видатків) або ін”єкції ( збільшення видатків ). Вилучення відбуваються у формі заощаджень, податків, імпорту. Ін”єкції здійснюються в формі інвестицій, депж. закупок, експорту.Економ. рівновага існуватиме лише за умов, якщо вилучення = ін”єкціям. У спрощеному варіанті, яким є приватна ек-ка закритого типу, вилучення відбуваються лише у формі заощаджень, а ін”єкції—у ф-мі інвестицій.За цих умов модель економ. рівноваги виглядає так: S=I, де S-заощадж.; I -заплановані інвестиції.

Факт. Інвестицї, як правило, відхиляються від запланованихна величину незапланованих інвест-й =І ± І¢. Отже, S = I ± І¢. Це положення завжди кореспондується з методом “видатки – випуск”, за яким факт. сук. видатки=ВВП за рахунок незаплановані інвест-й. Незаплановані інвест-ї—такі, які підпр-ва змушені вкладати в товарні запаси. Якщо тов. запаси ­, то незаплановані інвест-ї ­.

У графічній інтерпретації модель “Вилучення- ін”єкції” має вигляд:

I,S S

S2

 

S1 I

 

S3

 

 

ВВП

Згідно з малюнком, лише ВВП 1 є рівноважним, оскільки виробляється за умов, коли заощадж. =заплановані інвестиціям. S 1= I , а І ¢¢>0. ВВП 2 більше рівноважного, оскільки вилучення в формі заощаджень більше запланованих інвестицій: . S2¢>I , а І ¢< 0. ВВП 3 менше рівноважного, оскільки вилучення в формі заощаджень менше запланованих інвестицій: . S3< I , а І ¢< 0.

Заощадження є ф-цією д-ду, а заплановані інвестиції –елемент сукупних видатків. Тому перевищення заощаджень над запланованих інвестиціями свідчить про перевищення доходів порівняно з сук. видатками . Якщо S2¢>I , тоВВП >Сук. видатків, що узгоджує між собою два методи визначення рівноважного ВВП.

Заощадження зазвичай не дорівнюють заплан. Інвестиціям. Але вони постійно тяжіють до рівноваги. Це забезпечується на ринку позичкового капіталу, де регулюючу роль виконує відсоткова ставка. Якщо S¢>I, тоце означає, що пропозиція позичкових грошей перевищила попит на них з боку інвесторів.Завдяки цьому відсоткова ставка ¯, що сприяє ­ інвест попиту до рівноваги із заощадженнями.

Якщо навпаки, нерівновага на ринку позич. кап-лу порушується ­ інвестицій, тобто попиту на позичкові гроші, то відсоткова ставка ­. Це сприяє ­ заощадження (пропозиція грошей) до рівня попитту на гроші, тобто до інвест попиту. Отже рівновага на ринку позич. кап-лу є необхідною умовою забезпечення рівноваги між вилученнями (заощадженнями) та ін”єкціями (інвестиції), а відтак і рівноваги на товарному ринку.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)